Nabben

Vackra enbuskar vid havsbanden i Nabbens naturreservat

Fotograf: Martin Hägerås

Nabbens natur är typisk för Tjustkusten. Det karga landskapet växlar mellan hällmarkstallskog och berg i dagen. På den breda urbergsudden finns flera fornlämningar. De vittnar om att den här delen av skärgården var flitigt nyttjad under brons- och järnåldern.

Vistelse vid havet

Naturreservatet Nabben bildades redan 1973 med syftet att bevara hällmarkstallskogen men också för att bevara ett stycke orörd natur för frilufts­livet. Det finns inga iordningsställda leder utan här får man ge sig ut på egna små rutter. Varför inte följa strandkanten ut till Nabbudden eller leta upp någon av de många fornlämningarna?

Karga marker

Uddens berggrund består av granit och grano­diorit. På berghällarna kan man på flera håll se isräfflor – spår efter inlandsisen. Räfflorna bildades när stenar fastfrusna i isen repade berget.
Över hällarna breder moss- och lavmattor ut sig under knotiga, vindpinade tallar. Hittar du den hovformade, trähårda talltickan på någon tall kan du räkna med att trädet är mycket gammalt. Talltickan växer nämligen endast på träd som är 100 år eller äldre.

Lämningar i landskapet

I naturreservatet finns flera gravar i form av stensättningar och rösen. Dessa lämningar vittnar om att den här delen av skärgården var flitigt nyttjad under brons- och järnåldern. Då gick troligen en farled mellan Gamla Städs­holmen och fastlandet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar,
  4. borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet;
  5. medföra okopplad hund;
  6. tälta, uppställa husvagn eller angöra husbåt;
  7. uppgöra eld annorstädes än på särskilt anvisade platser samt
  8. på störande sätt utnyttja TV, radio, grammofon, bandspelare eller dylikt. 

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 40 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län