Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Figeholm

Vitsippsbacken i Figeholm

Foto: Anna Lindberg

Ta en tur längs Ostkustleden eller ge dig ut på upptäcktsfärd längs smala stigar. Vandra i den djupa skogen över stock och sten. Se spår av odlarmöda och hör skogens sus och fågelsång. Lär känna ovanliga lavar, svampar och mossor. För den som ger sig tid finns mycket att upptäcka i naturreservatet Figeholm!

Gammal utmark

Naturreservatet Figeholm omfattar lövrika skogsmarker som förr var ”utmark” till byarna Släthult, Stora Fighult, Lilla Fighult och Högskulla. Det var gemensam mark där kreaturen gick på bete och där man hämtade ved och virke. Det hände även att man slog ängar eller odlade upp åkertegar på utmarken. Från lövträden kapades grenar (hamling), som blev lövfoder till betesdjuren under vintern.

Spår av forna tider

Än idag kan du finna gamla åkrar och ängar insprängda i skogen. Det finns gott om hamlade träd, både lind, ask och lönn. De flesta vid Lilla Fighult, men de förekommer även på flera andra platser. Andra spår från förr är rester efter en dansbana, husgrunder och rester av fördämningar.

Gammal skog och nyckelbiotoper

Där terrängen är brant eller storblockig har träden under lång tid skonats från yxa och såg. Där finns gott om grova träd och död ved vilket ger ett urskogsliknande intryck. Skogen är rik på nyckelbiotoper. Det är miljöer där det kan förekomma rödlistade arter (= arter som riskerar att utrotas). Några exempel på ovanliga arter som förekommer är västlig njurlav, läderlappslav, bokfjädermossa och kandelabersvamp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Använda området för tävling, övningar eller andra arrangemang.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Tälta.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon eller farkoster.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn (annat än om särskilda vägar och platser anvisas i fastställd skötselplan).
 3. Utan Länsstyrelsens tillstånd tälta.
 4. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Göra upp eld (annat än om särskilda platser anvisas i fastställd skötselplan).
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan samråd med Länsstyrelsen sälja varor eller tjänster.
 14. Utan samråd med Länsstyrelsen använda området för tävlings- eller övningsändamål eller för andra arrangemang.

Punkterna under C gäller inte markägare eller innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 222,5 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås enklast via Figeholms samhälle men kan också angöras från vägen mellan Fårbo och Simpevarp.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss