Danmarksvägen

Danmarksvägen

Reservatet utgörs av en äldre, naturskogsartad bokskog. Bok dominerar tillsammans med gran och ek. Övriga förekommande trädslag är tall, asp, björk samt enstaka alm och lind. Bokbeståndets ålder uppgår till mellan 100 och 150 år, men inslag av betydligt äldre träd förekommer. Här finns gott om död ved i form av döda träd, lågor samt grova ihåliga högstubbar av bok.

Växtliv

I området lever flera sällsynta lavar och svampar, bland annat bokvårtlav, blomskägglav, lunglav, kornig nållav, koralltaggsvamp, bokticka och skinntagging. Av övriga växter kan nämnas piprör, lundslok, lundgröe, hässlebrodd, vispstarr, myska, ängskovall, skogskovall, vårärt, skogsviol, träjon, stinksyska samt harsyra.       

Intressanta insekter

Grova högstubbar och ihåliga bokar har skapat förutsättningar för en rik insektsfauna. Vid undersökning av skalbaggsfaunan i en grov bokhögstubbe 1965 hittades inte mindre än 78 arter, varav åtta vid det tillfället inte tidigare var kända från Småland. Av sällsynta insektsarter som förekommer kan nämnas skalbaggarna rödhalsad svartbagge, trubbtandad lövknäppare, mörkbent kamklobagge, bålgeting, jättesvampmal, hagtornsommarvecklare, rostfärgad bladspinnare och trollspinnare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 6,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng söderut från väg 34 i Långemåla, mot Böta Kvarn. Fortsätt mot Gillberga cirka 1,5 km. Parkering finns i trevägskorsningen. Högsbyleden passerar förbi reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet