Bockemålen

Aspar i Bockemålen

Foto: Daniel Cluer

Naturreservatet består av ett sammanhängande skogsområde på småkuperad och i flera delar blockrik mark. Skogen är en blandskog med mycket ek och andra ädla lövträd men också både asp- och sumpskogar.                         

Variationsrik skog

Att skogar är heterogena och innehåller många olika skogstyper är en viktig faktor för att den biologiska mångfalden ska frodas. Bockemålen är ett typexempel på ett sådant område. Här finns både täta lövskogar med gamla ekar och andra ädellövträd som lind och ask och hasselsnår med gamla fina hasslar. Här finns sumpskogar, kärr och små mossar insprängt i skogsmarken och på en del platser är det riktigt svårtillgängligt med block och stora stenar i terrängen.

Flora och fauna

Det finns också ljusa gläntor med en vacker flora och örtrika vägkanter. Exempel på växter i dessa marker är stor blåklocka, åkervädd, ängskovall och gulvial. Här trivs ovanliga fjärilar som mindre bastardsvärmare och metallvingesvärmare och också två av våra allra största dagfjärilar; aspfjäril och hagtornsfjäril. Skogens alla gamla, håliga, döda och rötade ekar och andra äldre lövträd hyser också en stor mängd arter. Här finns riktigt ovanliga skalbaggar som orangefläckig brunbagge, ekträdlöpare, rödhjon och sexfläckig blombock. Så mycket insekter lockar ju förstås till sig fåglar som är specialister på skalbaggslarvet i träd - hackspettar. Här finns både spillkråka och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Klättra i träd med bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Samla in insekter med fällor som dödar. 

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2010
Areal: 33,7 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

 • Inom reservatet pågår ett forskningsprojekt om biologisk mångfald och skötsel i lövskogar med ek som leds av Frank Götmark vid Göteborgs Universitet.

Hitta hit

Reservatet är relativt lättillgängligt för allmänheten via mindre grusvägar som ansluter från E22:an norr om Fårbo. I anslutning till grusvägarna och vid en vändplan i öster finns parkeringsmöjligheter.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet