Albrunna lund

Besökare i Albrunna lund

Fotograf: Charlotta Larsson

Med Stora Alvaret i öster och jordbruksmarken vid Kalmarsund i väster utgör Albrunna lund en lunga, en oas i landskapet. 

Om lunden

Lunden har under lång tid utnyttjats som betesmark. Fram till 1960-talet förekom här bete med nötkreatur och hästar. Egentligen består Albrunna lund av två åtskilda lövskogar; huvudlunden i norr och den södra delen. Blandädellövskogar av den här typen är ovanliga i Sverige. Skogstypen hyser en rik flora med förekomst av ett flertal hotade arter. Området är också zoologiskt intressant tack vare sin rika häckfågelfauna.

Äldre skog i huvudlunden

Huvudlunden domineras av olikåldrig ek-askskog med inslag av lundalm, lönn och lind. Den äldsta skogen hittar du i de centrala delarna där trädens medelålder uppgår till drygt 100 år. På marken är vårfloran rik; svalört, vitsippa,  blåsippa, vårlök, skogsbingel, storrams med flera. Gulsippan är karaktärsart här. Den södra lunden domineras av blandlövskog av främst ek och björk. Här är skogen något yngre än i huvudlunden, men inslag av gamla grova ekar förekommer.

Ovanliga lavar och sällsynt fjäril

I lunden finns två slåtterängar. De är örtrika och här växer bland annat stora mängder våradonis, som i Sverige endast förekommer här på södra Öland och på Gotland. Ängarna slås varje år i juli/augusti. I hela lunden är förekomsten av lavar och svampar stor. Bland annat flera som är med på listan över hotade arter: sönderfallslav, ädellav och violfingersvamp. Fyndet av liten ädellav är det enda hittills på Öland. Ur den spännande häckfågelfaunan kan bland annat trädgårdssångare, härmsångare, näktergal och rosenfink nämnas.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

1. framföra alla slag av fordon eller farkoster
2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
3. rida
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
6. göra upp eld
7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning
8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp
10. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris
11. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
12. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
13. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1996
Areal: 36,6 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Staten och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län