Tyllinge

Gamla ekar mot blå himmel

Fotograf: Tomas Järnetun

Grova tallar med tjock pansarbark klär höjderna i naturreservatet Tyllinge. I sluttningarna växer lövskogar med en rik lundflora. Reservatets grova och ihåliga ekar är livsmiljö för många sällsynta arter, som oxtungsvampen här.

Skogen dominerar

Skogen i Tyllinge spänner från gamla, magra tallskogar på höjderna till frodiga lövskogar i sluttningarna. Lövskogarnas lundflora är mycket artrik med växter som blåsippa, troll­druva, sårläka, ormbär och vår­ärt. I löv­skogen trivs också stenknäcken, en färgglad men skygg fågel som helst håller till uppe i de höga träd­kronorna.

Gamla ekhagar

I reservatets södra delar dominerar eken varav många är imponerande stora, med vida kronor och ihåliga stammar. På trädens grova bark växer en rik lavflora med flera sällsynta arter, däribland ekspik, grå skärelav och blomskägglav. På ek­stammarna kan man också hitta den ovanliga oxtungsvampen, vars innanmäte påminner om en bit rått kött. Gemensamt för många av ekens speciella arter är att de kräver fritt stående, gamla ekar med solbelyst stam. Delar av dessa ekhagmarker har restaurerats på senare år och tack vare betesdjuren får nu ekarna mera solljus igen.

Historisk miljö

Tyllinge herrgård finns omnämnd i skrift redan år 1318. Den nuvarande huvudbyggnaden är från 1700-talet då man också anlade en trädgård i engelsk stil, som skulle ansluta till det omgivande odlingslandskapet. Parkanläggningen sträckte sig ända upp på Skaberget som idag ingår i naturreservatet. En tid låg till och med ett lusthus uppe på berget. Än idag har man fin utsikt från toppen av höjderna.

Värdefulla träd

Reservatets grova aspar är värde­fulla för fågellivet. I de gamla träden hackar spillkråka gärna ut sitt bohål. De övergivna hackspettshålen blir sedan bostad åt andra hålhäckande arter, till exempel skogsduva. En annan hackspett i reservatet är den sällsynta mindre hackspetten, som behöver murkna lövträd till sitt bohål. Hackspettar gynnas av den goda tillgången på döda träd, där de letar efter insektslarver.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta.
 4. Medvetet störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 35 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län