Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Figeholm

Vitsippsbacken i Figeholm

Foto: Anna Lindberg

Att ha naturen inpå knuten är ett privilegium för oss människor – i naturen hämtar vi kraft, inspiration och lugn. Naturreservatet Figeholm ligger alldeles intill Figeholms samhälle.

Ett område för rekreation

I Kyrkgärdet som delen närmast Figeholm kallas har restaurering av de igenvuxna markerna påbörjats. Området betas nu åter efter ett långt uppehåll. Många äldre lindar och askar bär spår av hamling, dvs att skära skotten från träden för att ge som foder åt djuren om vintern. Delar av Kyrkgärdet har tätare trädskikt och är mer lundartat med ståtliga ekar. Igenom Kyrkgärdet rinner också Norrån. Floran är en blandning av lund- och hagmarksvegetation. Den som besöker reservatet på våren kan till exempel njuta av gullvivor och vitsippor.

Kulturmark

Genom att studera äldre kartor kan man följa mark­användningens utveckling i området. Spår i landskapet, som hamlade träd, synliggör också områdets historik. naturreservatet Figeholm har historiskt sett tjänat som utmark till byarna runt om i Figeholms socken. Utmarken var de fodermarker som låg utanför gården, där djuren gick på sommarbete. Det var också här man hämtade ved och virke. Efter hand började man också slå fuktiga delar av utmarken för att komplettera vinterfodret till djuren. När befolkningen ökade under 1700-talet blev man tvungen att bryta upp åkrar och ängar i utmarken.

Variationsrikt landskap

I Figeholm finns en stor mångfald av växter och djur. Särskilt värdefulla miljöer är hagarna och ängarna som under olika tidsperioder betats och slagits. Gamla träd, som hamlats eller vuxit upp i ett tidigare mer öppet landskap, är också mycket värdefulla då ett stort antal arter är knuta till träden. Ädellövskogen i samhällets närhet omges längre bort av fuktig granskog med grova stammar och stående och liggande död ved. Uppe på bergsknallarna växer istället torr hällmarkstallskog med tjocka lavtäcken på marken. Stora delar av området är riktigt urskogsliknande medan andra är påverkade även i sen tid av skogsbete. I dessa partier blir skogen ljus och full av gläntor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Tälta.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn (annat än om särskilda vägar och platser anvisas i fastställd skötselplan).
 3. Utan Länsstyrelsens tillstånd tälta.
 4. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld (annat än om särskilda platser anvisas i fastställd skötselplan).
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen sälja varor eller tjänster.
 14. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål eller för andra arrangemang.

Punkterna under C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 222,5 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås enklast via Figeholms samhälle men kan också angöras från vägen mellan Fårbo och Simpevarp.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss