Strömby

Vackert ljus i granskogen

Fotograf: Tomas Järnetun

I Strömby naturreservat är landskapet småkuperat och 
mosaikartat. Grovstammig barrblandskog växer i välslutna bestånd omväxlande med blocksamlingar med glesare och luckigare skog.

Vegetation

Mellan höjdryggarna ligger fuktstråk med sumpskogar. Huvuddelen av Strömby utgörs av äldre barrskog där gran dominerar med ett stort inslag av tall. Inom delar av området finns inslag av lövträd, framför allt grov asp, vårt- och glasbjörk, enstaka ek, sälg och i fuktigare delar klibbal. I södra delen av reservatet finns en del bok. Området ligger under högsta kustlinjen.

Gamla tallar

Skogen är flerskiktad, olikåldrig och varierad. Medelåldern uppgår till drygt 100 år, men vissa träd – särskilt bland tallarna – är betydligt äldre än så. Här finns gott om död ved i form av kullfallna träd, höga stubbar och torra träd. Spår av äldre stubbar finns här och där, men något egentligt skogsbruk har inte bedrivits här under flera decennier. Ett mindre brandfält, om cirka en halv hektar, finns mitt i reservatet. Det är resterna av en brand som inträffade under 1999.I reservatets utkanter finns också ett större brandfält från en brand 2003.

Rik flora och fauna

Den rika förekomsten av barrträdslågor, gamla grova tallar och granar, högstubbar, torrakor, block och grov asp utgör en bra miljö för många växter och djur. Bland annat har flera signalarter och rödlistade växtarter hittats som till exempel vedtrappmossa och svamparna tallticka samt gransotdyna.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra alla slag av fordon
 2. Ställa upp husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lös gående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 108,1 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län