Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Albrunna alvar

Ölandssolvända

Fotograf: Helena Lager

Albrunna alvar är ett vidsträckt, magert alvar i sydvästra kanten av Stora Alvaret. Den största delen av reservatet utgörs av grusalvar där mängder av vätar och fuktängsfragment däms av uppstickande berggrundsplintar. Området gränsar i väster till byn Albrunna, dess åkermark och till Albrunna lund. Gränsen mellan alvar och lund är slående. En stenmur skiljer de båda markslagen åt. 

Höjdrygg

Bulehall är en bred, blockrik höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning i Albrunna alvarets västra del. På de djupare jordarna och i skydd av blocken etablerar sig en och ask snabbt vid utebliven beteshävd och röjning. Här finner man arter karaktäristiska för alvarets torra gräsmarker: fältsippa, krutbrännare och alvarmalört, men även arter som inte är vanliga på Stora Alvaret, exempelvis våradonis och ljungsnärja.

Ovanliga växter och djur

I reservatet trivs arter som älväxing, ängsvädd och blåtåtel. Här finns även mer sällsynta arter. Filtsolvändan, en varitet av ölandssolvändan, växer här, liksom den sällsynta växten småtörel. Bland de fjärilar som är kända från Albrunna alvar kan fårsvingelminerarmalen nämnas. I Sverige förekommer den endast på öländska alvarmarker. Den lerfärgade rotfjärilen är inte känd från någon annan öländsk lokal än Albrunna alvar.

Kulturlandskap

På Albrunna alvar finns flera fornlämningar, bland annat de båda stensättningarna Södra och Norra Vitrör. I anslutning till fuktstråket i söder finns andra stensättningar. I det stora flyttblocket här har man funnit ett flertal skålgropar. De flesta andra fornlämningar återfinns längs höjdryggen utmed alvarets västra sida.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än en natt på samma plats.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, mossor och lavar som växer eller är döda.
 • Använda området för orienteringstävling eller träning.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Använda området för militärövningar.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Inom reservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 463 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild ägare
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Följ väg 136 mot Ottenby, ta av mot öster strax efter att du kommit in i Albrunna by vid skylt mot vandringsled Albrunna kalkbrott. Det går att parkera här men visa hänsyn, det är många som behöver samsas om platsen. Här hittar du en informationstavla om reservatet. Trafikverket har också en parkeringsplats med toalett på västra sidan av väg 136 direkt söder om Albrunna by. Du kan också nå reservatet via Albrunna lunds naturreservat.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss