Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rösselkärret

Rösselkärret i solnedgång

Foto: Anna Lindberg

Rösselkärret är ett av många värdefulla naturområden i Mittlandet. Här finns tät ädellövskog, öppna fuktängar och rikkärr. Tidigt på våren blommar blåsippan bland bruna fjolårslöv och i maj månad ljuder näktergalens karakteristiska sång från buskagen. Men tidigast av dem alla är långbensgrodan, som ibland leker redan i januari!

Ovanligt tidig groda

I naturreservatet och dess omgivning finns flera leklokaler för långbensgroda. Den leker på våren i småvatten och resten av året tillbringar den på land. Något som den har gemensamt med större vattensalamander, ett annat ovanligt groddjur som lever i naturreservatet.

Värdefull skog

Rösselkärret är en del av Ölands värdefulla skogsområde med ädellövträd, Mittlandsskogen. Stora, sammanhängande ädellövskogar är sällsynta i Sverige idag och de djur och växter som lever i dessa skogar har därför blivit allt mer ovanliga. Den sällsynta violetta fingersvampen är ett exempel på en art som trivs i ädellövskog och med lite tur kan du få syn på den i naturreservatet.

Öppna marker

I naturreservatet finns öppna våtmarker, fuktängar och rikkärr. Soliga sommardagar fladdrar många olika fjärilar över de öppna fuktängarna. En av dessa är den fridlysta väddnätfjärilen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon eller farkost.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. bedriva kommersiell verksamhet.

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller även markägare och innehavare av särskild rätt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 18 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet nås från vägen mellan Tävelsrum och Tveta fritidsområde. Söder om vägen, cirka 900 meter från avtaget mot Tävelsrum, ligger ett gravfält. Härifrån leder en cirka 1 kilometer lång brukningsväg in till reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss