Danmarksvägen

Danmarksvägen

Reservatet utgörs av en äldre, naturskogsartad bokskog. Bok dominerar tillsammans med gran och ek. Övriga förekommande trädslag är tall, asp, björk samt enstaka alm och lind. Bokbeståndets ålder uppgår till mellan 100 och 150 år, men inslag av betydligt äldre träd förekommer. Här finns gott om död ved i form av döda träd, lågor samt grova ihåliga högstubbar av bok.

Växtliv

I området lever flera sällsynta lavar och svampar, bland annat bokvårtlav, blomskägglav, lunglav, kornig nållav, koralltaggsvamp, bokticka och skinntagging. Av övriga växter kan nämnas piprör, lundslok, lundgröe, hässlebrodd, vispstarr, myska, ängskovall, skogskovall, vårärt, skogsviol, träjon, stinksyska samt harsyra.       

Intressanta insekter

Grova högstubbar och ihåliga bokar har skapat förutsättningar för en rik insektsfauna. Vid undersökning av skalbaggsfaunan i en grov bokhögstubbe 1965 hittades inte mindre än 78 arter, varav åtta vid det tillfället inte tidigare var kända från Småland. Av sällsynta insektsarter som förekommer kan nämnas skalbaggarna rödhalsad svartbagge, trubbtandad lövknäppare, mörkbent kamklobagge, bålgeting, jättesvampmal, hagtornsommarvecklare, rostfärgad bladspinnare och trollspinnare.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 7. ta bort eller skada ägg eller bon,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och
  matsvamp,
 10. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 11. uppsätta tavla, plakat, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller
  göra inskrift,
 12. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 13. skada fasta fornlämningar,
 14. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.
 15. Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1997
Areal: 6,3 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län