Nabben

Vackra enbuskar vid havsbanden i Nabbens naturreservat

Foto: Martin Hägerås

Nabbens natur är typisk för Tjustkusten. Det karga landskapet växlar mellan hällmarkstallskog och berg i dagen. På den breda urbergsudden finns flera fornlämningar. De vittnar om att den här delen av skärgården var flitigt nyttjad under brons- och järnåldern.

Vistelse vid havet

Naturreservatet Nabben bildades redan 1973 med syftet att bevara hällmarkstallskogen men också för att värna friluftslivet. Det finns inga iordningställda leder utan här får du ge dig ut på egna små rutter. Varför inte följa strandkanten ut till Nabbudden eller leta upp någon av de många fornlämningarna?

Spår efter inlandsisen

Uddens berggrund består av granit och granodiorit. På berghällarna kan man på flera håll se isräfflor – spår efter inlandsisen. Räfflorna bildades när stenar fastfrusna i isen repade berget.

Hem för kräsen ticka

Över hällarna breder moss- och lavmattor ut sig under knotiga, vindpinade tallar. Hittar du den hovformade, trähårda talltickan på någon tall kan du räkna med att trädet är mycket gammalt. Talltickan växer nämligen endast på tallar som är minst 100 år gamla.

Lämningar i landskapet

I naturreservatet finns flera förhistoriska gravar i form av stensättningar och rösen. Lämningarna vittnar om att den här delen av skärgården var flitigt nyttjad under brons- och järnåldern. Då gick troligen en farled mellan Gamla Städsholmen och fastlandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller husbåt.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom området.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar, borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. tälta, uppställa husvagn eller angöra husbåt;
 6. uppgöra eld annorstädes än på särskilt anvisade platser samt
 7. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 40 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 5 kilometer SO Loftahammar. Reservatet kan nås med båt eller till fots från Stora Hallmare. Parkering för allmänheten saknas.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss