Rösselkärret

Rösselkärret i solnedgång

Foto: Anna Lindberg

I mittlandskogens södra del ligger detta lilla men vackra skogsreservat. Vid första anblick kan den täta ädellövskogen tyckas ogästvänlig och snårig. Men detta är ett värdefullt stycke natur.

Flora och fauna

Stora, sammanhängande ädellövskogar är sällsynta i Sverige idag och de djur och växter som lever där har därför blivit allt mer ovanliga. Lavar och svampar är två grupper som ofta är beroende av att ädellövskogen finns kvar. I Rösselkärrets naturreservat finns flera intressanta fynd av sällsynta arter. Markfloran är rik om våren med arter som blåsippa, vitsippa och gulsippa. Till sommargästerna i ädellövskogen hör till exempel härmsångare, skogsduva och näktergal.

Kvarglömda grodor

Långbensgrodan är en liten, brun groda som bäst känns igen på sin stora trumhinna, en platt, rund skiva som sitter alldeles bakomögat. Den lever ett undanskymt liv i lövskogens kärr och vattensamlingar och har en speciell historia. Troligen lever den kvar här i norra Europa som en relikt, det vill säga som en rest från den tid då Sverige hade ett varmare klimat än nu. Ett argument för detta är att den tar mycket lång tid på sig att utvecklas från ägg till färdig groda, mycket längre än vårt nuvarande klimat egentligen tillåter. Långbensgrodan leker först av alla groddjur och redan i mars kan man höra dess spel från Mittlandsskogens frusna småvatten och kärr. Den kan till och med spela under isen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller även markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 18 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås från vägen mellan Tävelsrum och Tveta fritidsområde. Söder om vägen, cirka 900 meter från avtaget mot Tävelsrum, ligger ett gravfält. Härifrån leder en cirka 1 kilometer lång brukningsväg in till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet