Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hönstorp

Våtmark i Hönstorp

Foto: Johan Jansson

Hönstorp är ett av flera värdefulla naturområden i Mittlandskogen. Här finns en mosaik av ädellövskogar, sumpskogar, småvatten och betesmarker. Reservatet är rikt på sällsynta och hotade svampar, kärlväxter, fjärilar och skalbaggar.

Del av Mittlandet

Reservatet utgörs av marker som förr i tiden var åker och slåtteräng. Efter det att brukandet upphört har skog vuxit upp på den forna odlingsmarken. Inne i skogen står spärrgreniga ekar, en kvarleva från tiden då området var betydligt mer öppet.

Värdefull skog

Hönstorps ädellövskogar domineras av ek men här växer också lind, ask, skogsalm, lundalm och den sällsynta vresalmen. I vissa delar finns det gott om hassel. Lövlundarnas flora är rik med arter som blåsippa, gulsippa och hålnunneört. Till sällsyntheterna hör de skuggtåliga gräsen skugglosta, strävlosta och skogskorn. Den hotade storviolen, som endast finns på Öland, har här en av sina cirka tjugo kända växtplatser.

Artrikt

Naturreservatet är mycket artrikt. Mosaiken av olika naturtyper är en förklaring till mångfalden. Den kalkrika jordmånen en annan. En tredje mycket viktig pusselbit är betet. Där djuren trampat fram skapas jordblottor värdefulla för bland annat marksvampar. Bete bidrar också till en glesare skog med solvarma gläntor.

Insekter högt och lågt

I naturreservatet lever en rad sällsynta skalbaggar. Prydnadsbock, olivgrön smalpraktbagge och rödbent ögonbock är alla knutna till hassel, medan mindre ekbock, ekträdlöpare och ekoxe lever på ek. I de sandiga och torra betesmarkerna trivs dyngbaggar som svart majbagge, månhornsbagge och likgul dyngbagge. De örtrika markerna lockar också till sig en rad fjärilar.

Ovanliga svampar

Ett imponerande stort antal ovanliga svampar har hittats i Hönstorp. Ett trettiotal av svamparna är rödlistade vilket innebär att de är missgynnade eller hotade, exempelvis slöjröksvamp, violfingersvamp och praktspindling.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 126,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Mörbylånga kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger vid Tveta, längs vägen mot Gårdby och Norra Möckleby på Öland. Parkeringen är samma som för naturreservatet Arontorp.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet