Danmarksvägen

Danmarksvägen

Många av invånarna i den här gamla bokskogen har en sak gemensamt. De är beroende av död ved. Och död ved finns det gott om, eftersom skogen inte brukats på länge. Så välkommen ut på vandring bland högstubbar och fallna stammar i skalbaggarnas, lavarnas och svamparnas rike!

Till åren kommen bokskog

Skogen i det här reservatet är annorlunda jämfört med en vanlig produktionsskog. Många av träden är gamla, mellan 100 och 150 år. Några träd är till och med ännu äldre. Eftersom träden ofta är angripna av fnöskticka och andra rötsvampar, vilket förkortar deras liv, finns det gott om död ved i olika former. Lägg märke till alla stående döda träd, liggande stammar och ihåliga högstubbar. Så ska det se ut i en riktig gammelskog!

Drömbostad för småkryp

Grova högstubbar och ihåliga bokar är hett eftertraktade av en rad sällsynta skalbaggar. De lägger ägg i den multna veden och sedan lever larverna i gångar tills det är dags att förpuppas. Ur puppan kläcks den vuxna skalbaggen, som kryper ut i det fria. Många av skalbaggarna lever faktiskt större delen av sitt liv i veden och endast en kort period som vuxen skalbagge.

Upptäckarglädje

Att Danmarksvägen är ett insektseldorado har varit känt sedan länge. År 1965 var jägmästaren Stig Lundberg här med kollegor och undersökte en grov bokhögstubbe. Letandet gav resultat, inte mindre än 78 olika skalbaggsarter bodde i stubben. Därefter har många andra entomologer (insektskännare) besökt området och hittat den ena efter den andra rariteten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 6,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng söderut från väg 34 i Långemåla, mot Böta Kvarn. Fortsätt mot Gillberga cirka 1,5 km. Parkering finns i trevägskorsningen. Högsbyleden passerar förbi reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss