Prästgårdsängen

Prästgårdsängen sedd från andra sidan Ljungbyån

Foto: Tomas Järnetun

Prästgårdsängens naturreservat har bildats för dess värde för friluftslivet men också för att bevara ett ålderdomligt odlingslandskap. Här kan du promenera utmed Ljungbyån genom blomsterrika hagmarker. Har du riktig tur kanske du får se den blåskimrande kungsfiskaren!    

Gammalt odlingslandskap

Reservatets marker har nyttjats för bete och slåtter i hundratals år. Om det vittnar de blommor som finns här. De trivs på mager mark och behöver mycket solljus. Blommorna är ett kulturarv som berättar för oss om ett odlingslandskap med anor långt bakåt i tiden. För att bevara den värdefulla floran, men också landskapsbilden, betas Prästgårdsängens marker på sommaren.

Hagmarksträd

I betesmarkens västra del växer ståtliga ekar. Träden, som vuxit upp i ett öppet landskap, kännetecknas av stora, vida kronor. Äldre hagmarksträd är värdefulla livsmiljöer för bland annat svampar, lavar och mossor. Om du tar en närmare titt på trädens grova bark så framträder lavar i olika färger och former och mossor i olika nyanser av grönt.

Färgstark gäst

I den fuktiga marken längs med Ljungbyån bildar alen täta bårder. Här och var finns små öppningar mot vattnet där strandbrinken blottas. Det här är kungsfiskarens jaktmarker. Denna färggranna fågel håller till längs med stränderna där den kan ses dyka ner i vattnet på jakt efter fisk. Trots sin iögonfallande fjäderdräkt är kungsfiskaren svår att få syn på när den sitter blick stilla. Men om den tar en flygtur kanske du får syn på den då den blixtrar förbi likt ett blått streck.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Parkera fordon.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen angående vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom fotografering
 4. medföra okopplad hund eller på annat sätt störa djurlivet
 5. tälta och uppgöra eld
 6. uppställa fordon
 7. kvarlämna avfall eller på annat sätt skräpa ned eller osnygga

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 1,6 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger inom bekvämt gångavstånd från Ljungbyholms samhälle.

Reservatet kan också nås med bil, det finns möjlighet att parkera utmed vägen i norr.

En promenadstig leder genom området längs med ån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss