Mellstaby alvar

Betesdjur vid stenmur i alvarmarkerna

Foto: Charlotta Larsson

Mellstaby naturreservat visar tydligt hur stora variationerna mellan olika naturtyper kan vara på Stora Alvaret. Över stora områden dominerar det torra grusalvaret av vittrande kalksten.

Växtlighet

Detta grusalvar kan vid midsommartid lysa gult av Ölands landskapsblomma, ölandssolvändan. På sina håll har inlandsisen lagt strängar av krossat berg, morän, på kalkstenshällen. På dessa moränlager har det bildats torrängar med en växtvärld av bland annat fältvedel, vildlin, ängshavre och brudbröd.

Bäck som ger liv

Det finns fuktiga marker med stora sammanhängande bestånd av ölandstok på alvaret. Till de höga naturvärdena i reservatet bidrar i hög grad det lilla vattendraget Överbäcken som rinner söderut genom området. Bäcken bildar en våtmark i sydväst. Längs bäcken finns vackra fuktängar med majviva, ängsvädd och och ängsnycklar. De fuktiga, tidvis översvämmade markerna har lockat till sig en rad vadarfåglar, bland annat sydlig kärrsnäppa, rödspov och rödbena. I området finns också ljungpipare och större strandpipare.

Gamla färdvägar

Den biologiska rikedomen är ett resultat av att alvaret av tradition har betats av kreatur. Betet började redan under stenåldern och har fortsatt in i vår egen tid. Om människans närvaro vittnar också fornlämningar som stensträngar, rester av forntida hägnader för kreaturen. Här finns också gravar i form av stensättningar och rösen från järn- och bronsåldern, samt gamla vägar och stigar som troligen började användas redan under forntiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Skada hägnader.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet och som framgår av fastställd skötselplan för området.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under punkterna 2 och 4.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 216,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget söder om naturreservatet Solberga alvar som ligger på Stora alvaret mellan Södra Möckleby och Torngård. Reservatet nås lättast till fots via Solberga alvar från den informations- och parkeringsplats som finns ungefär mitt på alvaret längs med vägen. Reservatet kan även nås till fots i dess sydöstra del, där det finns en informationsskylt. Stättor finns i reservatets östra och västra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet