Beijershamn

Besökare på spången

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Beijershamn, en av Ölands viktigaste lokaler för fåglar vid vatten.

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Tillsammans med den grunda viken och sandreveln blev Beijershamn en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har runt 260 olika fågelarter hittills observerats vid Beijershamn.

För att skydda fåglarna i Beijershamn finns reservats­bestämmelser och fridlysningsregler (genom artskyddsförordningen) som gör det förbjudet att vistas på strandängar, sandreveln och den grunda viken. Förbudet gäller under våren och sommaren då fåglarna lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt.

Samarbete med surfare

Vattenmiljöerna söder om Beijershamnspiren är också mycket bra för vind- och kitesurfing. Därför samarbetar Länsstyrelsen med Ölands Windsurfing Club och Svenska Kiteförbundet för att nå ut med informationen att det är viktigt att fåglarna i området inte störs av surfare under tider då många fåglar häckar eller söker mat i området. Tillsammans har information tagits fram som finns tillgänglig på surfingstränderna söder om Beijershamn.

Rikt på fjärilar

Vindskyddade och solvarma gläntor innanför den gamla lövskogen skapar goda förutsättningar för ett rikt insektliv. I Beijershamn finns en av Ölands rikaste miljöer med fjärilar. Under åren har här påträffats inte mindre än 650 av totalt 950 svenska arter. För att blomningen på vår och sommar ska bli extra rik för fjärilarna slås inte flera av dessa markerna förrän i slutet av sommaren.

Stora och Lilla Svansholmarna

Reservatet omfattar sedan 2009 också de låga moränholmarna, Stora och Lilla Svansholmarna, samt vattenområdet runt dessa. Dessa blev naturminnesförklarade 1943 och anledningen var främst att skydda häckfågelfaunan på öarna. De vanligaste häckfåglarna på öarna är storskarv, gråtrut, och grågås. Andra mer sällsynta arter som förekommer på öarna är ejder, gravand, snatterand, svärta och silltrut.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på tillfartsväg till parkeringsplats.
 2. Parkera annat än på särskilt iordningställd parkeringsplats. 
 3. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 7. Rida eller framföra hästfordon annat än på anvisad väg eller stig utanför betesmark.
 8. Störa djurlivet.
 9. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris. 

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 358 hektar varav 162 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län