Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Solberga alvar

Stenmur på Solberga alvar

Foto: Charlotta Larsson

På Solberga alvar dominerar tunna, vittrade jordar av kalksten. Den karga miljön till trots finns här en rad specialiserade växter och djur, som uthärdar de extrema förhållandena. Många är ovanliga, några till och med unika för Öland!

Karga marker

På försommaren färgas Solberga alvar i vitt, gult och violett. För blomprakten står bland annat ölandssolvända, backtimjan, såpört och alvarglim – tuffa växter som klarar både frost, torka och översvämningar. På grusalvaret växer också många mossor och lavar där masklav, trind enlav och styv kalkmossa bara är några exempel.

Torr- och fuktängar

Jämte grusalvarets extremt magra marker finns de något rikare torrängarna där ljus solvända, fältvedel och stor fetknopp är karaktärsarter. I reservatet finns också vätar och gamla, vattenfyllda stenbrott som kantas av blomrika fuktängar med örter som lökgamander, luddkrissla och kalkkrassing.

Spår från förr

På järnåldern handlade ölänningarna med romarriket. Flera öländska fornborgar och fornbyar byggdes under denna Ölands guldålder. På Solberga alvar finns lämningar från den här tiden i form av tre gravfält och några runda flacka gravar kantade med stenar (stensättningar).

Alvarets murar

I början av 1800-talet delades alvarets betesmarker upp mellan byarna. Det är nu alvaret får sitt karakteristiska rutnät av raka, ibland milslånga stenmurar. Murarna höll inte bara betesdjuren på plats, de markerade också gränsen mellan byars och gårdars marker. I västra delen av Solberga alvar löper Mittmuren, en 3,5 mil lång stenmur som skär tvärs över Stora alvaret från norr till söder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 8. Skada hägnader.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 314 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget väster om byn Solberga på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss