Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Böda backar

Böda backar

Foto: Daniel Cluer

Du befinner dig i ett av Sveriges största flygsandområden. På 1800-talet planterades barrskog här, för att binda flygsanden som kvävde böndernas grödor. Skogen är i dag hem för en lång rad växter och djur som är knutna till gamla träd och sandiga miljöer.

Sandmiljöer

Bödakustens sandmiljöer har bildats efter den senaste istiden. Sanden kommer både från land och från Östersjön och har transporterats hit av vind och vågor. I reservatets östra delar finns ett flygsandfält med höga sanddyner. Dynerna löper parallellt med vägen som går genom reservatet och mellan dynerna finns små, avlånga kärr. Väster om vägen övergår sandfältet i kalkrika moränmarker.

Skogsklätt

Reservatet domineras av äldre barrskogar. En del av skogen planterades på 1800-talet för att hindra sandflykten. Så förutom tall och gran kan du också stöta på främmande trädslag som thuja, douglasgran och weymouthtall. Här och var växer också ek, lönn, bok, idegran och hassel.

Artrikt

I Böda backars skogar finns ett rikt växt- och djurliv. Nattskärran trivs i den glesa skogen, där den nattetid kan jaga insekter i gläntorna. Andra fåglar i området är fiskgjuse och spillkråka. Blåfotad taggsvamp är en av flera ovanliga svampar som växer i den äldre barrskogens kalkrika marker. På gamla träd som står fuktigt växer sällsynta lavar som ringlav och trådbrosklav.

Vandringsled

Böda backar är omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om blåbär bland sanddynerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, längre tid än ett dygn,
 3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. göra upp eld,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 179,5 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Omedelbart norr om Böda samhälle. Parkeringsplats och informationstavla finns på östra sidan, mittemot gamla sågen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss