Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Horns Kungsgård

Länsstyrelsens budget för naturvård och friluftsliv förändras ibland och just nu har vi mindre pengar att fördela. Prioriteringen ligger då på att sköta våra naturvärden i första hand och friluftslivsanordningar i andra hand. Detta får till följd att vi i år stänger ett antal toaletter i reservat och tar bort soptunnor i flera skyddade områden i länet.

I Horns kungsgård påverkas toaletterna vid Klosterholmen och Skogsgärdet som båda stängs och all sophantering upphör. Toaletten vid Fornbodar är fortsatt öppen.

Klosterholmen och Hornsjön

Foto: Charlotta Larsson

Vid Horns Kungsgård finns i stort sett samtliga öländska naturtyper representerade. Hagmarker, lövskogar, enbevuxna alvarmarker och torrängar, lövängar och klintkust. Dessutom är insjön och kärret representerade.

Mellan kusten och Hornsjön sträcker sig vida betesmarker. På försommaren blommar de med bland annat gullvivor och orkidéer. Längs den karga klippkusten är vegetationen sparsam. Här växer grusslok, tulkört, gul fetknopp och gulmåra mellan enbuskar och åldriga oxelträd. Utsikten över Kalmarsund med nationalparken Blå Jungfrun i profil är storslagen.

Blomstrande slåtteräng

I reservatet södra del finns en trädbärande slåtteräng. Den karaktäriseras av den typiska växlingen mellan öppna gräsytor och smala ridåer av träd på stensträngar. I ängen finner man bland annat höskallra, brudbröd, gökblomster, rosettjungfrulin, darrgräs och ett stort antal orkidéer som exempelvis tvåblad, jungfru Marie nycklar, krutbrännare och brudsporre.

Lummiga skogar

Längs Hornsjöns västra strand breder solöppna lummiga ädellövskogar ut sig. Gårdens nötkreatur betar markerna, där ek och lind är de vanligaste trädslagen tillsammans med björk, ask, oxel och al. Det finns gott om hassel- och hagtornsbuskar. På marken finner man skogskovall, liljekonvalj, tandrot och blåsippor. Hornsjön var tidigare en del av Östersjön men sjön sänktes med en meter i början av 1900-talet och snörptes då av. Idag är hornsjön en utmärkt fågelsjö. Här häckar skäggdopping, brun kärrhök, sothöna och vattenrall. Samtliga tärnarter kan ses födosöka i sjön.

Horns udde

Horns udde norr om Alvedsjö utgörs av en 6-7 meter hög, överhängande strandklint med lossbrutna grova block i strandlinjen. Under den överhängande klinten finns en hussvalekoloni. Mot norr är klinten bevuxen med nypon, björnbär, slån, oxel, try och benved. Ovan klinten i norr finns en sluttning med ett snårigt buskskikt av en, nypon, slån med inslag av oxel, getapel, ask, oxbär och try. I övrigt är marken öppen med glest buskskikt. Den övre, östra delen av området är relativt plan med svagt utbildade strandvallar och några mindre, nakna klapperstensfält. Torrängsfloran med bland annat backtimjan, spåtistel, väddklint, gul och vit fetknopp, färgmadra, fältvädd, gulsporre, tulkört, gräslök och fårsvingel har, genom att området inte längre betas, börjat ändra karaktär. Särskilt öster om vägen och i lä av buskar har högväxande örter och gräs börjat vandra in. Av dessa kan nämnas blå- och gulluzern, ängssyra, oxtunga samt vid vägkanterna knylhavre. 

Hornsjön - Ölands enda insjö

Hornsjön var tidigare en vik av Östersjön. Genom landhöjningen har viken blivit avsnörd. Sjön sänktes drygt en meter i början på 1900-talet. Tidigare sjöbotten är nu igenväxt av vass och buskar. Över stora arealer av Hornslöns botten växer täta mattor av kransalger, vilket är typiskt för sjöar i extremt kalkrika områden. Hornsjön är en utmärkt fågelsjö. Här häckar slättsjöfåglar som brun kärrhök, sothöna och vattenrall. Karaktärsarten är skäggdoppingen som genom sitt öppna och ljudliga beteende helt dominerar sjön. Samtliga landets tärnarter kan ses proviantera i sjön vissa dagar. Om våren svarar bland annat näktergal, grönsångare och rosenfink för en intensiv konsert i strandskogen. Halsbandsflugsnapparen har ett av sina säkraste tillhåll i området.

Forna tider

Reservatet är rikt på fornlämningar; gravfält, skeppssättningar, bautastenar och husgrunder. På Klosterholmen finns resterna av en medeltida befästning benämnd den helige Ottos kapell. På Klosterholmen finner man idag även resterna av en medeltida storgård. Gården har varit omgiven av vallgravar som numera är torrlagda eftersom Hornsjöns yta har sänkts. Gården har troligen sysslat med handel och man kan idag se rester efter kajplats, bebyggelse och vallgraven.

Kungsladugården

Kungsladugården grundades på 1500-talet av Gustav Vasa och skulle fungera som mönstergård för traktens jordbruk. Bönderna var ålagda att utföra dagsverken på kungsladugården. Horns kungsgård levererade kött, fläsk, fårost och honung till det kungliga förrådet i Stockholm. Övriga kungsladugårdar på Öland var Borgholm, Gärdslösa, Rälla och Ottenby. Horns kungsgård var i kronans ägo fram till 1937. Efter en tid i privat ägo inköptes den 1971 för att avsättas som naturreservat. Idag arrenderar staten ut gården. Markerna sköts med hjälp av nötboskap och även genom lieslåtter och manuell röjningar i betesmarkerna.

Parkeringar inne i reservatet finns vid Skogsgärdet och Klosterholmen. Båda har plats för ca 15 bilar. Det finns rastbord på parkeringarna. Från dessa parkeringar är det lätt att ansluta till flera av lederna i reservatet, se kartan.

Bussparkering finns i närheten av Kungsgården.

Parkeringsinformation längs kustvägen:

Fornbodar: P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 22:00 – 06:00 alla dagar. Ingen utpekad husbilsplats. Här finns dass med ramp och rastbord.

Ålkistan: P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 22:00 – 06:00 alla dagar. Upp till 12 platser för husbilar.

Fågeltornet på Klosterholmen är för närvarande helt utan utblick över Hornsjön på grund av igenväxning. I dagsläget finns ingen tidplan för restaurering. Vi håller er uppdaterade här.

Vandringsleder i reservatet

Det finns tre vandringsleder i Horns kungsgård; Kungsgårdsleden 6,2 km (grön markering), Kuse-kattstigen 1,4 km (röd markering) och Skogsgärdesstigen 1,0 km (blå markering).

Horns kungsgård har mellan åren 2016 och 2022 ingått i Life-projektet Bridging the gap. Genom projektet har omfattande restaureringar skett, främst i reservatets ekmiljöer. Följ länken för att läsa mer om projektet Life Bridging the gap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Göra upp eld.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.
 • Skada eller ta bort döda träd, stubbar, bark eller ris.
 • Ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att:

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller bortta växande träd, buskar eller andra växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. medvetet störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd, från nära håll fotografera fågelbo, lya eller annan boplats eller borttaga eller skada ägg eller bon
 4. medföra okopplad hund
 5. skada eller bortta hägnadsanordningar
 6. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost inom till naturreservatet hörande del av Hornsjön
 7. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annorstädes än på därför anvisade vägar
 8. parkera annorstädes än på för ändamålet avsedda platser
 9. göra upp eld
 10. tälta eller uppställa husvagn
 11. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare e d.
 12. skada eller bortta döda träd, stubbar, bark eller ris
 13. bryta loss bitar från berggrunden
 14. skada fasta fornlämningar
 15. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift
 16. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål samt
 17. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1979
Areal: 829,9 hektar varav 284,7 hektar vatten
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Cirka 3 km SV Byrum Sandvik, cirka 5 km NV Löttorp. Från väg 136: Ta av mot Löttorp. Kör mot väster. Efter 4 km följer man vägvisning mot norr via skylt Horn 2. Det är nu cirka 1 km till den första P-platsen. Kustområdet i norr nås genom att man fortsätter ända fram till kusten innan man svänger till höger. Därifrån är det cirka 4 km till parkeringsplatsen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss