Stensryd

Tallskogen i Stensryd

Fotograf: Daniel Cluer

Reservatet består av en mosaik av skogar och myrar med tallmossar, öppna fattigkärr, sumpskog samt tallskogar.                         

Skogsmark

Detta reservat är en naturskogsartad skogs- och myrmosaik bestående av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och luckig med en ålder på 50-100 år. Enstaka tallar är dock äldre, uppemot 150 år.

Orörd natur

Detta är ett stycke orörd natur som är en bristvara i trakten och länet som helhet. Reservatet är upprättat för att skydda denna naturtyp med syftet att bevara flora och fauna och ge utrymme för naturliga successioner i miljön. Exempel på sådana successioner kan vara brand eller översvämning. Reservatet ska också ses som en plats för naturupplevelser och rekreation där människan får möjlighet att möta ett stycke orörd skog med hela det unika samspel detta medför.

Växter och djur

I våtmarkerna och sumpskogarna kan man bland annat se växtarter som trådstarr, tuvdun, skvattram, rosling, missne och dvärgbjörk. Fåglar som förekommer i området är större hackspett, tjäder och tofsmes.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 30 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län