Albrunna alvar

Ölandssolvända

Fotograf: Helena Lager

Albrunna alvar är ett vidsträckt, magert alvar i sydvästra kanten av Stora Alvaret. Den största delen av reservatet utgörs av grusalvar där mängder av vätar och fuktängsfragment däms av uppstickande berggrundsplintar. Området gränsar i väster till byn Albrunna, dess åkermark och till Albrunna lund. Gränsen mellan alvar och lund är slående. En stenmur skiljer de båda markslagen åt. 

Höjdrygg

Bulehall är en bred, blockrik höjdrygg som sträcker sig i nord-sydlig riktning i Albrunna alvarets västra del. På de djupare jordarna och i skydd av blocken etablerar sig en och ask snabbt vid utebliven beteshävd och röjning. Här finner man arter karaktäristiska för alvarets torra gräsmarker: fältsippa, krutbrännare och alvarmalört, men även arter som inte är vanliga på Stora Alvaret, exempelvis våradonis och ljungsnärja.

Ovanliga växter och djur

I reservatet trivs arter som älväxing, ängsvädd och blåtåtel. Här finns även mer sällsynta arter. Filtsolvändan, en varitet av ölandssolvändan, växer här, liksom den sällsynta växten småtörel. Bland de fjärilar som är kända från Albrunna alvar kan fårsvingelminerarmalen nämnas. I Sverige förekommer den endast på öländska alvarmarker. Den lerfärgade rotfjärilen är inte känd från någon annan öländsk lokal än Albrunna alvar.

Kulturlandskap

På Albrunna alvar finns flera fornlämningar, bland annat de båda stensättningarna Södra och Norra Vitrör. I anslutning till fuktstråket i söder finns andra stensättningar. I det stora flyttblocket här har man funnit ett flertal skålgropar. De flesta andra fornlämningar återfinns längs höjdryggen utmed alvarets västra sida.

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
 1. framföra motordrivet fordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser
 2. ställa upp motorfordon eller husvagn annat än på särskilt anvisade platser
 3. tälta mer än en natt på samma plats
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 6. samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossor och lavar
 8. anordna orienteringstävling eller träning därför 
 9. skada hägnader
 10. använda området för militärövningar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1994
Areal: 463 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskild ägare
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län