Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Prästgårdsängen

Prästgårdsängen sedd från andra sidan Ljungbyån

Foto: Tomas Järnetun

Prästgårdsängens naturreservat är ett tätortsnära natur­område vackert beläget längs med Ljungbyån.                         

Kulturmark

Reservatet har bildats för att det är värdefullt för friluftslivet men också för att bevara ett ålderdomligt odlingslandskap. Genom reservatet går stigar längs med ån och i betade hagmarker. Reservatet ingår i ett större område kallat Prästgårdsängen som är av kulturhistoriskt intresse. Sedan lång tid tillbaka har markerna hållits öppna genom bete och slåtter.

Dagens betesmarker

På senare tid har många ängar och betesmarker i det gamla odlingslandskapet vuxit igen då slåtter och bete har upphört. I och med igenväxningen har många av ängens växter minskat och till och med försvunnit. Ängsväxterna är beroende av hävd i form av bete eller slåtter då de trivs på ljusa växtplatser. Vid Prästgårdsängen går idag betesdjur vilket gynnar den värdefulla flora som finns här.

Färgstark gäst

I den fuktiga marken längs med Ljungbyån bildar alen täta bårder. Här och var finns små öppningar mot vattnet där strandbrinken blottas. Den som har tur kan få syn på den skygga kungsfiskaren. Denna färggranna fågel håller till längs med stränderna där den kan ses dyka ner i vattnet på jakt efter mat. Kungsfiskaren är en stannfågel som vintertid håller till vid vattendrag utan is.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Parkera fordon.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen angående vad allmänheten har att iakttaga inom naturreservatet.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen
 3. fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom genom fotografering
 4. medföra okopplad hund eller på annat sätt störa djurlivet
 5. tälta och uppgöra eld
 6. uppställa fordon
 7. kvarlämna avfall eller på annat sätt skräpa ned eller osnygga

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 1,6 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger inom bekvämt gångavstånd från Ljungbyholms samhälle.

Reservatet kan också nås med bil, det finns möjlighet att parkera utmed vägen i norr.

En promenadstig leder genom området längs med ån.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss