Vickleby ädellövskog

Vårblomning i Vickleby ädellövskog

Fotograf: Johan Teiffel

För bara några hundra år sedan bredde frodiga ädellövskogar ut sig längs Ölands västra kust, från Borgholm i norr till Smedby i söder. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. Men här i Vickleby ädellövskog finns lövskogen kvar.

Skogen

Skogarna har i detta område en lång kontinuitet som trädklädda betesmarker och lövängar med ek som kontinuitetsträd. Hasselrika ek- och askskogar är den vanligaste skogstypen i reservatet. En annan vanlig skogstyp är varierade blandädellövskogar med bland annat ask, ek, alm, lind och lönn. Här finns även mindre delar som utgörs av säregna sumplövskogar där träden växer på socklar.

Floran

Reservatets kärlväxtflora är rik och mestadels lundartad med arter som blåsippa, gulsippa, lungört, hålnunneört, skogsbingel och liljekonvalj. Området hyser en värdefull kryptogamflora, särskilt bland lavar och svampar, som till exempel de rödlistade och hänsynskrävande arterna lundnopping, blek fingersvamp, lundvaxskivling och gulpudrad nållav.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt
  anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat
  sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar
  eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1988 och 2009
Areal: 93 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län