• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vackerslät

Gamla aspar i istäckt skog

Foto: Anna Lindberg

Vackerslät ligger söder om sjön Allgunnen. Reservatsområdet består av granskog, tallskog, blandskog med asp och gran samt av våtmarker i form av skogbevuxna kärr, tallmossar och sumpskogar. I reservatet finns ett flertal ovanliga insektsarter och lavar.

Vegetation

Kärnområdet domineras av en heterogen, olikåldrig blandskog på fuktig, ställvis blöt mark. Trädskiktet domineras av asp och gran. I övrigt förekommer björk, ek, sälg och tall i trädskiktet. På grund av ringa påverkan av skogsbruk under senare tid är skogen självgallrad och hyser därför rikligt med död ved i olika nedbrytningsfaser. I reservatet finns också ett stort inslag av våtmarker i form av tallkärr av starrtyp, tallmossar av skvattramtyp samt sump-björkskog och sumptallskog. En mindre del av arealen utgörs av relativt nyligen upptagna hyggen med ett rikligt uppslag av lövträd, främst asp och ek.

Djurlivet

Insekter

Vackerslätområdet hyser en rik fauna och flora. Området har höga entomologiska värden. Insektsfaunan är dock ännu ofullständigt inventerad. När det gäller skalbaggsfaunan har hittills ett tjugotal arter som är upptagna på den nationella hotlistan påträffats. bland annat asppraktbagge, mörkbaggen Thymalus limbatus samt grön aspvedbock.

Fjärilar

Området har också en intressant fjärilsfauna med jättesvampmal, mindre träfjäril, getinglik glasvinge, klöverblåvinge, körsbärsfuks, rostfärgad bladspinnare, rysk högstjärt med flera. Den nordliga arten Exaeretia ciniflonella har här sin sydligaste kända förekomst i landet. 

Hackspett

Hela Vackerslätområdet är av stort värde för den vitryggiga hackspetten. Ett antal observationer av arten har gjorts, men ingen häckning har konstaterats. Inom området förekommer också mindre hackspett och järpe, två andra fågelarter som indikerar höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon förutom på befintlig bilväg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Ta loss bitar från berggrunden.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte i samband med jordbruk, husbehovsavverkning eller vid jakt för transport av skjutet högvilt. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Föreskrifterna i A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Områdets centrum ligger cirka 10 km nord-nordväst om Bäckebo kyrka.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet