Prästgårdsängen

Prästgårdsängen sedd från andra sidan Ljungbyån

Fotograf: Tomas Järnetun

Prästgårdsängens naturreservat är ett tätortsnära natur­område vackert beläget längs med Ljungbyån.                         

Kulturmark

Reservatet har bildats för att det är värdefullt för friluftslivet men också för att bevara ett ålderdomligt odlingslandskap. Genom reservatet går stigar längs med ån och i betade hagmarker. Reservatet ingår i ett större område kallat Prästgårdsängen som är av kulturhistoriskt intresse. Sedan lång tid tillbaka har markerna hållits öppna genom bete och slåtter.

Dagens betesmarker

På senare tid har många ängar och betesmarker i det gamla odlingslandskapet vuxit igen då slåtter och bete har upphört. I och med igenväxningen har många av ängens växter minskat och till och med försvunnit. Ängsväxterna är beroende av hävd i form av bete eller slåtter då de trivs på ljusa växtplatser. Vid Prästgårdsängen går idag betesdjur vilket gynnar den värdefulla flora som finns här.

Färgstark gäst

I den fuktiga marken längs med Ljungbyån bildar alen täta bårder. Här och var finns små öppningar mot vattnet där strandbrinken blottas. Den som har tur kan få syn på den skygga kungsfiskaren. Denna färggranna fågel håller till längs med stränderna där den kan ses dyka ner i vattnet på jakt efter mat. Kungsfiskaren är en stannfågel som vintertid håller till vid vattendrag utan is.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. uppföra byggnad, för annat ändamål än tillgodoseende av jordbrukets behov uppföra mur, plank, stängsel eller därmed jämförlig anordning eller inrätta upplag;
 2. utan länsstyrelsens tillstånd anlägga vägar eller stigar eller framdraga mark- eller luftledningar;
 3. verkställa odling;
 4. verkställa grävning, schaktning, fyllning, sprängning eller liknade åtgärd;
 5. bedriva täkt;
 6. skada eller förstöra fasta naturföremål eller ytbildningar;
 7. med nedan angivna undantag skada eller borttaga växande träd, buskar, eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 8. fånga, skada eller döda djur, vidröra, skada eller borttaga fåglars ägg och bon ävensom som fotografering, lössläppande av hund eller annorledes störa djurlivet;
 9. tälta och uppgöra eld;
 10. uppställa fordon;
 11. kvarlämna avfall eller annorledes skräpa ner eller osnygga samt
 12. eljest vidtaga åtgärd som motverkar syftet med reservatet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1965
Areal: 1,6 hektar
Kommun: Kalmar
Markägare: Kalmar kommun
Förvaltare: Kalmar kommun i samråd Länsstyrelsen Kalmar län