Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Flasgölerum

Högeströms holme och Alsterån

Fotograf: Erik Nordlind

Flasgölerum är ett av flera naturreservat i Ekopark Hornsö. Reservatet omfattar en sträcka av Alsterån och den mosaik av öppna våtmarker och skogar som kantar vattendraget. Här finns ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta arter – både på land och i vattnet!

Variationsrika skogar

I Flasgölerum finns skogar av skiftande karaktär. Sumpskogarna närmast Alsterån domineras av klibbal, ask och björk. På torrare mark finns såväl löv- som barrskog. I reservatets norra del finns skog som domineras av ek. Den variationsrika skogen är hem för en stor mångfald arter.

Baggar...

Flasgölerum ligger i ett område som är ett av Europas mest värdefulla områden för insekter – Hornsö. Läderbagge är en av många rariteter som hittats i det här reservatet. Den är knuten till miljöer där det finns murkna, ihåliga lövträd, helst gamla ekar. Sådana miljöer finns till exempel på Högeströmsholmen.

...och lavar

I reservatets skogar finns en rik flora av lavar. Ett exempel är blomskägglav som vanligen växer på grenar högt upp i trädkronorna. På Högeströmsholme växer den sällsynta arten puderfläck. Det är en kräsen art som bara växer där det är hög luftfuktighet och funnits skog sedan lång tid tillbaka.

Värdefullt vattendrag

Alsterån är ett av länets mest värdefulla vattendrag. Ån har ett rikt och värdefullt djurliv, i synnerhet när de gäller små, bottenlevande organismer. Även större organismer trivs vid Alsterån. Är du fågelintresserad kan det löna sig att spana efter fiskgjuse, trana och mindre hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintliga vägar,
 2. rida annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 10. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 11. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 339 hektar varav 298,7 hektar land
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger utmed vägen Sandbäckshult - Allgunnen, ca 10 km väster om Hornsö samhälle.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss