Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tyllinge

Gamla ekar mot blå himmel

Foto: Tomas Järnetun

I reservatets magra hällmarker vandrar du mellan grova tallar med tjock pansarbark. Rör du dig nerför sluttningarna möts du i stället av frodig lövskog med många spännande växter. Här och var står grova aspar och stora, ihåliga ekar. Träden är hem för många olika organismer.

Artrikt

I reservatets lövskogar blommar blåsippa, svart trolldruva, sårläka, ormbär, vårärt och många andra växter på våren och försommaren. Här trivs också stenknäcken, en färgglad men skygg fågel som håller till uppe i de höga trädkronorna. På gamla träd kan du få se flera olika tickor. Oxtungssvampen föredrar grova ekstammar medan talltickan växer på tallar som är minst 100 år gamla. På gamla ekar växer också många olika lavar. Om du synar trädens fårade bark på nära håll så framträder lavarnas olika färger och former.

Asp och hålhäckande fåglar

Reservatets grova aspar är värdefulla för fågellivet. I de gamla träden hackar spillkråka gärna ut sitt bohål. De övergivna bohålen blir sedan bostad åt andra hålhäckande arter som inte själva kan hacka ut hål, som till exempel skogsduva. Träden är också hem åt insektslarver och andra småkryp. Det lockar i sin tur till sig mindre hackspett och andra fåglar som förser sig ur det skafferi som den murkna veden erbjuder.

Historisk miljö

Tyllinge herrgård finns omnämnd i skrift redan år 1318. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1700-talet då man också anlade en trädgård i engelsk stil, som skulle ansluta till det omgivande odlingslandskapet. Parkanläggningen sträckte sig ända upp på Skaberget som idag ingår i naturreservatet. En tid låg till och med ett lusthus uppe på berget. Än idag har man fin utsikt från toppen av höjderna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 35 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet ligger vid norra änden av sjön Tynn, i nordvästra delen av Västerviks kommun. Från Gamleby på vägen mot Kisa finns skyltning mot Tyllinge. Allmänna vägen vid Tyllinge passerar genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss