Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stensryd

Tallskogen i Stensryd

Foto: Daniel Cluer

Det här naturreservatet är en mosaik av skog, myrar och kärr. Här vandrar du genom natur där spåren efter människans ingrepp snart är ett minne blott. Njut av stillheten och tystnaden bland hundraåriga tallar och väldoftande skvattram, i sällskap av tjädrar, mesar och hackspettar!

Tidigt naturskydd

Det här området skyddades redan 1946. Innan dess var det här en ”bondeskog”. Här hade traktens bönder sina djur på bete och härifrån tog man ved och virke till husbehov. Då var skogen glesare än idag. En och annan stubbe med yxhugg går fortfarande att se bland trädstammarna.

Omväxlande natur

Stensryds natur är en blandning av hällmarkstallskog, öppna fattigkärr och tallmossar. Det finns träd i alla åldrar, de äldsta är uppemot 170 år gamla. Eftersom skogen sköter sig själv dör träden av ålderdom, om inte röta och stormar bidrar till att de dör i förtid. Till skillnad från en vanlig skog kommer inte några maskiner hit och städar bort vindfällen och död ved. Det gynnar de växter och djur som är beroende av gamla och döda träd för sin överlevnad.

Naturens skådespel

Tjäderlek är något av det mest spektakulära man kan få se i en svensk skog. Tupparna anländer till spelplatsen redan kvällen innan drabbningen. Under själva leken gäller det att vara så skräckinjagande som möjligt för varandra, samtidigt som hönorna ska bli imponerade!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 30 hektar
Kommun: Hultsfred
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Parkeringen till reservatet kan nås via en mindre skogsbilväg som utgår från Kallersbovägen.

Parkeringsmöjligheter för enstaka personbilar finns i anslutning till vändplanen vid skogsbilvägens slut.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss