Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bockemålen

Aspar i Bockemålen

Foto: Daniel Cluer

Förr i tiden omgavs Bockemålen av trädklädda betesmarker, små åkrar och ängar. Idag växer lövskogar kring det övergivna torpet; skogar som är hem för alltifrån skalbaggar till hackspettar. Det finns inga markerade stigar i reservatet, men kanske hittar du en gammal brukningsväg som du kan vandra på!    

Spår efter odling

Det finns många spår från det gamla odlingslandskapet i reservatets skogar. Öppna gläntor är ofta övergivna åkrar. Här och var finns också röjningsrösen och gamla brukningsvägar.

Bostäder för sällsyntheter

I Bockemålens skogar finns det gott om ek. De ekar som är gamla och håliga är livsviktiga för en rad småkryp. En av Bockemålens rariteter är orangefläckig brunbagge. Det är inte många som har sett denna centimeterstora skalbagge, som är svart med fyra orange fläckar på ryggen. Den är bara känd från Bockemålen och några få andra platser i östra Småland.

Blommor och insekter

I reservatet kan du få se många olika växter. Under lövträdens kronor blommar myskmadra, vårärt och tandrot på våren och försommaren. På sommaren pryds vägkanter av blommande åkervädd och stor blåklocka. Blomsterrikedomen uppskattas av många fjärilar och andra insekter. Håll utkik efter de vackra och ovanliga bastardsvärmarna!

Toppenmiljö för fåglar

Eftersom reservatets skog inte brukats rationellt i någon större utsträckning finns det gott om död, murken ved. I veden myllrar det av liv, vilket insektsätare som mindre hackspett och spillkråka har koll på. Gamla grova aspar är också ett värdefullt inslag i skogen. I dess träd hackar spillkråkan ut sitt bohål. När den överger sitt bo flyttar andra hålhäckande fåglar in, som skogsduvan. Hör du ett dovt, tvåstavigt hoande så är duvan inte långt borta!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Samla in insekter med fällor som dödar. 

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 33,7 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

 • Inom reservatet pågår ett forskningsprojekt om biologisk mångfald och skötsel i lövskogar med ek som leds av Frank Götmark vid Göteborgs Universitet.

Hitta hit

Reservatet är relativt lättillgängligt för allmänheten via mindre grusvägar som ansluter från E22:an norr om Fårbo. I anslutning till grusvägarna och vid en vändplan i öster finns parkeringsmöjligheter.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss