Mellstaby alvar

Betesdjur vid stenmur i alvarmarkerna

Fotograf: Charlotta Larsson

Mellstaby naturreservat visar tydligt hur stora variationerna mellan olika naturtyper kan vara på Stora Alvaret. Över stora områden dominerar det torra grusalvaret av vittrande kalksten.

Växtlighet

Detta grusalvar kan vid midsommartid lysa gult av Ölands landskapsblomma, ölandssolvändan. På sina håll har inlandsisen lagt strängar av krossat berg, morän, på kalkstenshällen. På dessa moränlager har det bildats torrängar med en växtvärld av bland annat fältvedel, vildlin, ängshavre och brudbröd.

Bäck som ger liv

Det finns fuktiga marker med stora sammanhängande bestånd av ölandstok på alvaret. Till de höga naturvärdena i reservatet bidrar i hög grad det lilla vattendraget Överbäcken som rinner söderut genom området. Bäcken bildar en våtmark i sydväst. Längs bäcken finns vackra fuktängar med majviva, ängsvädd och och ängsnycklar. De fuktiga, tidvis översvämmade markerna har lockat till sig en rad vadarfåglar, bland annat sydlig kärrsnäppa, rödspov och rödbena. I området finns också ljungpipare och större strandpipare.

Gamla färdvägar

Den biologiska rikedomen är ett resultat av att alvaret av tradition har betats av kreatur. Betet började redan under stenåldern och har fortsatt in i vår egen tid. Om människans närvaro vittnar också fornlämningar som stensträngar, rester av forntida hägnader för kreaturen. Här finns också gravar i form av stensättningar och rösen från järn- och bronsåldern, samt gamla vägar och stigar som troligen började användas redan under forntiden.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
  2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  3. Göra upp eld.
  4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
  5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
  6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
  7. Skada hägnader.
  8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 216,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län