Bödakustens västra

Stranden i Bödakustens västra

Fotograf: Tommy Gustafsson

I naturreservatet Bödakustens västra finns mäktiga sanddyner, frodiga ädellövskogar och florarika ängar.                         

Sanddyner

I söder ligger norra delen av Mensalvaret med typisk alvarsflora. Vid Byrum finns vidsträckta sandstränder. Kuststräckan i söder utgörs av sandstränder och dynområden. I de mellersta delarna av reservatet finns mäktiga flygsandfält och dyn-områden. De största dynerna är kilometerlånga och kan vara upp till tio meter höga. Här växer gammal, gles och vindpinad tallskog.

Skog och ängar

Väster om Byrums by finns frodiga ädellövskogar. Här växer bland annat bok, lind, lönn, alm och idegran tillsammans med de hotade arterna naverlönn och bohuslind. Söder om Byrums by ligger Bränsle äng. På dessa sandiga torrängar växer till exempel fårsvingel, backnejlika, blåmunkar, backsmultron, trift och solvända. Klapperstensfält förekommer på flera platser längs med kusten, bland annat vid Kinshögar, Masthuggsudden och Rörstensudden.

Blomster

Området söder om Byrum består av kalktallskogar, våtmarker och norra delen av Mensalvaret. Alvarmarken utgörs av torrängar, alvarvätar och kalkfuktängar där till exempel ölandssolvända, brudbröd, flugblomster och vildlin växer. I reservatet ingår vattenområdet längs med hela kuststräckan med kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar. De grunda områdena är viktiga lek- och uppväxtlokaler för bland annat strömming och skrubbskädda.

Fornlämningar

I reservatet finns flera kända fornlämningar. Söder om Hagudden finns en domarring kallad Stendansen. Av ortsbefolkningen betraktas domarringen som en gammal tingsplats.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta, längre tid än ett dygn,
 4. uppställa husvagn eller husbil,
 5. göra upp eld, annat än på särskilt anvisade platser,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar, gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. förtöja boj eller ankra under längre tid än ett dygn,
 11. inom vattenområdet framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop,
 12. utan länsstyrelsen tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övnings - ändamål,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 14. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

 

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 741,9 hektar varav 492,8 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län