Solberga alvar

Stenmur på Solberga alvar

Fotograf: Charlotta Larsson

Det hårda klimatet på alvaret ställer krav på allt som lever och växer där. Olika växter har hittat olika lösningar för att överleva den svåra sommartorkan.                         

Olika försvar mot torkan

Den lilla nagelörten övervintrar som planta, och sätter frö tidigt på våren. När torkan sätter in finns bara fröna kvar av nagelörten. De gror först när höstregnen börjar falla. Fårsvingeln har rustat sig mot vattenförlusterna genom att ha hårt hoprullade blad. Andra växter har små tjocka blad som fungerar på samma sätt.

Karg mark

Stora delar av Solberga alvar består av grusalvar. Det är extremt magra marker, som täcks av ett tunt lager grus. Gruset har vittrat loss från kalkberggrunden. Den här miljön är utsatt för både frost, torka och översvämningar och det är inte många växter som klarar att leva här.

Rar växt

Ölandssolvändan är en av de få som står ut. Den har en grov rot som håller den kvar trots frostsprängningar och skyfall. Ölandssolvändan finns ingen annanstans i världen utom här på Ölands alvar, men här är den desto vanligare. Då den blommar i juni lyser hela alvaret ljusgult.

Fornlämningar

Från Solberga alvar är det nära till Stormarens naturreservat. På järnåldern handlade ölänningarna med romarriket. Flera öländska fornborgar och fornbyar byggdes under denna Ölands guldålder. På Solberga alvar finns lämningar från den här tiden i form av tre gravfält och några stensättningar - runda flacka gravar kantade med stenar.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Uppgöra eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden.
 8. Skada hägnader.
 9. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 314 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län