Vanserum - Bäck

Rikkärr i Vanserum-Bäck

Foto: Brita Fahlström

Här kan du uppleva den öländska Mittlandsskogen när den är som bäst! Naturreservatet bjuder på vackra hasselskogar, blommande fuktängar och alvar. Och är hem för över hundra olika sällsynta arter. Vandra långsamt så kanske du får se någon av alla de insekter, svampar och växter som trivs i reservatets omväxlande natur.

I Mittens rike

Du befinner dig mitt i Mittlandet – ett område vars artrikedom och kulturvärden har få motsvarigheter i Europa. Vanserum-Bäck är ett av de mest spännande naturreservaten i Mittlandet. Här har bybor från Södra Bäck, Norra Bäck och Vanserum haft sina djur på bete, skördat hasselnötter och hämtat ved ända sedan bronsåldern troligen.

En särskilt värdefull miljö

I Vanserum-Bäck finns gott om hässlen. Hässlen är lågvuxna skogar där hasseln växer likt enorma buketter. I den här säregna miljön finns mängder med sällsynta och hotade arter, främst olika svampar.

Upplev hässlenas mångfald

Redan tidigt på våren blir det varmt i lä bland hasselbuskarna. Här kan du se de första fjärilarna på våren. Innan löven skuggar marken breder täta mattor ut sig med sippor, vätteros, majsmörblomma och orkidéer. Men även sommaren bjuder på blomster, som skogsknipprot och kal knipprot. Kanske får du se den sällsynta gullvivefjärilen. Hösten är svamparnas tid. Vissa år dyker mängder med märkliga arter upp, en kavalkad i färg och form!

Fuktälskande blomster

Orkidéer kan du även få se i reservatets fuktängar. Om du kikar bland tuvorna och hittar den spensliga, brunsvarta axagen så vet du att det rinner friskt källvatten i marken. Då kan du också hitta gott om majvivor och tätört.

Fornlämningar

Vid Vanserums källor har gjorts fynd som tyder på att här funnits en offerplats under förhistorisk tid. På Södra och Norra Bäcks utmarker väster om Lindsmossen finns ett stort antal gravar och gravfält från järnåldern, men även gravar från allra äldsta tid; stenålderns hällkistor.

Vanserum-Bäck ingår i Life-projektet RestoRED. Följ länken här för att läsa mer om projektet och vilka åtgärder som planeras.
Life RestoRED Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon förutom på befintlig bilväg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Ta loss bitar från berggrunden.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte i samband med jordbruk, husbehovsavverkning eller vid jakt för transport av skjutet högvilt. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Föreskrifterna i A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2004
Areal: 416 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Naturreservatet Vanserum-Bäck ligger cirka 7 kilometer öster om Algutsrum. En trevlig väg till naturreservatet är att åka via Algutsrum och Jordtorp. I reservatets sydöstra del finns en rastplats med information, vindskydd och rastbord. Här går det bra att parkera vid sidan av vägen.

Mittlandsleden går genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss