Bockemålen

Aspar i Bockemålen

Fotograf: Daniel Cluer

Naturreservatet består av ett sammanhängande skogsområde på småkuperad och i flera delar blockrik mark. Skogen är en blandskog med mycket ek och andra ädla lövträd men också både asp- och sumpskogar.                         

Variationsrik skog

Att skogar är heterogena och innehåller många olika skogstyper är en viktig faktor för att den biologiska mångfalden ska frodas. Bockemålen är ett typexempel på ett sådant område. Här finns både täta lövskogar med gamla ekar och andra ädellövträd som lind och ask och hasselsnår med gamla fina hasslar. Här finns sumpskogar, kärr och små mossar insprängt i skogsmarken och på en del platser är det riktigt svårtillgängligt med block och stora stenar i terrängen.

Flora och fauna

Det finns också ljusa gläntor med en vacker flora och örtrika vägkanter. Exempel på växter i dessa marker är stor blåklocka, åkervädd, ängskovall och gulvial. Här trivs ovanliga fjärilar som mindre bastardsvärmare och metallvingesvärmare och också två av våra allra största dagfjärilar; aspfjäril och hagtornsfjäril. Skogens alla gamla, håliga, döda och rötade ekar och andra äldre lövträd hyser också en stor mängd arter. Här finns riktigt ovanliga skalbaggar som orangefläckig brunbagge, ekträdlöpare, rödhjon och sexfläckig blombock. Så mycket insekter lockar ju förstås till sig fåglar som är specialister på skalbaggslarvet i träd - hackspettar. Här finns både spillkråka och mindre hackspett.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar. 
Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 33,7 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län