Mittlandet

Logotyp Mittlandet.

Mittlandet ligger på mellersta Öland mellan östra och västra landsvägen, söder om Borgholm och norr om Stora alvaret. Mittlandet är ett kulturlandskap med stor variation. Här finns lövskogar, hasseldominerade marker, kalkrika kärr och betesmarker av olika slag. Alla dessa exklusiva naturmiljöer, bildar en mosaik tillsammans med åkrar, byar och spår av människans brukande från olika tidsåldrar. Detta, tillsammans med en kalkrik berggrund, ett speciellt klimat och en mycket lång historia av bete och slåtter har skapat den enorma artrikedomen i Mittlandet.

Mittlandsleden.

Mittlandsleden. Foto: Susanne Forslund, Länsstyrelsen Kalmar län

En mosaik av olika miljöer

I Mittlandet finns en lång rad exklusiva miljöer med till exempel ädellövskog, hässlen, rikkärr, bäckar och olika betesmarker, allt från torra och alvarliknande till kalkfuktängar. Alla miljöer finns i en mosaik både med varandra och med insprängda åkermarker vilket tillsammans bildar mängder med bryn. Södra Mittlandet har landets högst antal bryn per kvadratmeter.

Artrikedom

Mosaiklandskapet tillsammans med en mycket lång historia av bete och slåtter, kalkrik berggrund och gynnsamt klimat gör att mängder av annars ovanliga arter finns här. Mer än 20 procent av Sveriges rödlistade arter har påträffats i Mittlandet. Vi har ett extra stort ansvar för de arter som har sina viktigast förekomster just här. Några av dem är långbensgroda, korthalsad majbagge, djävulsopp, storviol och halsbandsflugsnappare.

Naturens spår från äldre tider

Hela Mittlandet kan ses som ett biologiskt kulturarv. Biologiska kulturarv är de spår och minnen från människors verksamheter som vi kan se och läsa av i naturen. Det kan vara gamla slåtterängar, där blommor och gräs berättar om arbetet med vinterfodrets bärgning eller kulturväxter från förr som har klarat sig kvar vid de platser där de en gång odlades. Det kan också vara träd som våra förfäder har tuktat och format för särskilda ändamål eller öppna marker med fornminnen som har betats av boskapen i tusentals år.

Biologiska kulturarv är också de små miljöer som vi har skapat genom tiderna, där ovanliga växter och djur har funnit sig till rätta. Det kan till exempel vara kyrkbackar, stenmurar och åkerlyckor. Hit hör också våra väderkvarnar och gamla byggnader med tak av vass eller torv. Alla dessa miljöer har sin speciella flora och sina kännetecken som kan hjälpa oss att se äldre tiders folkliv i dagens öländska landskap.

Biologiskt kulturarv på Ölands mittland, pdf Länk till annan webbplats.

Bevarade lämningar från järnåldern

I Mittlandet kan man på ett mycket unikt sätt uppleva välbevarade lämningar efter järnålderns bebyggelse, jordbruk, boskapsskötsel och dessutom flera fornborgar. Att så mycket finns bevarat beror dels på den stora emigrationen till Amerika på 1800-talet och i början av 1900-talet, då mycket av det som tidigare brukats lades i träda, dels på att vissa delar alltsedan medeltid varit häradsskog och jaktpark tillhöriga både kungamakten och den svenska adeln på fastlandet.

Karta över naturreservaten i Mittlandet

De gröna ytorna visar de naturreservat som finns i Mittlandet. Klicka på ett markerat område för att läsa mer om naturreservatet. Du kan också öppna kartan i ett nytt fönster.

Öppna kartan i ett nytt fönster Länk till annan webbplats.

Några av de vanligaste naturtyperna i Mittlandet

Ädellövskog är Sveriges artrikaste skogstyp. En viktig förklaring till den höga artrikedomen i dessa skogar är att det finns gamla och grova ädellövträd, som i sin tur erbjuder en stor mängd små livsmiljöer för lavar, mossor, svampar, insekter och andra småkryp. Mittlandet med sina stora ädellövskogar är ett viktigt område för bevarande av sådana arter, både nationellt och internationellt.

Hasseldominerade skogar kallas hässlen och de öländska hässlena saknar motsvarighet i Europa. Enstaka träd förekommer ofta och eken är viktig för många ovanliga svampar. Hässlena förekommer främst på de gamla betesmarkerna (utmarker) som aldrig varit uppodlade. De finaste hässlena har bryn och gläntor och finns på torra marker med mager jord. Dessa speciella betingelser skapar förutsättningar för många sällsynta och hotade arter, men många gånger hittas exklusiva arter även i kanten mot våtmarker.

Mittlandets hässlen – naturvärden och skötsel, pdf Länk till annan webbplats.

Rikkärr är näringsfattiga men mineralrika våtmarker. De förekommer främst i trakter med kalkrik berggrund och är vanliga i Mittlandet. Rikkärr utvecklas på platser med ytligt, kalkrikt vatten.

Kärr med mycket hög halt av kalk kallas extremrikkärr och floran i dessa är ofta mycket artrik och innehåller ovanliga växter till exempel axag, tätört och vaxnycklar jämte många olika mossor och landsnäckor.

I Mittlandets gräsmarker frodas artrikedomen. Exempel på sällsynta eller rödlistade arter (se fakta nedan) är orkidéerna krutbrännare, flugblomster, väddnätfjäril, olika majbaggar och ett stort antal biarter.

Mittlandsprojektet

Mittlandet på Öland är ett mångtusenårigt kulturlandskap och det är avgörande att få till den skötsel och de restaureringar som krävs för att bevara Mittlandets värden. För att på lång sikt ha kvar Mittlandets natur- och kulturvärden behövs intresserade markägare och lantbrukare som vill återinföra bete, slåtter och annan skötsel. Det kommer att kräva nytänkande på flera nivåer. Att lantbrukare med betesdjur får ersättning för sitt natur- och kulturmiljöarbete är en förutsättning för framtida hävd i Mittlandet.

Naturvårdsverket har beviljat ett samverkansprojekt kring Mittlandet mellan 2022–2024. Vi kan nu fortsätta att bygga upp kunskap och samarbete, som påbörjades inom ett pilotprojekt 2021, kring landskapets höga värden i Mittlandet. Avsikten är att på ett långsiktigt och hållbart sätt bevara och stärka natur- och kulturmiljövärdena, samtidigt som mervärden för lantbruk och landsbygdsutveckling skapas i Mittlandet. Projektets mål är att vi har en gemensam vision för Mittlandet vid projektets slut 2024.

Ett stort antal lokala aktörer ingår i den samverkansgrupp som finns för Mittlandet. Förutom Länsstyrelsen är det bland annat:

  • Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
  • Södra
  • Skogsstyrelsen
  • kommuner
  • ideella föreningar
  • museer
  • lärosäten

Inom Mittlandets samverkansgrupp tar vi fram förslag på åtgärder. Det ger goda förutsättningar för att de faktiskt kommer att genomföras. Fältträffar, studieresor, seminarier, konferenser, workshops och rådgivningar kommer att genomföras.

Ett långsiktigt och uthålligt jordbruk på Öland kräver anpassningar för framtiden. Klimatförändringar kan göra att Mittlandet åter blir en viktig fodermark när alvar och sjömarker torkar ut under högsommaren. Våtmarker behöver restaureras och återskapas även i Mittlandet.

En viktig del av projektet är att få fler att upptäcka platsens unika värden. Samtidigt behöver vi kunna hantera ett ökat besökstryck. En helhetssyn över landskapets värden, brukande och bevarande, är central för alla som bor, lever och arbetar här.

Kontakt

Art- och friluftslivsenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss