Trollskogen

Gravfälten och murgröna på de gamla tallarna

Fotograf: Anna Lindberg

Reservatet ligger på Ölands nordostligaste udde och är en del av Ekopark Böda. Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden.                         

Skogsmark

Närmast stranden på den av havsvindarna utsatta sidan av udden står tallar, ofta mycket gamla, som fått sina förvridna former genom vindens påverkan. Här förekommer också delvis lavklädda klapperstensfält. De inre delarna i området täcks av örtrik barrblandskog med upp till 200 år gammal tall. Här och var i tallskogen växer också gamla grova ekar. Dessa är en rest av de öppna, betespräglade skogar som tidigare fanns i trakten. Ännu idag betar nötkreatur här vilket gör att skogen får behålla sin "luckiga" och artrika karaktär. Västra stranden, mot Grankullaviken, präglas av betade strandängar.

Murgröna

De slingrande murgrönorna som klänger längs trädstammarna och som ger skogen en särskild vild prägel har återkoloniserat sina värdträd under de senaste 50 åren - under de kalla krigsvintrarna på 40-talet frös större delen av beståndet ned.

Flora och fauna

De gamla träden är hemvist för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns många hotade, ovanliga arter, bland annat lavarna ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik och insekter som reliktbock och gulbent kamklobagge. Av de mera ovanliga kärlväxterna i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört.

Kulturhistoria

I Trollskogen finns ett 15-tal gravrösen och stensättningar. Örboviken (nuvarande Grankullavik) var på 1400-talet en viktig örlogsbas från vilken man behärskade en stor del av mellersta Östersjön. I söder löper en cirka 230 meter lång stenmur som anses gå tillbaka till Johan den III:s dagar (1568 - 1592) och som troligtvis har varit en jaktmur. På östra stranden kan ligger vraket efter skonaren ”Swiks” som strandade här en stormig jul 1926.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon, annat än på befintliga vägar,
 2. rida, annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar
 10. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 11. klättra i boträd,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. förtöja boj eller ankra permanent,
 14. framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
 15. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övnings - ändamål.
 16. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Naturum
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 266 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket, Fortifikationsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län