Om Länsstyrelsen i Kalmar län

Sverige består av 21 län och i varje län finns en länsstyrelse. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar.

Länsstyrelsen ska ha ett statligt helhetsperspektiv i sitt arbete och samordna både olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Vi ska också följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Det innebär att länsstyrelsen är en viktig länk mellan människor och kommuner i länet å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra.

Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen.

Landshövding och länsråd

Länsstyrelsens organisation

Organisationsschema för Länsstyrelsen Kalmar län Öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens byggnad och skylten KALMAR, foto: Iréne Bohman

Skylten KALMAR och Länsstyrelsens byggnad till höger. Foto: Iréne Bohman

Länsledningens stab

HR-enheten arbetar bland annat med rekrytering, kompetensutveckling, lönebildning, facklig samverkan, rehabi­litering och chefsstöd.

Ekonomienheten har ett övergripande ansvar för budget, finansiering, redovisning, ekonomisk uppföljning, rapportering, analyser, prognoser, årsredovisning, processer för verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning.

Kommunikationsenheten förvaltar och utvecklar länsstyrelsens interna och externa kommunikation. Vi ansvarar även för den interna servicen både vad gäller arbete med GIS och kartunderlag, samt reception, vaktmästeri och fastighetsfrågor.

Krisberedskapsenheten arbetar med att samordna krisberedskapsfrågorna i länet före, under och efter en krishändelse. Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet med uppdrag att samordna arbetet med civilt försvar i länet. Krisberedskapsenheten arbetar även med kärnenergiberedskapen, tillsyn över kommunal räddningstjänst samt att följa upp och stödja kommunerna i sitt arbete med krisberedskap och risk- och sårbarhetsanalys.

Enheten avgör överklaganden av kommunernas beslut om bygglov och detaljplaner samt även kommunernas beslut enligt miljöbalken, t.ex. strandskydd och miljöskydd samt ärenden kring trafikföreskrifter och kameraärenden.

På enheten finns också Länsstyrelsens diarium, arkiv och upphandling.

Slutlig sammanräkning av rösterna vid de allmänna valen är ett annat viktigt ansvarsområde som enheten har.

Avdelning: Tillväxt och Miljö

Enheten handlägger ansökningar om prövning enligt Kulturmiljölagen avseende fornlämningar, byggnadsminnen, samt kyrkor- och kyrkogårdar. Därtill kommer hantering av bidragsansökningar enligt förordning, rörande framförallt byggnadsvård, information samt forn-, ruin- och landskapsvård.

Enheten handlägger ärenden inom Miljöbalken som förorenade områden, prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet, samt tillsyn inom Lagen om allmänna vattentjänster samt Lagen om att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso). Enheten arbetar också med tillskapande av nya vattenskyddsområden, samt frågor som rör luftrelaterad miljöövervakning och länets luftvårdsförbund.

Samhällsbyggnadsenheten arbetar med samhällsplanering, regional och nationell havsplanering, regional klimatanpassning, boende- och energifrågor, regionala miljömål, riksintressen samt strandskyddsärenden.

Uppdraget omfattar mycket kontakter med kommunerna angående deras arbete med detaljplanering och översiktlig planering samt tillsynsvägledning gällande kommunernas plan- och bygglovsverksamhet inom plan- och bygglagen samt fördelning av stöd till energibesparingsåtgärder.

Utgångspunkten för social hållbarhet är ett rättighetsperspektiv och grundar sig i de mänskliga rättigheterna. Ekonomiska, politiska, sociala och kulturella rättigheter för alla människor är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. Enhetens roll avseende dessa frågor är bland annat att samordna insatser i länets kommuner genom samverkan med andra myndigheter och organisationer.

De uppdrag som ligger inom enheten behandlar; mänskliga rättigheter, jämställdhet, våld i nära relationer, integration, ANDT- (alkohol, narkotika, doping, tobak), brottsförebyggande, tillsyn inom alkohol- och tobakslagen, funktionsnedsättning, nationella minoriteter, EU-migranter, personligt ombud, föräldrastöd och barnperspektivet.

Vattenenheten ska göra påverkansbedömningar, analys och statusklassning av länets vattenförekomster, men även utföra och få till stånd åtgärder för att nå miljökvalitetsnormer för länets vatten. Enheten ansvarar för samordning av länets miljöövervakning.

Fiske, marint områdesskydd och kalkningsfrågorna hör också till enheten samt handläggning av anmälningsärende enligt 11 kap Miljöbalken samt förekommande tillsyns- och prövningsuppdrag kring vattenverksamheter. Utöver detta driver och deltar enheten i en rad projekt kopplade till vattenmiljöfrågorna.

Som vattenmyndighet ansvarar Länsstyrelsen Kalmar för förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Vattendelegationen med landshövdingen som ordförande fattar beslut om kvalitetskrav (MKN), åtgärdsprogram och förvaltningsplan för distriktet. Vattenmyndighetens kansli bereder ärenden till vattendelegationen, samordnar distriktets län i framtagande av underlag och samverkar med berörda på alla nivåer.

Avdelning: Utveckling och Landsbygd

Djurenhetens verksamhet består av kontroll av livsmedelskedjan, vilt- och rovdjursfrågor samt ärenden gällande artskydd som rör djur.

Kontroll av livskedjan innebär kontroll/ tillsyn, handläggning, vägledning och information inom följande verksamhetsområden; livsmedel, foder, djurskydd, smittskydd, veterinära frågor samt animaliska biprodukter. Arbetet styrs av såväl EU:s regelverk som svensk lagstiftning.

Nu arbetar enheten även med tillsynslagen av hund och katt samt verkställigheten av omhändertagna djur enligt djurskyddslagen.

Lantbruksenheten arbetar i huvudsak med hanteringen av jordbrukarstöden. Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut enligt EU:s regelverk. Under fältsäsong görs kontroller i fält för att se till att kunderna följer gällande stödregler och besök görs för beviljande av nya åtaganden inom miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar. Detta för att utbetalning av stöden ska kunna göras. Utöver detta arbete arbetar vi med kursverksamhet samt rådgivning inom ett rikt odlingslandskap.

Enheten arbetar även med rådgivning och kompetensutveckling samt handlägger ansökningar i Landsbygdsprogrammet. Vidare arbetar enheten med regionala tillväxtfrågor samt olika strategiprogram som till exempel regional skogsstrategi, livsmedelsstrategi samt havs- och fiskeprogram.

Enheten arbetar bland annat med bildande av områdesskydd, Natura 2000, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), invasiva främmande arter, LONA, Grön infrastruktur, friluftslivsuppdrag samt naturvårdshandläggning och grön tillsyn enligt miljöbalken. Enheten har en viktig roll i länsstyrelsens arbete med hållbar utveckling.

Naturskötselenheten ansvarar för skötsel och förvaltning av merparten av länets skyddade naturområden. Förvaltningen sker enligt upprättade skötselplaner för varje område. I arbetet ingår naturvårdande skötsel, skötsel och information av friluftsanordningar. Enheten ansvarar för driften av naturum Ottenby och naturum Trollskogen.

På uppdrag av Naturvårdsverket förvaltar enheten de fastigheter som Naturvårdsverket äger inom skyddade områden. På enheten genomförs för närvarande fyra LIFE-projekt med syfte att bidra till gynnsam bevarandestatus inom ett urval N2000-områden.

Länsstyrelsen Kalmar län är en vattenmyndighet

Länsstyrelsen Kalmar län är utsedd vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Det innebär att vi leder och samordnar arbetet med att genomföra EU:s ramdirektiv för vatten inom distriktet. Ett arbete som sker i dialog med kommuner, vattenråd och andra lokala vattenintressenter.

Vårt beslutande organ kallas vattendelegationen. Den består av 11 ledamöter som utsetts av regeringen, och är sammansatt av sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser. Landshövding Johan Blom är ordförande för vattendelegationen i Södra Östersjöns vattendistrikt.

Vattendelegationen Södra Östersjön Länk till annan webbplats.

Mer information finns på vattenmyndigheternas webbplats. Där hittar du även protokoll från vattendelegationen.

Vattenmyndigheternas webbplats Länk till annan webbplats.

Vision, värdegrund och varumärke

Vår vision och vår värdegrund utgör grunden för vårt arbete på Länsstyrelsen Kalmar län. Vår vision beskriver det vi vill uppnå. Vår värdegrund kan ses som basen för vårt arbete och hur vi vill uppfattas. 

"Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt."

Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Effektivitet och service

 • Jag levererar rätt sak i rätt tid till rätt person.
 • Jag representerar alltid hela myndigheten.

Respekt för lika värde

 • Jag bemöter våra kunder med tydlighet, förståelse och ödmjukhet.
 • Jag stödjer kunderna utifrån deras behov.

Legalitet

 • Jag tolkar lagen utifrån hela länsstyrelsens uppdrag.
 • Jag skapar trygghet för mig och andra genom att agera rättssäkert.

Objektivitet

 • Jag arbetar för allas likhet inför lagen.
 • Jag utgår från sak och inte person.

Landskap och symboler

Kalmar län består av två landskap: Öland samt östra delen av Småland. Länsvapnet innehåller därför både det småländska lejonet och den öländska hjorten.

Småland

 • Blomma: Linnéa
 • Djur: Utter
 • Fisk: Mal
 • Fågel: Taltrast
 • Grundämne: Kalium
 • Insekt: Bålgeting
 • Mossa: Lysmossa
 • Sten: Röd växjögranit
 • Svamp: Koralltaggsvamp   
 • Äpple: Hornsberg

Öland

 • Blomma: Ölandssolvända
 • Djur: Näktergal
 • Fisk: Skrubbskädda
 • Fågel: Näktergal
 • Grundämne: Jod
 • Insekt: Rosenvingad gräshoppa
 • Mossa: Slät klockmossa
 • Sten: Ortoceratitkalksten
 • Svamp: Vårmusseron
 • Äpple: Ölands Kungsäpple

 • Länet har tolv kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik.
 • Fastlandsdelen är drygt 25 mil lång och 7 mil bred. Avståndet mellan Ölands norra och södra spets är 13 mil, och det är cirka 2 mil tvärs över ön där den är som bredast.
 • Här finns det fler än 2 000 sjöar större än en hektar och antalet öar, kobbar och skär uppgår till cirka 16 000.
 • Både länets yta och befolkning utgör ca 3 procent av Sveriges totala yta och befolkning.

Riskvarnen kallas den byggnad där Länsstyrelsen Kalmar län har sitt kontor. Riskvarnen byggdes 1906-1907 i fyra våningar med fasad mot Kalmarsund. Redan 1911-1912 kompletterades Riskvarnen med ytterligare tre våningar. Här tillverkades till en början endast risstärkelse, men så småningom även vetestärkelse. Senare upphörde denna verksamhet och lokalerna togs i anspråk för den nya ris- och havrekvarnen. Senare kom lokalerna att helt upptas av Ångkvarnens verksamhet, som upphörde 1957. Kalmar kommun förvärvade båda byggnaderna 1972 och lät bygga om dem till bland annat kontor för kommunala förvaltningar. Länsstyrelsen flyttade in i lokalerna 2016.

Källa: Kalmar Lexikon

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon: 010-223 80 00