Rösselkärret

Rösselkärret i solnedgång

Fotograf: Anna Lindberg

I mittlandskogens södra del ligger detta lilla men vackra skogsreservat. Vid första anblick kan den täta ädellövskogen tyckas ogästvänlig och snårig. Men detta är ett värdefullt stycke natur.

Flora och fauna

Stora, sammanhängande ädellövskogar är sällsynta i Sverige idag och de djur och växter som lever där har därför blivit allt mer ovanliga. Lavar och svampar är två grupper som ofta är beroende av att ädellövskogen finns kvar. I Rösselkärrets naturreservat finns flera intressanta fynd av sällsynta arter. Markfloran är rik om våren med arter som blåsippa, vitsippa och gulsippa. Till sommargästerna i ädellövskogen hör till exempel härmsångare, skogsduva och näktergal.

Kvarglömda grodor

Långbensgrodan är en liten, brun groda som bäst känns igen på sin stora trumhinna, en platt, rund skiva som sitter alldeles bakomögat. Den lever ett undanskymt liv i lövskogens kärr och vattensamlingar och har en speciell historia. Troligen lever den kvar här i norra Europa som en relikt, det vill säga som en rest från den tid då Sverige hade ett varmare klimat än nu. Ett argument för detta är att den tar mycket lång tid på sig att utvecklas från ägg till färdig groda, mycket längre än vårt nuvarande klimat egentligen tillåter. Långbensgrodan leker först av alla groddjur och redan i mars kan man höra dess spel från Mittlandsskogens frusna småvatten och kärr. Den kan till och med spela under isen.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada fast fornlämning,
 10. gräva upp eller plocka kärlväxter, vedsvampar, mossor eller lavar,
 11. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. bedriva kommersiell verksamhet.


Naturvetenskapliga eller andra undersökningar skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 18 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län