Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vanserum - Bäck

Rikkärr i Vanserum-Bäck

Foto: Brita Fahlström

Reservatet är ett eldorado för växter och djur. Utmarkerna som hör till byarna Vanserum och Bäck har betats av boskap sedan järnåldern och är idag ett av landets mest artrika områden.

Naturlig mångfald

Inom reservatet finns ett hundratal sällsynta arter. Några exempel är honungsblomster, väddnätfjäril, vresalm, mindre ekbock, långbensgroda och praktfingersvamp. I norr på Vanserum och Norra Bäcks utmarker ligger Högsmossen med sina källkärr där själva ursprunget är Åkerbykällan eller Vanserums källor, belägen strax utanför reservatet. Källkärren förbinds av en liten bäck omgiven av kalkfuktängar. Här växer vaxnycklar, krissla och brudsporre. Områdets varierade natur inrymmer porlande bäckar, mossar, kärr och fuktängar med orkidéer, små magra alvar, varierande lövskogar och åldrande hasselbestånd. Idag är det främst alvarmarken och de fuktiga markerna som är öppna medan övriga delar sedan början av förra seklet vuxit igen till skog.

Våta och torra marker

En slingrande bäck som är vattenförande när andra bäckar på Öland brukar vara torra, rinner mellan Högsmossen och Kvarnmossen. Längst i söder på Södra Bäcks utmarker ligger Lindsmossen med bunkestarr, trådstarr, ag och blodnycklar. I reservatets södra del förkommer ett större område av alvarkaraktär med hällmarker och grunda vätar. Skogsmarken i naturreservatet består av olika typer av lövskogar som i trädskiktet domineras av ek, björk och ask. Men här finns också lundalm, avenbok, sälg, gran, oxel, rönn, vildapel och asp.

Fornlämningar

Vid Vanserums källor har gjorts fynd som tyder på att här funnits en offerplats under förhistorisk tid. På Södra och Norra Bäcks utmarker väster om Lindsmossen finns ett stort antal gravar och gravfält från järnåldern, men även gravar från allra äldsta tid; stenålderns hällkistor.

Vanserum-Bäck ingår i Life-projektet RestoRED. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon förutom på befintlig bilväg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Ta loss bitar från berggrunden.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte i samband med jordbruk, husbehovsavverkning eller vid jakt för transport av skjutet högvilt. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Föreskrifterna i A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 416 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet Vanserum-Bäck ligger cirka 7 kilometer öster om Algutsrum. En trevlig väg till naturreservatet är att åka via Algutsrum och Jordtorp. I reservatets sydöstra del finns en rastplats med information, vindskydd och rastbord. Här går det bra att parkera vid sidan av vägen.

Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss