Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mittlandet

Logotyp Mittlandet.

Mittlandet ligger på mellersta Öland mellan östra och västra landsvägen, söder om Borgholm och norr om Stora alvaret. Mittlandet är ett kulturlandskap med stor variation. Här finns lövskogar, hasseldominerade marker, kalkrika kärr och betesmarker av olika slag. Alla dessa exklusiva naturmiljöer, bildar en mosaik tillsammans med åkrar, byar och spår av människans brukande från olika tidsåldrar. Detta, tillsammans med en kalkrik berggrund, ett speciellt klimat och en mycket lång historia av bete och slåtter har skapat den enorma artrikedomen i Mittlandet.

Mittlandsleden.

Mittlandsleden. Foto: Susanne Forslund, Länsstyrelsen Kalmar län

En mosaik av olika miljöer

I Mittlandet finns en lång rad exklusiva miljöer med till exempel ädellövskog, hässlen, rikkärr, bäckar och olika betesmarker, allt från torra och alvarliknande till kalkfuktängar. Alla miljöer finns i en mosaik både med varandra och med insprängda åkermarker vilket tillsammans bildar mängder med bryn. Södra Mittlandet har landets högst antal bryn per kvadratmeter.

Några av de vanligaste naturtyperna i Mittlandet

Ädellövskog är Sveriges artrikaste skogstyp. En viktig förklaring till den höga artrikedomen i dessa skogar är att det finns gamla och grova ädellövträd, som i sin tur erbjuder en stor mängd små livsmiljöer för lavar, mossor, svampar, insekter och andra småkryp. Mittlandet med sina stora ädellövskogar är ett viktigt område för bevarande av sådana arter, både nationellt och internationellt.

Hasseldominerade skogar kallas hässlen och de öländska hässlena saknar motsvarighet i Europa. Enstaka träd förekommer ofta och eken är viktig för många ovanliga svampar. Hässlena förekommer främst på de gamla betesmarkerna (utmarker) som aldrig varit uppodlade. De finaste hässlena har bryn och gläntor och finns på torra marker med mager jord. Dessa speciella betingelser skapar förutsättningar för många sällsynta och hotade arter, men många gånger hittas exklusiva arter även i kanten mot våtmarker.

Mittlandets hässlen – naturvärden och skötsel Länk till annan webbplats.

Inventering av hässlen på Ölands Mittland

Rikkärr är näringsfattiga men mineralrika våtmarker. De förekommer främst i trakter med kalkrik berggrund och är vanliga i Mittlandet. Rikkärr utvecklas på platser med ytligt, kalkrikt vatten.

Kärr med mycket hög halt av kalk kallas extremrikkärr och floran i dessa är ofta mycket artrik och innehåller ovanliga växter till exempel axag, tätört och vaxnycklar jämte många olika mossor och landsnäckor.

Handbok för skötsel och restaurering av Länk till annan webbplats.

I Mittlandets gräsmarker frodas artrikedomen. Exempel på sällsynta eller rödlistade arter är orkidéerna krutbrännare, flugblomster, väddnätfjäril, olika majbaggar och ett stort antal biarter.

Artrikedom

Mosaiklandskapet tillsammans med en mycket lång historia av bete och slåtter, kalkrik berggrund och gynnsamt klimat gör att mängder av annars ovanliga arter finns här. Mer än 20 procent av Sveriges rödlistade arter har påträffats i Mittlandet. Vi har ett extra stort ansvar för de arter som har sina viktigast förekomster just här. Några av dem är långbensgroda, korthalsad majbagge, djävulsopp, storviol och halsbandsflugsnappare.

Rapportera fjärilar från Mittlandet på Öland Pdf, 849.2 kB.

Inventering av häckfåglar i Mittlandet Länk till annan webbplats.

Inventering av långbensgroda i Mittlandet på Öland

Djävulssopp, blomspindling och sötdoftande spindling – nya insikter om arternas ekologi och status på Öland Pdf, 9.4 MB.

Naturens spår från äldre tider

Hela Mittlandet kan ses som ett biologiskt kulturarv. Biologiska kulturarv är de spår och minnen från människors verksamheter som vi kan se och läsa av i naturen. Det kan vara gamla slåtterängar, där blommor och gräs berättar om arbetet med vinterfodrets bärgning eller kulturväxter från förr som har klarat sig kvar vid de platser där de en gång odlades. Det kan också vara träd som våra förfäder har tuktat och format för särskilda ändamål eller öppna marker med fornminnen som har betats av boskapen i tusentals år.

Biologiska kulturarv är också de små miljöer som vi har skapat genom tiderna, där ovanliga växter och djur har funnit sig till rätta. Det kan till exempel vara kyrkbackar, stenmurar och åkerlyckor. Hit hör också våra väderkvarnar och gamla byggnader med tak av vass eller torv. Alla dessa miljöer har sin speciella flora och sina kännetecken som kan hjälpa oss att se äldre tiders folkliv i dagens öländska landskap.

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland Länk till annan webbplats.

Bevarade lämningar från järnåldern

I Mittlandet kan man på ett mycket unikt sätt uppleva välbevarade lämningar efter järnålderns bebyggelse, jordbruk, boskapsskötsel och dessutom flera fornborgar. Att så mycket finns bevarat beror dels på den stora emigrationen till Amerika på 1800-talet och i början av 1900-talet, då mycket av det som tidigare brukats lades i träda, dels på att vissa delar alltsedan medeltid varit häradsskog och jaktpark tillhöriga både kungamakten och den svenska adeln på fastlandet.

Besök Mittlandet

Mittlandet kan du besöka året runt. Det är lätt att ta sig till många av de besöksmål, naturreservat, kulturmiljöer och vandringsleder som finns här. Vid naturreservat och vandringsleder finns parkering och informationstavlor. Genom att klicka på ett markerat område i kartan så kan du läsa mer om varje naturreservat.

Karta över naturreservaten i Mittlandet

De gröna ytorna visar de naturreservat som finns i Mittlandet. Klicka på ett markerat område för att läsa mer om naturreservatet. Du kan också öppna kartan i ett nytt fönster.

Öppna kartan i ett nytt fönster Länk till annan webbplats.

Vandra i Mittlandet

En vandring genom Mittlandet tar dig genom unika naturmiljöer och ett landskap rikt på kulturhistoria.

Från Borgs by i söder till Karum i norr sträcker sig Mittlandsleden, en vandringsled på 53,3 km genom Mittlandet. Leden markeras med orangea band. Längs leden kan du slå dig ner på några av flera berättarbänkar för att vila och lära dig mer om de natur- och kulturvärden som finns i Mittlandet.

Mittlandsleden, Naturkartan Länk till annan webbplats.

I naturreservatet Rönnerum-Abbantorp kan du välja att gå en rundslinga som blir 9,7 km eller vandra kortare delsträckor. Längs leden finns flera intressanta kulturmiljöer, bland annat Odens flisor, Ismanstorps fornborg och Rönnerums fornby. Naturreservatet har ett stort inslag av gamla, grova träd och död ved. I dessa delar finns flera utrotningshotade lavar, svampar och fridlysta orkidéer såsom honungsblomster, flugblomster och kärrknipprot. Mindre åkrar, torrängar, fuktängar och rikkärr ligger insprängda i skogen. Det bidrar till variation och skapar en miljö där den ovanliga väddnätfjärilen trivs bra.

Rönnerum Abbantorp vandringsled, Naturkartan Länk till annan webbplats.

Långlötleden börjar och slutar vid Ölands Museum Himmelsberga, i Långlöts socken på östra Öland. Vandringsleden som går längs gamla brukningsvägar, fägator och stigar är 6 km lång.

Långlötsleden, hembygd.se Länk till annan webbplats.

Från Station Linné i Ölands Skogsby kan man vandra på två leder ut Mittlandets södra delar. Den Gula slingan är 3 km och den Blå slingan- Tengöleden är 6 km lång. Vandringslederna slingrar sig genom historiska kulturmarker med stora järnåldershus, slåtterängar och extremt artrika lövskogar.

Vandringsleder, Station Linné Länk till annan webbplats.

Mörbylångaleden är Ölands signaturled. Leden är uppdelad i fem deletapper och etapp 1 går genom de södra delarna av Mittlandet. Här dominerar den högstammiga ekskogen tillsammans med stora hasselbestånd. Detta är en del av Sveriges sista stora ädellövskogsområde och reservatet i Kalkstad är en del av den sydligaste utlöparen av Ölands Mittlandsskog. Denna miljö är den rikaste av alla skogsmiljöer och här finns ett stort antal ovanliga djur, växter och svampar.

Mörbylångaleden etapp 1, Naturkartan Länk till annan webbplats.

Mittlandsprojektet

Mittlandet på Öland är ett mångtusenårigt kulturlandskap och det är avgörande att få till den skötsel och de restaureringar som krävs för att bevara Mittlandets värden. För att på lång sikt ha kvar Mittlandets natur- och kulturvärden behövs intresserade markägare och lantbrukare som vill återinföra bete, slåtter och annan skötsel. Det kommer att kräva nytänkande på flera nivåer. Att lantbrukare med betesdjur får ersättning för sitt natur- och kulturmiljöarbete är en förutsättning för framtida hävd i Mittlandet.

Naturvårdsverket har beviljat ett samverkansprojekt kring Mittlandet mellan 2022–2024. Vi kan nu fortsätta att bygga upp kunskap och samarbete, som påbörjades inom ett pilotprojekt 2021, kring landskapets höga värden i Mittlandet. Avsikten är att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och stärka natur- och kulturmiljövärdena, samtidigt som mervärden för lantbruk och landsbygdsutveckling skapas i Mittlandet. Projektets mål är att vi har en gemensam vision för Mittlandet vid projektets slut 2024.

Ett stort antal lokala aktörer ingår i den samverkansgrupp som finns för Mittlandet. Förutom Länsstyrelsen är det bland annat:

  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Södra
  • Skogsstyrelsen
  • kommuner
  • ideella föreningar
  • museer
  • lärosäten

Inom Mittlandets samverkansgrupp tar vi fram förslag på åtgärder. Det ger goda förutsättningar för att de faktiskt kommer att genomföras. Fältträffar, studieresor, seminarier, konferenser, workshops och rådgivningar kommer att genomföras.

Ett långsiktigt och uthålligt jordbruk på Öland kräver anpassningar för framtiden. Klimatförändringar kan göra att Mittlandet åter blir en viktig fodermark när alvar och sjömarker torkar ut under högsommaren. Våtmarker behöver restaureras och återskapas även i Mittlandet.

En viktig del av projektet är att få fler att upptäcka platsens unika värden. Samtidigt behöver vi kunna hantera ett ökat besökstryck. En helhetssyn över landskapets värden, brukande och bevarande, är central för alla som bor, lever och arbetar här.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss