Beijershamn

Besökare på spången

Fotograf: Anna Lindberg

Naturreservatet Beijershamn, en av Ölands viktigaste lokaler för fåglar vid vatten.

Hamnen

I mitten av 1800-talet påbörjades bygget av en två kilometer lång pir som skulle bli en viktig hamn på Ölands västsida. Efter fem års arbeten stod hamnen klar 1858. Det visade sig dock att den var felkonstruerad och den började snabbt att slamma igen. Uppgrundningen innebar problem för sjöfarten och efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk.

Fantastiskt fågelliv

Allt eftersom uppslamningen fortskred började säv och vass att vandra in. Detta skapade med tiden en unik miljö med blandning av strandängar, vassar och öppna vattenytor. Tillsammans med den grunda viken och sandreveln blev Beijershamn en av Ölands viktigaste fågellokaler, både under häcknings- och flyttningstid. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har långt över 200 olika fågelarter observerats vid Beijershamn. För att skydda fåglarna i Beijershamn finns reservatsbestämmelser och fridlysningsregler (genom artskyddsförordningen) som gör det förbjudet att vistas på strandängar, sandreveln och den grunda viken. Förbudet gäller under våren och sommaren då fåglarna lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt.

Samarbete med surfare

Vattenmiljöerna söder om Beijershamnspiren är också mycket bra för vind- och kitesurfing. Därför samarbetar Länsstyrelsen med Ölands Windsurfing Club och Svenska Kiteförbundet för att nå ut med informationen att det är viktigt att fåglarna i området inte störs av surfare under tider då många fåglar häckar eller söker mat i området. Tillsammans har information tagits fram som finns tillgänglig på surfingstränderna söder om Beijershamn.

Rikt på fjärilar

Vindskyddade och solvarma gläntor innanför den gamla lövskogen i östra delen av naturreservatet skapar goda förutsättningar för ett rikt insektliv. I Beijershamn finns en av Ölands rikaste miljöer med fjärilar. Under åren har här påträffats inte mindre än 650 av totalt 950 svenska arter. För att blomningen på vår och sommar ska bli extra rik för fjärilarna sköts flera av torrängarna genom slåtter. Gräs och örter slås av först i slutet av sommaren, vilket ger insekterna gott om mat i form av pollen och nektar.

Stora och Lilla Svansholmarna

Reservatet omfattar sedan en utökning av naturreservatet 2009 också de låga moränholmarna, Stora och Lilla Svansholmarna, samt vattenområdet runt dessa. Dessa blev naturminnesförklarade 1943 och anledningen var främst att skydda häckfågelfaunan på öarna. De vanligaste häckfåglarna på öarna är storskarv, gråtrut och grågås. Andra mer sällsynta arter som häckar på öarna är ejder, gravand, snatterand, svärta och silltrut.

I dagsläget är dessa leder inte markerade i fält men det är enkelt att se de upptrampade stigarna och följa träspången.

Stora Beijershamnsrundan – ca 2,5 km, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ut på piren. En bit ut svänger leden och spången av mot norr och vandringen går över våtmarkerna med fantastisk utsikt över Kalmar sund och strandängarna innanför. Spången tar slut vid alskogens början och en kort stigning tar vid upp på den gamla strandvallen. Här går sträckningen längs en del av Mörbylångaleden tillbaka mot parkeringen. Vandringen går uppe på strandvallen kantad av gamla ekar, alskog och gläntor med torrängar. Delar av leden går genom marker som betas av nötboskap under stora delar av året. Underlaget är spång, naturmark (ibland blöt och lerig) samt grus. Självstängande grindar.

Lilla Beijershamnsrundan – ca 500 meter, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Första sträckan går västerut och därefter norrut på led med hårdgjord stenmjöl ut till södra tornet och den rastplats som finns där. Därefter tar man av österut tillbaka på spång till parkeringen. Denna lilla slinga passar dig som inte orkar gå så långt och behöver sitta ner ibland men ändå vill uppleva naturen i Beijershamn. Passar bra för rullator och rullstol med lite hjälp. Underlag är led med hårdgjord stenmjöl och grusad brukningsväg samt träspång. Självstängande grindar.

Pirpromenaden – Den självklara vandringen om våren för att uppleva ejdersträcket! Från parkeringen ut till pirspetsen och tillbaka är det ca 5 km. Börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ungefär halva vägen ut ut på piren. Underlaget på de yttre delarna av piren varierar beroende på högt eller lågt vattenstånd men räkna med ojämnt underlag och naturmark, ibland blött.

Mörbylångaleden - Vid parkeringsplatsen går en stig österut. Detta är en del av Mörbylångaleden. Stigen leder upp på strandvallen in i lövskogsmiljöer och förbi slåtterängar. Stigen är enbart hårdgjord med stenmjöl till den första slåtterängen. Leden fortsätter norrut ut ur reservatet där Mörbylånga kommun har en rastplats.

I naturreservatets södra del finns en parkeringsplats. Vid parkeringsplatsen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass och flera rastbord varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Information om reservatet och tider för tillträdesförbud finns vid entrén till träspången från parkeringen och vid två andra ingångar till naturreservatet. Naturreservatet är tillgängligt hela året runt så länge man rör sig på områdets leder.

I naturreservatet finns två fågeltorn och två skådarplattformar, ingen av dessa är tillgänglighetsanpassade men skådarplattformen på piren går att besöka även för dig med t ex rollator.

Vid södra tornet finns det rastbord och bänkar och mer information om reservatet. Denna plats är avhägnad från betesdjuren och kan nås via träspång och självstängande grindar. Denna plats är relativt lättillgänglig även för dig med rörelsesvårigheter.

Intill norra tornet och utmed piren finns det vilbänkar.

Fågeltornen och skådarplattformen på piren har informativa skyltar om de fågelarter du kan se från dessa platser.

Skådarplattformen i vassen i norra delen av reservatet har bord och bänkar samt träspång ut genom vassen. Nivåskillnader och trappa gör platsen sämre ur tillgänglighetssynpunkt.

Vid slåtterängen uppe på strandvallen finns skyltinformation i form av en ”fjärilsbok” som visar några av de arter fjärilar du har chans att se vid ett besök där.

Beijershamnsviken norr om Haga park är ett av Sveriges viktigaste områden för fåglar som lever vid sandrevlar, öppna strandängar och i grunda vikar. Flera av dessa fågelarter är utrotningshotade och känsliga för störning under våren och sommaren då de lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt. I Beijershamnsviken är det inte tillåtet att störa fågellivet under tiden 1 april till 31 oktober* i de områden som är markerade på kartan. Det är av stor betydelse att du tänker på det när du surfar eller kitar!

Mer information om det värdefulla fågellivet i Beijershamnsviken finns på nätet, sök efter Beijerhamns naturreservat. Om du har frågor, kontakta Länsstyrelsen Kalmar län på 010-223 80 00 eller maila kalmar@lansstyrelsen.se. Du kan även prata med någon i styrelsen för Ölands Windsurfing Club eller Svenska Kiteförbundet. Tack för att du visar hänsyn!

* Det finns fridlysningsregler som förbjuder avsiktlig störning av vilda fåglar, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (4 § artskyddsförordningen (2007:845)).

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på tillfartsväg till parkeringsplats.
 2. Parkera annat än på särskilt iordningställd parkeringsplats. 
 3. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 7. Rida eller framföra hästfordon annat än på anvisad väg eller stig utanför betesmark.
 8. Störa djurlivet.
 9. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris. 
 14. Beträda eller färdas inom strandängar och våtmarker samt ön Ytterskär och öarna Inner- och Mellanskär med intilliggande sandrevel och intilliggande vattenområden under tiden 1 april – 31 augusti med undantag för särskilt markerade vägar och stigar.
 15. Beträda eller färdas inom öarna Stora och Lilla Svansholmarna med intilliggande vattenområden, under tiden 1 april – 15 juli med undantag för genomfart med båt i vattenområdet mellan Stora och Lilla Svansholmarna.
 16.  


Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 358 hektar varav 162 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län