Albrunna alvar

Ölandssolvända

Fotograf: Helena Lager

Albrunna alvars kalkrika marker har betats i årtusenden. Här finns därför ett särpräglat växt- och djurliv med många sällsynta arter. Så vandra långsamt, här finns mycket att upptäcka! Området gränsar i väster till byn Albrunna, dess åkermark och till Albrunna lund. Gränsen mellan alvar och lund är slående. En stenmur skiljer de båda markslagen åt.

Stora alvaret i miniatyr

Framför dig har du ett vidsträckt alvar. Ett till synes kargt och enformigt landskap. Men på din vandring kommer du att kunna urskilja flera olika naturtyper. Vanligast är grusalvaret, tunna jordar av vittrad kalksten. Där kalkberggrunden täcks av något djupare jordar finns örtrika, torra gräsmarker. Och i sänkor finns fuktängar och små tillfälliga vattensamlingar (vätar).

Alvarets flora

På din vandring kanske du får se fältsippa, krutbrännare och alvarmalört. De är alla karakteristiska arter för alvarets torra gräsmarker. Där marken är fuktigare växer älväxing, ängsvädd och blåtåtel. Något mer exklusiva för just Albrunna alvar är våradonis, ljungsnärja, småtörel och filtsolvända.

Småkryp

Svartfläckig blåvinge, rosenvingad gräshoppa och silversmygare är några av alla de ovanliga småkryp som trivs på alvaret. En raritet är fårsvingelminerarmalen. Den är vit, cirka 8 mm stor och i Norden endast känd från Öland. En insekt som det krävs specialistkunskap för att hitta!

Svampar

Även bland svamparna finns många sällsyntheter som sammetsmusseron, rotmusseron och dadelvaxskivling. En svamp som sticker ut, både bildligt och bokstavligt talat, är fatsvampen. På våren tittar den fram ur gammal hästspillning, likt svartprickiga häftstift.

Lämningar från förr

Alvaret har varit bebott av människan i tusentals år. Här och var i reservatet finns mer eller mindre överväxta stensättningar, som avslöjar gamla gravplatser. Centralt och i söder finns flyttblock med skålgropar. Vad dessa inhuggna små runda gropar använts till gäckar arkeologer än idag. Kanske användes de vid religiösa ceremonier eller som offerplats. Eller som uppsamlingskärl för magiskt regnvatten!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 463 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild ägare
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Följ väg 136 mot Ottenby, ta av mot öster strax efter att du kommit in i Albrunna by vid skylt mot vandringsled Albrunna kalkbrott. Det går att parkera här men visa hänsyn, det är många som behöver samsas om platsen. Här hittar du en informationstavla om reservatet. Trafikverket har också en parkeringsplats med toalett på västra sidan av väg 136 direkt söder om Albrunna by. Du kan också nå reservatet via Albrunna lunds naturreservat.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss