Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mellstaby alvar

Betesdjur vid stenmur i alvarmarkerna

Foto: Charlotta Larsson

Mellstaby alvar är en mosaik av karga hällmarker, blomsterrika gräsmarker och frodiga fuktängar. Här kan du uppleva alvarets säregna växt- och djurliv. I området finns också flera intressanta fornlämningar.

Sällsynt växt

Stora delar av Mellstaby alvar är öppet grusalvar. Vid försommartid lyser alvaret gult av Ölands landskapsblomma, ölandssolvändan. Den växer ingen annanstans i världen! På Mellstaby alvar finns ölandssolvändan i stora mängder.

Torrängar

I reservatet finns flera låga moränryggar. Ryggarna består av alltifrån stora stenar till finkornig sand som inlandsisen lämnat efter sig. Här ser växtligheten lite annorlunda ut jämfört med grusalvarets. Till karaktärsarterna hör olika gräs som ängshavre och flentimotej samt örterna vildlin, brudbröd och fältvedel.

Värdefull bäck

I söder rinner Överbäcken fram. Det lilla vattendraget kantas av vackra fuktängar, där majviva, ängsvädd och ängsnycklar bidrar med rosa färgprakt. De fuktiga, tidvis översvämmade markerna är värdefulla för fågellivet. Här kan vadare som sydlig kärrsnäppa, rödbena och rödspov förse sig av våtmarkens alla småkryp.

Bebott sedan länge

Människan har levt och verkat på Alvaret i tusentals år. Det finns gott om fornlämningar från järnåldern och framåt som är väl synliga i det öppna landskapet – husgrunder, stensättningar, rösen liksom rester av forntida hägnader för kreaturen (stensträngar). I reservatet finns också fina hålvägar. Det är vägar som nötts fram av vandrande kreatur och människor under årtusenden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 2. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 3. Göra upp eld.
 4. Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet.
 5. Skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar.
 6. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 7. Skada hägnader.
 8. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C gäller inte markägare och innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet och som framgår av fastställd skötselplan för området.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan inskränkningar av föreskrifterna under punkterna 2 och 4.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2005
Areal: 216,4 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet är beläget söder om naturreservatet Solberga alvar som ligger på Stora alvaret mellan Södra Möckleby och Torngård. Reservatet nås lättast till fots via Solberga alvar från den informations- och parkeringsplats som finns ungefär mitt på alvaret längs med vägen. Reservatet kan även nås till fots i dess sydöstra del, där det finns en informationsskylt. Stättor finns i reservatets östra och västra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss