Albrunna lund

Besökare i Albrunna lund

Med Stora Alvaret i öster och jordbruksmarken vid Kalmarsund i väster utgör Albrunna lund en lunga, en oas i landskapet. 

Ett vårbesök i Albrunna lund bjuder på blomsterprakt och intensiv fågelkör. På din vandring passerar du flera skyddsvärn från andra världskriget. Reservatets norra del är hem för en rad ovanliga svampar och lavar.

Lunden om våren

En öländsk lund är något utöver det vanliga. På våren håller örterna hov innan ek och de andra ädellövträden sluter lundens krontak. Marken täcks av sippor i vitt och gult, hålnunneört och tandrot bidrar med rosarött och violett. Fram i maj bjuder lunden på formidabel fågelsång. Ljudkulissen är i det närmaste öronbedövande när svarthättor, bofinkar, olika sångare och trastar håller konsert.

Brukad mark ger mångfald

Förr i tiden nyttjade öländska bönder Albrunna lund som slåtter- och betesmark. De ekar i lunden som har vida kronor spirade och växte upp när markerna var mer öppna. Ekarna är betydligt äldre än övriga träd i lunden, som har en medelålder på ungefär 100 år. Bönderna högg också ner enstaka träd för hushållsbehov. Därför kan du stöta på en och annan stubbe i lunden.

I Albrunna lund trivs småfåglarna. Här häckar bland annat trädgårdssångare, härmsångare, näktergal, svartvit flugsnappare, höksångare och rosenfink. Vissa år gästas lunden av sommargylling och lundsångare. Här finns också en rik svamp- och lavflora. På ädellövträdens bark trivs till exempel liten ädellav, som här har en av sina få växtplatser på Öland. Andra sällsyntheter är violfingersvamp, borstriska och bleksopp.

I reservatet finns två slåtterängar som slås varje år i augusti. På ängarna växer våradonis, också känd som Arontorpsros. I Sverige finns denna säregna växt endast på södra Öland och på Gotland. Andra örter som växer på ängarna är brudbröd, backsmultron och blodnäva.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

1. framföra alla slag av fordon eller farkoster
2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
3. rida
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
6. göra upp eld
7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp
10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
11. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
12. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
13. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 36,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län