Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Aboda klint

Utsikt från Aboda klint

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Aboda klint söder om Högsby är ett berg som reser sig 50 meter över omgivningen och som stupar lodrätt ned i sjön Kleven.

Växtlighet

Reservatet uppvisar omväxlande naturtyper, från odlingslandskap med inslag av lövskogsdungar till nästan vildmarksbetonad skogsterräng. I reservatet förekommer sumpskogar av glasbjörk och al. Kring bergknallen i söder finns ett bestånd krattskog bestående av bergek, vilket är relativt ovanligt i östra delen av landet. Uppe på kullen växer en gles hällmarkstallskog. I övrigt präglas naturen mest av barrblandskog med gran och tall med inslag av björk och enstaka ekar.

Fiske

Reservatet når i sydväst fram till sjöarna Kvillen och Kleven samt Badebodaån. Ån bildar en sammanhängande kilometerlång forssträcka med en fallhöjd på nästan 17 meter mellan Kleven och Bjärssjön. Fiskebestånden består av gädda, abborre, mört, ål och laxöring i ån.

OBS! Fiskekort krävs.

Utsikt

Från klintens topp man har en vidunderlig utsikt över landskapet. Under dagar med klart väder är det möjligt att med blotta ögat se nationalparken Blå jungfrun i Kalmarsund.

Populärt friluftsområde

Hela reservatet och området kring byn Aboda är ett mycket välbesökt område för aktivt friluftsliv. Det finns flera vandringsleder och landskapet kring byn är ett bra exempel på vackert, äldre odlingslandskap där betesmarker restaureras och skapar en levande landsbygd. Serveringen på klinten är mycket populär och är öppen stor del av året.

Parkeringsplats för cirka 500 bilar är belägen vid östra reservatsgränsen. Tio platser upplåts för husvagnsuppställning.

Högsbyleden, en åtta mil lång vandringsled, passerar reservatet. Finns även motionsspår med 2,5 och 5 km längd.

Uppe på klintens krön ligger en servering och raststuga med plats för cirka 70 gäster.

Skidbackar 200 respektive 400 meter långa med en fallhöjd på 56 respektive 30 meter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. avsiktligt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta, uppställa husvagn eller dylikt eller uppgöra eld annorstädes än pA särskilt anvisade platser;
 7. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transport-medel annorstädes än på därför avsedda vägar eller stigar;
 8. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningställda platser samt
 9. på störande sätt utnyttja radio, TV, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 120 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Högsby kommun
Förvaltare: Högsby kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vägskyltar "Aboda klint friluftsområde" från väg 34 mellan Högsby och Ruda samt från Kråksmåla vid väg 125.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss