• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stensryd

Tallskogen i Stensryd

Foto: Daniel Cluer

Reservatet består av en mosaik av skogar och myrar med tallmossar, öppna fattigkärr, sumpskog samt tallskogar.                         

Skogsmark

Detta reservat är en naturskogsartad skogs- och myrmosaik bestående av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och luckig med en ålder på 50-100 år. Enstaka tallar är dock äldre, uppemot 150 år.

Orörd natur

Detta är ett stycke orörd natur som är en bristvara i trakten och länet som helhet. Reservatet är upprättat för att skydda denna naturtyp med syftet att bevara flora och fauna och ge utrymme för naturliga successioner i miljön. Exempel på sådana successioner kan vara brand eller översvämning. Reservatet ska också ses som en plats för naturupplevelser och rekreation där människan får möjlighet att möta ett stycke orörd skog med hela det unika samspel detta medför.

Växter och djur

I våtmarkerna och sumpskogarna kan man bland annat se växtarter som trådstarr, tuvdun, skvattram, rosling, missne och dvärgbjörk. Fåglar som förekommer i området är större hackspett, tjäder och tofsmes.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 30 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Parkeringen till reservatet kan nås via en mindre skogsbilväg som utgår från Kallersbovägen.

Parkeringsmöjligheter för enstaka personbilar finns i anslutning till vändplanen vid skogsbilvägens slut.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet