Vanserum - Bäck

Rikkärr i Vanserum-Bäck

Fotograf: Brita Fahlström

Reservatet är ett eldorado för växter och djur. Utmarkerna som hör till byarna Vanserum och Bäck har betats av boskap sedan järnåldern och är idag ett av landets mest artrika områden.

Naturlig mångfald

Inom reservatet finns ett hundratal sällsynta arter. Några exempel är honungsblomster, väddnätfjäril, vresalm, mindre ekbock, långbensgroda och praktfingersvamp. I norr på Vanserum och Norra Bäcks utmarker ligger Högsmossen med sina källkärr där själva ursprunget är Åkerbykällan eller Vanserums källor, belägen strax utanför reservatet. Källkärren förbinds av en liten bäck omgiven av kalkfuktängar. Här växer vaxnycklar, krissla och brudsporre. Områdets varierade natur inrymmer porlande bäckar, mossar, kärr och fuktängar med orkidéer, små magra alvar, varierande lövskogar och åldrande hasselbestånd. Idag är det främst alvarmarken och de fuktiga markerna som är öppna medan övriga delar sedan början av förra seklet vuxit igen till skog.

Våta och torra marker

En slingrande bäck som är vattenförande när andra bäckar på Öland brukar vara torra, rinner mellan Högsmossen och Kvarnmossen. Längst i söder på Södra Bäcks utmarker ligger Lindsmossen med bunkestarr, trådstarr, ag och blodnycklar. I reservatets södra del förkommer ett större område av alvarkaraktär med hällmarker och grunda vätar. Skogsmarken i naturreservatet består av olika typer av lövskogar som i trädskiktet domineras av ek, björk och ask. Men här finns också lundalm, avenbok, sälg, gran, oxel, rönn, vildapel och asp.

Fornlämningar

Vid Vanserums källor har gjorts fynd som tyder på att här funnits en offerplats under förhistorisk tid. På Södra och Norra Bäcks utmarker väster om Lindsmossen finns ett stort antal gravar och gravfält från järnåldern, men även gravar från allra äldsta tid; stenålderns hällkistor.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon förutom på befintlig bilväg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Ta loss bitar från berggrunden.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller
  forskning. 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 416 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län