Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bödakustens västra

Stranden i Bödakustens västra

Foto: Anna Lindberg

I naturreservatet Bödakustens västra finns mäktiga sanddyner, frodiga ädellövskogar och florarika ängar.                         

Sanddyner

I söder ligger norra delen av Mensalvaret med typisk alvarsflora. Vid Byrum finns vidsträckta sandstränder. Kuststräckan i söder utgörs av sandstränder och dynområden. I de mellersta delarna av reservatet finns mäktiga flygsandfält och dyn-områden. De största dynerna är kilometerlånga och kan vara upp till tio meter höga. Här växer gammal, gles och vindpinad tallskog.

Skog och ängar

Väster om Byrums by finns frodiga ädellövskogar. Här växer bland annat bok, lind, lönn, alm och idegran tillsammans med de hotade arterna naverlönn och bohuslind. Söder om Byrums by ligger Bränsle äng. På dessa sandiga torrängar växer till exempel fårsvingel, backnejlika, blåmunkar, backsmultron, trift och solvända. Klapperstensfält förekommer på flera platser längs med kusten, bland annat vid Kinshögar, Masthuggsudden och Rörstensudden.

Blomster

Området söder om Byrum består av kalktallskogar, våtmarker och norra delen av Mensalvaret. Alvarmarken utgörs av torrängar, alvarvätar och kalkfuktängar där till exempel ölandssolvända, brudbröd, flugblomster och vildlin växer. I reservatet ingår vattenområdet längs med hela kuststräckan med kalkstenshällar, sandbankar och grunda bottnar. De grunda områdena är viktiga lek- och uppväxtlokaler för bland annat strömming och skrubbskädda.

Fornlämningar

I reservatet finns flera kända fornlämningar. Söder om Hagudden finns en domarring kallad Stendansen. Av ortsbefolkningen betraktas domarringen som en gammal tingsplats.

Sandstranden vid Byrum erbjuder fina badmöjligheter. Bödaleden går genom reservatet. Skogarna här är mycket fina bärmarker, framför allt för blåbär.

Ramsnäs: P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Upp till 5 platser för husbilar.

Byrum Sandvik: Stor parkering. P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Upp till 18 platser för husbilar.

Norra parkeringen: P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Inga utpekade husbilsplats.

Hagudden: P-förbud personbil, klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Inga utpekade husbilsplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra alla typer av fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar eller buskar som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta, längre tid än ett dygn,
 4. uppställa husvagn eller husbil,
 5. göra upp eld, annat än på särskilt anvisade platser,
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 10. klättra i boträd, eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. förtöja boj eller ankra under längre tid än ett dygn,
 12. inom vattenområdet framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i högre hastighet än 5 knop,
 13. utan länsstyrelsen tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål
 14. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 741,9 hektar varav 492,8 hektar land
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från södra Byxelkrok ner till Mensalvret och Byrums sandvik. Större parkeringar finns vid Byrum och Ramsnäs.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss