Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Albrunna lund

Tallnaturskog

Foto: Charlotta Larsson

Med Stora Alvaret i öster och jordbruksmarken vid Kalmarsund i väster utgör Albrunna lund en lunga, en oas i landskapet. 

Ett vårbesök i Albrunna lund bjuder på blomsterprakt och intensiv fågelkör. På din vandring passerar du flera skyddsvärn från andra världskriget. Reservatets norra del är hem för en rad ovanliga svampar och lavar.

Lunden om våren

En öländsk lund är något utöver det vanliga. På våren håller örterna hov innan ek och de andra ädellövträden sluter lundens krontak. Marken täcks av sippor i vitt och gult, hålnunneört och tandrot bidrar med rosarött och violett. Fram i maj bjuder lunden på formidabel fågelsång. Ljudkulissen är i det närmaste öronbedövande när svarthättor, bofinkar, olika sångare och trastar håller konsert.

Brukad mark ger mångfald

Förr i tiden nyttjade öländska bönder Albrunna lund som slåtter- och betesmark. De ekar i lunden som har vida kronor spirade och växte upp när markerna var mer öppna. Ekarna är betydligt äldre än övriga träd i lunden, som har en medelålder på ungefär 100 år. Bönderna högg också ner enstaka träd för hushållsbehov. Därför kan du stöta på en och annan stubbe i lunden.

I Albrunna lund trivs småfåglarna. Här häckar bland annat trädgårdssångare, härmsångare, näktergal, svartvit flugsnappare, höksångare och rosenfink. Vissa år gästas lunden av sommargylling och lundsångare. Här finns också en rik svamp- och lavflora. På ädellövträdens bark trivs till exempel liten ädellav, som här har en av sina få växtplatser på Öland. Andra sällsyntheter är violfingersvamp, borstriska och bleksopp.

I reservatet finns två slåtterängar som slås varje år i augusti. På ängarna växer våradonis, också känd som Arontorpsros. I Sverige finns denna säregna växt endast på södra Öland och på Gotland. Andra örter som växer på ängarna är brudbröd, backsmultron och blodnäva.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
 3. rida
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 6. göra upp eld
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp
 10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
 11. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 12. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
 13. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 36,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Området kan lätt nås från länsväg 136. Söder om Albrunna by, sväng österut upp mot lunden på brukningsvägen strax söder om den resta flisan. Där finns en parkeringsplats för bil, information om reservatet och rastbord. Du kan annars parkera på Trafikverkets parkeringsplats direkt söder om Albrunna by på västra sidan om väg 136.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss