Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flasgölerum

Högeströms holme och Alsterån

Fotograf: Erik Nordlind

Reservatet består av skog och våtmarker i anslutning till Alsterån. I området finns många sällsynta insekter och växter som är beroende av grova, döda eller ihåliga träd.

Våtmarker

Våtmarkerna består framför allt av mader längs med Alsterån. Stora delar av dem har tidigare varit slåtterhävdade, men slåttern har numera nästan helt upphört. Målet är att fler områden ska slås. Sumpskogarna närmast Alsterån är artrika och domineras av klibbal, ask och björk. Ån är en av länets mest värdefulla vattendrag. Åns utmärkta vattenkvalitet avspeglas i det stora antalet bottenlevande småkryp, varav flera sällsyntheter.

Slåtterns historiska betydelse

I sluttningen mot Hultsnäsesjön liggande Domarsätet, som består av ett tiotal stenblock. Här träffades representanter från omgivande byar under 1700-talet, bland annat för att dela upp slåtterängar.

Naturskog

Skogsbestånden är måttligt påverkade av skogsbruk och har därmed tydlig naturskogskaraktär med stor variation i trädens ålder, slutenhet och trädslagssammansättning. På Högeströmsholme finns flera arter som indikerar en lång kontinuitet i skogen. En av dem är den akut hotade laven puderfläck. På holmen hålls granen efter genom ringbarkning och röjning. Detta skapar samtidigt ny död ved som ger biologisk mångfald.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 339 hektar varav 298,7 hektar land
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger utmed vägen Sandbäckshult - Allgunnen, ca 10 km väster om Hornsö samhälle.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet