Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hönstorp

Våtmark i Hönstorp

Foto: Johan Jansson

Hönstorp är ett av flera värdefulla naturområden i Mittlandsskogen. Här finns en mosaik av ädellövskogar, sumpskogar, småvatten och betesmarker. Reservatet är rikt på sällsynta och hotade svampar, kärlväxter och skalbaggar.

Kulturmarker

Mittlandsskogen har brukats av människan sedan lång tid tillbaka. Otaliga är de rösen, stensträngar och fossila åkermarker som vittnar om detta. Under 1900-talet växte skog upp på forna åkrar och slåtterängar. Spärrgreniga ekar som du stöter på här och var är en kvarleva från eran med mer öppna marker. För naturvården är uppgiften nu att bibehålla eller återskapa det mosaiklandskap som präglade Mittlandet under årtusenden.

Fina förutsättningar för mångfald

I Hönstorp finns en enastående artrikedom. Mosaiken av olika naturtyper är en förklaring, den kalkrika jordmånen en annan. En tredje mycket viktig pusselbit är betet. Djurens trampande skapar jordblottor värdefulla för bland annat kräsna marksvampar. Bete bidrar också till en glesare skog med solvarma gläntor.

Lövmiljöer

I Hönstorps ädellövskogar kan du bocka av många lövträd, som ek, lind, ask, skogsalm, lundalm och den sällsynta vresalmen. Det finns också gott om hassel, vilket är karakteristiskt för Mittlandsskogen. Till floran hör också blåsippa, gulsippa och hålnunneört samt sällsynta gräs som skugglosta, strävlosta och skogskorn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsen tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 126,8 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Mörbylånga kommun och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger vid Tveta, längs vägen mot Gårdby och Norra Möckleby på Öland. Parkeringen är samma som för naturreservatet Arontorp.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss