Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vickleby ädellövskog

Vårblomning i Vickleby ädellövskog

Foto: Johan Teiffel

”De skönaste lundar man någonsin sett.” Så beskrev Linné vad han såg när han red genom Vickleby 1741. Sen dess har en stor del av lövskogen, som då kantade hela den öländska västkusten, odlats upp. Bara fragment finns kvar, som här i Vickleby ädellövskog. Den gröna oasen lockar många besökare, särskilt om våren när markerna står i full blom.

Lundens grönska

Naturreservatet präglas av en mångfald av lövträd och storvuxna hasselbuskar. Här kan du få se de flesta av våra ädellövträd. Ek är vanligast men här växer också alm, ask, lind och lönn. Många av träden är grova. Och så har de höga kronor, för i lunden är konkurrensen om ljus stor. Det är en ständig kamp om att nå solljuset ovan trädkronornas täta tak.

Vårfägring

Om våren visar naturreservatet upp sin bästa sida. Då är marken strösslad med sippor i vitt, blått och gult tillsammans med en och annan purpurfärgad hålnunneört och vårärt. Upplevelsen förstärks av en mängd småfåglar som har bråda tider så här års. De stämmer upp i en ljudlig kör som ingjuter vårkänslor hos var och en som stiger in under det spirande lövverket

Lever länge under jord

Blå lökspindling och gulbrämad flugsvamp är ovanliga svampar som kan dyka upp i den kalkrika myllan. De har ett intimt samarbete med lundens lövträd, kallat mykorrhiza. Större delen av svampen finns under jord i form av tunna trådar – mycel – som är sammankopplade med trädens rötter. Mycelet förser rötterna med näring och i utbyte får svampen kolhydrater. Den fruktkropp som svampen skjuter upp ovan jord, den del som vi ser, är kortlivad. Men under jord kan svampens mycel leva vidare i decennier. Under förutsättning att träden står kvar!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller ej ägare eller innehavare av särskilt rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1988 och 2009
Areal: 93 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Reservatet ligger strax söder om Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Reservatet ligger direkt intill vägen efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Vägskyltar visar vägen.

I naturreservatet finns parkeringsplats, rastbord och toalett. Toaletten är inte tillgänglighetsanpassad. Söder om parkeringsplatsen finns entrén till en kort strövstig där besökare kan uppleva ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv. Cykelvägen mellan Färjestaden och Mörbylånga passerar genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss