Sällevadsåns dalgång

Sällevadsån sedd från höjden

Fotograf: Martin Hägerås

I Sällevadsåns dalgång lever några av Sveriges mest hotade djur- och växtarter. Den unika naturmiljön bjuder på trolska skogar, forsande vatten och rariteter som flodpärlmussla.                        

Sällevadsån

Sällevadsån ingår i Emåns vattensystem och utgör gränsen mellan Kalmar och Jönköpings län. Ån är ett grunt, strömmande vattendrag; en värdefull vattenmiljö. Det snabba vattenflödet gör att det finns öppet vatten året om, något som till exempel strömstaren utnyttjar då den söker föda vintertid. Många arter av såväl fiskar som fåglar är beroende av det strömmande vattnet. Utmed och i de unika strömvattensträckorna lever till exempel öring, kungsfiskare och utter.

Flodpärlmussla

I ån finns ett av norra Europas rikaste bestånd av den sällsynta flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan har minskat i Sverige på grund av tidigare pärlfiske, föroreningar, försurning och förändringar i vattendragens karaktär. Delar av ån är flottrensad, en åtgärd där man plockat bort sten och rätat ut åns sträckning för att bättre kunna frakta timmer. Idag har ett stort arbete lagts ner på att återställa den ursprungliga miljön i ån.

Trolsk skog

Barr- och lövskog omger Sällevadsån. I den trolska skogen finns det gott om gamla grova träd. De är viktiga växtplatser för mossor, lavar och svampar. Även döda träd är värdefulla, den döda veden nyttjas av ett stor antal organismer. Träden som kantar ån är viktiga för fisklivet. Nedfallna stammar och grenar blir till gömställen. Småkryp som livnär sig på gamla löv som fallit till botten blir fiskföda.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och parkeringsplats
 2. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 3. tälta
 4. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet t ex genom att uppehålla sig närmare fågelbo, lya eller gryt än 100 meter
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 6. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 7. elda annat än på anvisad plats
 8. skada levande eller döda buskar och träd t ex genom att bryta kvistar eller fälla döda stående träd
 9. plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med undantag från bär eller matsvamp för husbehov
 10. samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur
 11. använda området för tävlings- och övningsändamål
 12. paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
 13. fiska
 14. vaska guld

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1999
Areal: 448 hektar (184 hektar i Kalmar län och 264 hektar i Jönköpings län)
Kommun: Hultsfred och Vetlanda
Markägare: Sveaskog AB, Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelserna i Jönköpings och Kalmar län