Vackerslät

Gamla aspar i istäckt skog

Fotograf: Anna Lindberg

Vackerslät ligger söder om sjön Allgunnen. Reservatsområdet består av granskog, tallskog, blandskog med asp och gran samt av våtmarker i form av skogbevuxna kärr, tallmossar och sumpskogar. I reservatet finns ett flertal ovanliga insektsarter och lavar.

Vegetation

Kärnområdet domineras av en heterogen, olikåldrig blandskog på fuktig, ställvis blöt mark. Trädskiktet domineras av asp och gran. I övrigt förekommer björk, ek, sälg och tall i trädskiktet. På grund av ringa påverkan av skogsbruk under senare tid är skogen självgallrad och hyser därför rikligt med död ved i olika nedbrytningsfaser. I reservatet finns också ett stort inslag av våtmarker i form av tallkärr av starrtyp, tallmossar av skvattramtyp samt sump-björkskog och sumptallskog. En mindre del av arealen utgörs av relativt nyligen upptagna hyggen med ett rikligt uppslag av lövträd, främst asp och ek.

Djurlivet

Insekter

Vackerslätområdet hyser en rik fauna och flora. Området har höga entomologiska värden. Insektsfaunan är dock ännu ofullständigt inventerad. När det gäller skalbaggsfaunan har hittills ett tjugotal arter som är upptagna på den nationella hotlistan påträffats. bland annat asppraktbagge, mörkbaggen Thymalus limbatus samt grön aspvedbock.

Fjärilar

Området har också en intressant fjärilsfauna med jättesvampmal, mindre träfjäril, getinglik glasvinge, klöverblåvinge, körsbärsfuks, rostfärgad bladspinnare, rysk högstjärt med flera. Den nordliga arten Exaeretia ciniflonella har här sin sydligaste kända förekomst i landet. 

Hackspett

Hela Vackerslätområdet är av stort värde för den vitryggiga hackspetten. Ett antal observationer av arten har gjorts, men ingen häckning har konstaterats. Inom området förekommer också mindre hackspett och järpe, två andra fågelarter som indikerar höga naturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annat än på befintlig
  väg,
 2. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 4. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra
  inskrift,
 5. göra upp eld,
 6. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och
  matsvamp,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller
  ris,
 8. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare
  rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 9. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 10. bedriva kommersiell verksamhet.


Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län