Flasgölerum

Högeströms holme och Alsterån

Fotograf: Erik Nordlind

Reservatet består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. I området finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd.

Våtmarker

Våtmarkerna består framför allt av mader längs med Alsterån. Stora delar av dem har tidigare varit slåtterhävdade, men slåttern har numera nästan helt upphört. Målet är att fler områden ska slås. Sumpskogarna närmast Alsterån är artrika och domineras av klibbal, ask och björk. Ån är en av länets mest värdefulla vattendrag. Åns utmärkta vattenkvalitet avspeglas i det stora antalet bottenlevande småkryp, varav flera sällsyntheter.

Naturskog

Skogsbestånden är måttligt påverkade av skogsbruk och har därmed tydlig naturskogskaraktär med stor variation i trädens ålder, slutenhet och trädslagssammansättning. På Högeströmsholme finns flera arter som indikerar en lång kontinuitet i skogen. En av dem är den akut hotade laven puderfläck. På holmen hålls granen efter genom ringbarkning och röjning. Detta skapar samtidigt ny död ved som ger biologisk mångfald.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller
 6. göra inskrift,
 7. göra upp eld,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och
  matsvamp,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 10. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta
  bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet.


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 339 hektar varav 298,7 hektar land
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län