Strömby

Vackert ljus i granskogen

Foto: Tomas Järnetun

Medelåldern på träden i Strömbys skogar är drygt 100 år. Det finns gott om död ved och spåren efter modernt skogsbruk är få. Det bäddar för ett rikt växt- och djurliv, med många ovanliga arter.

Skogsreservat

I reservatet dominerar äldre grandominerad barrskog. Ett och annat lövträd växer också här. Träden är av olika ålder, de äldsta tallarna är cirka 200 år gamla. Där terrängen är blockrik öppnar den annars täta skogen upp sig och blir gles och luckig.

Naturskog

Det var länge sedan någon fällde träd i den här skogen. En och annan gammal stubbe går att hitta, men några storskaliga avverkningar har aldrig gjorts. Skogen sköter sig själv och därför finns här såväl stående, döda träd som kullfallna träd och högstubbar. Gamla skogar som stått orörda länge kallas för naturskogar.

Fristad för många

Gamla träd och död ved är mycket värdefulla livsmiljöer för en rad växter och djur. Särskilt om det, som här i Strömby, finns träd och död ved i såväl slutna, fuktiga miljöer som i torra, solexponerade. Exempel på ovanliga arter i reservatet som är knutna till död ved eller gamla tallar är vedtrappmossa, tallticka, gransotdyna och spillkråka.

Forna bränder

Mitt i reservatet finns ett mindre brandfält. Det minner om en brand som inträffade år 1999. I reservatets utkanter finns också ett större brandfält från en brand år 2003.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon.
 • Ställa upp husvagn eller släpvagn.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:

 1. Framföra alla slag av fordon
 2. Ställa upp husvagn eller släpvagn.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 7. Göra upp eld.
 8. Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp för husbehov.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Utan samråd med Länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.
 11. Utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Föreskrifterna 1, 3, 4, 5, 6 och 8 under C, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, gäller ej markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2002
Areal: 108,1 hektar
Kommun: Torsås
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås med bil via en mindre, enskild skogsbilväg med början vid Sörgården i Strömby.

Skogsområdet saknar stigsystem, varför det är ganska svårtillgängligt. Torsås orienteringsklubb har dock gjort en orienteringskarta som täcker stora delar av området.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss