Trollskogen

Gravfälten och murgröna på de gamla tallarna

Foto: Stina Nilsson

Trollskogen gör verkligen skäl för sitt namn. Här vandrar du genom gammal tallskog med stormvridna träd. Här och var står mäktiga ekar klädda i murgröna. Utmed havet finns såväl karga klapperstenstränder som frodiga strandängar. I den säregna naturen lever många ovanliga växter, djur och svampar. Reservatet ligger på Ölands nordostligaste udde och är en del av Ekopark Böda. Trollskogen är ett av Ölands mest besökta naturområden.                         

Formad skog

Reservatets tallskog är präglad av människan. Här har traktens invånare hämtat ved och virke och haft sina djur på sommarbete. På den tiden var skogen glesare jämfört med idag. Skogen är också präglad av det utsatta läget. De stormvridna tallarna är ett av reservatets signum.

Uddens ekar

När du går genom Trollskogen kommer du få se flera grova ekar med djupt fårad bark. Dessa gammelträd är mycket värdefulla då de är hem för många insekter, svampar, lavar och mossor. Bland ekarnas invånare är det flera som är hotade, eftersom det är ont om gamla, grova ekar nuförtiden.

Kust med kontraster

På uddens östra sida vandrar du på karga klapperstenstränder. Vissa av stenarna har fraktats hit av inlandsisen, andra kommer från den öländska berggrunden. Alla har de slipats runda av vågornas eviga rörelser. Går du över till västsidan vandrar du istället på frodiga, betade strandängar. Ett paradis för vadare och andra fåglar. På sommaren fladdrar färggranna fjärilar mellan strandens alla blommor.

Mångfald

I reservatet finns en stor artrikedom. Eller vad sägs om cirka 300 olika svamparter och 155 olika lavarter? De gamla träden är hemvist för såväl insekter som svampar, lavar och mossor. Här finns många hotade, ovanliga arter, bland annat lavarna ädelkronlav, vedspik och kort parasitspik. På gamla tallar växer talltickor. Dessa svampar är kräsna och vill inte växa på tallar yngre än 150 år! Bland insekterna finns spännande arter som reliktbock, jätteknäppare, svartoxe och tallprocessionsspinnare. I maj och juni blommar det rikligt med linnea på sina håll i skogen och av de mera ovanliga kärlväxterna i Trollskogen kan nämnas taggkörvel, ryl och baltisk malört. Fågelfaunan är ganska typisk för en blandskog men extra roligt är att det är gott om mindre korsnäbb och sedan några år tillbaka flera par häckande brandkronad kungsfågel. Uddens läge lockar dessutom ofta till sig rariteter under framför allt höstarna.

Trolleken - är Ölands äldsta ek med sina 800 - 900 år. Där finns flera gamla ekar i skogen. Över 1 000 olika arter lever i, på och av en stor, äldre ek.

Hjerteskeppet - Söder om udden finns även det mytomspunna Hjerteskeppet. En sänka i marken som är cirka 25 x 80 meter stor. Sägnen säger att ett skepp gick på grund och sedan blev överväxt med gräs. Man vet inte säkert men tror att det kan vara en dödisgrop, det vill säga att en plats där en bit av inlandsisen legat kvar och smält under lång tid och därför lämnat en sänka efter sig. I botten på sänkan finns en brunn som hade sötvatten. Folket i trakten vågade inte låta sina kor dricka av vattnet eftersom man trodde platsen var förhäxad.

Murgrönan - slingrar sig fram över både marken och upp i träden i Trollskogen. Den är ingen parasit som medvetet tar dör på det den klättrar på utan använder andra träd för att ta sig upp mot ljuset. Den är en så kallad epifyt. Murgrönan har ett eget rotsystem och tar sin näring ur jorden. Det är lätt att tro att det är två olika sorters murgröna. De blad som man främst förknippar med murgrönan är de lite trekantiga bladen men när murgrönan blir 8 - 10 år gammal så växer det ut grenar med avlånga blad. Det är först nu murgrönan börjar blomma. Murgrönan är lite motvalls mot andra växter – den blommar på hösten och får sina blåsvarta bär mogna lagom till våren! Vindstilla, varma höstdagar i september/oktober kan man höra surret från alla insekter som söker sig till blommorna och den söta nektardoften känns i luften. De flesta har återkoloniserat sina värdträd under de senaste 50 åren - under de kalla krigsvintrarna på 40-talet frös större delen av beståndet ned. Men vissa murgrönor i skogen är över 70 år gamla.

Stormkappan - Tallarna ute på Trollskogens nordostligaste del har varit utsatta för väder och vind. De visar tydligt på vindens påverkan när man ser dem slingrande och krypande fram längs marken.

Kolkyrka – förutom att det är väldigt fint att ta en fika här kan du också hitta en hel del spännande i dessa sandiga marker. Här finns det gott om myrlejon. Leta efter deras fångstgropar i den bara sanden. Här växer också flera arter av svampsläktet jordstjärnor som är verkligt vackra.

Knyssla – ute vid knysslabryggan kan du ligga på mage och kika ner i vattnet. Kanske ser du sandmusslor, blåstång och ålgräs? Har du tur upptäcker du tångsnällan; vår egen sjöhäst som lever bland ålgräset!

Vejde - längs Trollskogens östra kust består stranden av rundslipade sandstenar och granitstenar. När vågorna sköljer över stenarna uppstår ett "klapprande" ljud – det kallas därför för klapperstensfält. Dessa kan man hitta både längst stranden men också en bit upp bland träden. Det är svårt för växter att få fäste bland stenarna och därför blir dessa ofta kvar som ”klapperstenstorg”. I denna miljö trivs den vackra och högresta örten vejde. Den användes förr i tiden för att framställa färgen blå. Det är de gula fröna som vid beredning ger en intensivt blå färg.

I Trollskogen finns ett 15-tal gravrösen och stensättningar. Järnåldersgravarna är några av de äldsta lämningarna i skogen. Järnåldern varade under tiden 500 före Kristus - 1050 efter Kristus. Gravrösena i skogen är av två olika slag; gravrösen med välvd profil och stensättningar med flack profil. De är daterade till ca 800 efter Kristus. På senare år har det hittats flera nya båtgravar, en processionsväg och rester efter vad man tror är ett kapell.

I söder löper en cirka 230 meter lång stenmur tvärs genom skogen. Fram till för bara några år sedan ansågs den vara en jaktmur med samma funktion som den på södra Öland och gå tillbaka till Johan den III:s dagar (1568 – 1592). Med ny forskning har en helt annan historia börjat nystas upp för Trollskogen. Muren är mycket äldre än vad man tidigare trott och att den kan ha haft ett helt annat syfte. Vi kommer att uppdatera informationen här med mer spännande fakta inom kort.

Längst ut på udden, en bit in i skogen finns ett antal skanser, upplagda mindre stenmurar, som använts i försvarssyfte. Örboviken (nuvarande Grankullaviken) var på 1400-talet en viktig örlogsbas från vilken man behärskade en stor del av mellersta Östersjön. Skanserna användes som skydd mot kanoneld från angripande fartyg.

På östra stranden ligger vraket efter den tremastade slätskonaren Swiks. Hon grundstötte utanför Trollskogens nordostliga strand den 21 december 1926 i en svår snöstorm. Besättningen på sju man tog sig iland och ner till byn Grankulla men skeppet blev kvar och spolades iland redan inom ett år efter grundstötningen. I en storm 1954 bröts hon i två delar. Akterpartiet ligger än idag spritt längs stranden och det som ligger samlat på stranden är en del av fören och bogpartiet. Stormen vid Trettonhelgen 2017 gick hårt åt henne, så var rädd om henne eftersom detta är den enda kända platsen i världen där det finns ett vrak av en slätskonare som ligger på land.

Längst ut på udden bodde lotsen som hjälpte båtar in och ut ur Grankullaviken. Vid det gamla lotsbostället finns en restaurerad tjärdal att titta närmare på. Idag ägs huset av Fortifikationsverket.

Skogsjärnvägen som transporterade timmer till sågverket i Nabbelund hade en sträckning från Fagerör och rakt igenom dagens naturum och ut mot Grankullaviken vid Knyssla. Där hade man ett timmerupplag och sedan flottade man över timret till sågverket tvärs över viken. En del av den blåmarkerade Knysselnackestigen går på den gamla banvallen. Böda Skogsjärnväg är en intresseförening sommartid som kör persontrafik på en återuppbyggd del av den gamla timmerbanan på sträckan mellan Trollskogen och Fagerrör.

I Trollskogen finns tre färgmarkerade vandringsleder. Skyltar visar hur långt det är och färgen visar vilken led det är. Det går att kombinera leder om där är något speciellt man vill se. Samtliga leder startar och avslutas vid naturum. För att planera din vandring mer i detalj, använd vår folder som har en karta i mittuppslaget.

Knysselnackestigen (blåmarkerad) är en grusad slinga på cirka en kilometer. Den börjar i skogen bakom naturum och lämpar sig bra för barnvagn, rollator och mindre permobil. Manuellt framförda rullstolar kan behöva lite hjälp då vissa partier har höjdskillnad som inte är godkänd ur tillgänglighetssynpunkt. Längs leden finns en fast tipspromenad för den som vill pröva sina kunskaper. Första sträckan går genom skogen ner till strandängen vid Grankullaviken. Strandängen kan översvämmas vid högvatten och det följer strandängen och slingrar sig sedan i skogskanten mot Grankullaviken. Sista biten går på den gamla banvallen från skogsjärnvägen. Där leden vinklar upp på banvallen kan man gå ner till en flytbrygga som används för olika aktiviteter i naturums regi. Sträckan fram till bryggan är inte tillgänglighetsanpassad. Det finns sittbänkar och rastbord utmed leden.

Kolkyrkastigen (grönmarkerad) är 1,3 km lång. Kolkyrkastigen är en aktivitetsled genom skogen och längs med havet. Här träffar du Morris Mård som tipsar dig om aktiviteter utmed stigen. Ha så kul med Morris! Kolkyrkastigen börjar vid naturum och följer gul och röd stig ut till Östersjön för att sedan svänga söderut ner till torrängen Kolkyrka. Därefter vänder den västerut och tillbaka till naturum genom skogen. Leden passar alla generationer, från barn till äldre. Det går bra att ta sig fram med barnvagn, rollator och rullstol med ledsagare. Det finns rastbord vid Kolkyrka och enstaka sittbänkar utmed leden.

Murgrönestigen (gulmarkerad) är cirka 2,7 kilometer lång och delvis grusad. Här går det bra att ta sig fram med barnvagn, rollator och rullstol med ledsagare. Det finns sittbänkar utmed leden. Längs denna led kan du se träd som är helt inbäddade i murgröna. En sträcka löper längs Grankullavikens strandängar och en del går genom skog. Du passerar igenom den mur som man numera tror är en gränsmur för det ceremoniella livet för 2000 år sedan och passerar den järnåldersgrav som ligger längst söder ut i reservatet.

Trollskogsstigen (rödmarkerad) är 4,5 kilometer lång. Leden upp till Trolleken är grusad på östra sidan och där den går parallellt med Murgrönestigen i väster. Innan vraket efter skonaren Swiks och vid Trolleken finns grusade genvägar tillbaka till naturum via mittvägen (skogsbilvägen). Trollskogsstigen är i norra delen en naturstig där bland annat stenar och rötter utgör underlaget. Hela leden tar mellan 1-2 timmar att ta sig runt. Det finns sittbänkar och rastbord längs leden. Väljer du denna led får du Trollskogens All-inclusive! Den tar dig runt hela udden och går förbi de flesta sevärdheterna; Trolleken, Östersjöns klapperstenstrand, järnåldersgravar, vraket Swiks, Hjerteskeppet, muren, de vindpinade tallarna och Grankullavikens strandängar.

Naturum Trollskogen ligger vid parkeringen till reservatet. Här finns utställningar, kafé och aktiviteter för besökarna. För öppettider, se naturum Trollskogens webbplats Länk till annan webbplats..

Information om reservatet finns att få i naturum och i reservatsfoldern. Foldern finns i en låda vid entrén till reservatet och finns på tre språk. Den finns också digitalt att ladda ner här på sidan. Längs röda leden finns platsinformation vid några av sevärdheterna.

Parkering finns vid naturum bil, buss och husbil. Särskilda platser reserverade för handikapptillstånd finns.

P-förbud för personbil klass II + släpvagn kl. 23:00 – 04:00 alla dagar. Stor separat parkering för husbilar vid högsäsong. Var noga med att följa instruktionerna på parkeringstavlan. Parkeringen är en dagsparkering vilket innebär att det inte är tillåtet att stå där över natten.

Raststuga med grillmöjligheter finns vid parkeringen. Vid naturum finns ett väderskydd.

Soptunnor finns vid naturum. På parkeringsplatsen finns en sopstation.

Toalett finns vid parkeringen och på naturum när detta är öppet. Både inomhus- och utomhustoaletterna är tillgängliga för rullstol.

Rastbord finns på naturumområdet och längs vandringslederna.

Vilbänkar finns utställda längs lederna i reservatet.

Vandringsleder finns i reservatet. Se under "Vandringsleder".

Murgrönestigen och de södra delarna av Trollskogsstigen är anpassade för barnvagn, rollator och rullstol med ledsagare.

Knysselnackestigen är tillgänglighetsanpassad för barnvagn, rollator och rullstol.

Cykla och rida i reservatet går bra på mittvägen (skogsbilvägen) men inte på vandringslederna. Vid parkeringen och naturum finns information med karta.

Hundar är välkomna men måste vara kopplade under hela vistelsen i reservatet. Detta för din egen, hundens, betesdjurens och djurlivets säkerhet. Där finns frigående kor i reservatet. De är fredliga men kan ibland uppfatta hunden som ett hot mot kalvarna. Viktigt att hålla avstånd och uppsikt.

Fågelskådning Trollskogen är en bra plats för fågelskådning alla tider på året.

Insektsinsamling får man inte ägna sig åt eftersom det är ett naturreservat men du är välkommen att titta på alla arter vi har i skogen.

Plocka med sig stenar och delar av Swiks får man inte heller göra. Allt är vackrast på plats!

Reservatsföreskrifterna finns uppsatta på reservatsskylten och att läsa i foldern. Läs igenom dem. Annars kommer man långt med uttrycket inte störa – inte förstöra! Välkommen ut!

Här kan du titta på de filmer som naturum Trollskogen har producerat 2020 som ett sätt att låta naturen komma till folket när det blev svårare för våra besökare att komma till naturen.

Naturum Trollskogens YouTube-kanal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Skada eller ta bort träd, buskar, stubbar, bark eller grenar som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Klättra i träd med bon.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Förtöja boj eller ankra permanent.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra alla slag av fordon, annat än på befintliga vägar,
 2. rida, annat än på befintliga vägar,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 6. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar eller buskar
 10. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 11. klättra i boträd,
 12. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 13. förtöja boj eller ankra permanent,
 14. framföra vattenskoter eller åka vattenskidor,
 15. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övnings-ändamål.
 16. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förNaturum
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 266 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda samt Staten genom Naturvårdsverket, Fortifikationsverket och Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger på Ölands nordöstra udde, cirka 65 kilometer från Borgholm. Följ väg 136 norrut och sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från Grankulla.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss