Vackerslät

Gamla aspar i istäckt skog

Foto: Anna Lindberg

Gammelskog med gott om asp – det är precis vad många växter och djur vill ha. En del är svåra att upptäcka, som mossor, lavar och vedlevande insekter. Spillkråka, mindre hackspett och gröngöling är lättare att få syn på, även om också detta kräver lite tålamod och tur!

Gammal aspskog

Skogar med gott om gamla och döda aspar har blivit alltmer ovanliga. Det har drabbat många djur och växter som är knutna till asprika miljöer. För dessa arter är naturreservat som Vackerslät extra värdefulla. Naturreservatets asprika skog är bland annat hem för de sällsynta fjärilarna jättesvampmal och rysk högstjärt. Bäckebo-Alsterbotrakten, där Vackerslät ligger, är det enda området i landet där rysk högstjärt lever.

Praktfull skalbagge

Skalbaggen grön aspvedbock är en annan sällsynthet i naturreservatet. Den vackra skalbaggen lever som larv i döda aspar under två år, innan den förpuppar sig i maj månad. Kort därefter kläcks den vuxna skalbaggen, som bara lever en kort tid.

Perfekt för spettar

Hackspettar som gröngöling, spillkråka och mindre hackspett trivs i Vackersläts aspskogar. Inne i de gamla asparna hittar fåglarna skalbaggslarver och annan mat. Gröngölingen har också myror på menyn, så ser du en myrstack som någon har röjt i kan den ha fått besök av den grönklädda spetten. Asparnas mjuka ved är också lämplig att hacka ut bohål i. När bona överges flyttar andra fåglar in, som skogduva, stare, nötväcka, rödstjärt och svartvit flugsnappare.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra något fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Ta loss bitar av berggrunden.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.
 • Samla in insekter.
 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra alla slag av fordon förutom på befintlig bilväg.
 2. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe annat än på särskilt anvisad plats.
 4. Göra upp eld annat än på särskilt anvisad plats.
 5. Störa djurlivet.
 6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur.
 7. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift.
 8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller plocka mossor, lavar eller vedsvampar.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
 10. Ta loss bitar från berggrunden.
 11. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för tävlings- eller övningsändamål.
 12. Utan samråd med länsstyrelsen upplåta eller använda området för kommersiellt nyttjande av allemansrätten.
 13. Utan samråd med länsstyrelsen utföra insamling, undersökning eller forskning.

Föreskriften under C1 gäller inte i samband med jordbruk, husbehovsavverkning eller vid jakt för transport av skjutet högvilt. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte i samband med jaktutövning.

Föreskrifterna i A-C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets skötsel.

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 68 hektar
Kommun: Nybro
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Områdets centrum ligger cirka 10 km nord-nordväst om Bäckebo kyrka.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss