Böda backar

Böda backar

Foto: Daniel Cluer

Böda backar är beläget på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle på norra Öland.                         

Vegetation

På östra sidan vägen finns höga sanddyner och flygsandfält bevuxna med tallskog. Skogen är gammal och grov med öppna gläntor och mindre täta partier. Den utgör första generationen uppvuxen skog som dels planterats efter att dynerna avsattes för att hindra sandflykten och dels är uppkommen spontant. Övrig skog på östra sidan utgörs av äldre barrblandskogar med inslag av ek, alm, lönn, lind, ask, hassel och sälg. Väster om vägen har skogen en annan karaktär, här är underlaget kalkhaltig morän till skillnad från östra sidans sandhedar. Den storvuxna tallskogen imponerade på Linné när han gjorde sin öländska resa 1741. När han reste norrut från Böda skrev han i sin dagbok: "Tallarne tjänliga till timber upplyftade sina grenar åt himmelen."

Växt- och fågelliv

Trädslagsblandningen är stor och skogen är luckig med ljusa gläntor. Växter man hittar i denna del av skogen är bland annat myska, lundslok och tandrot. Hela området har höga naturvärden och har en värdefull lav- och svampflora med arter som trådbrosklav, ringlav och lakritsmusseron. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Vandringsled

Böda backar är omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om framför allt blåbär bland sanddynerna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att

 1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga vägar,
 2. tälta, längre tid än ett dygn,
 3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,
 4. rida annat än på befintliga vägar,
 5. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 7. göra upp eld,
 8. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 9. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet,
 11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar eller forskning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 179,5 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Sveaskog AB samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Omedelbart norr om Böda samhälle. Parkeringsplats och informationstavla finns på östra sidan, mittemot gamla sågen.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet