Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Beijershamn

Besökare på spången

Foto: Anna Lindberg

Tack vare ett misslyckat hamnbygge på 1800-talet blev Beijershamn en av Ölands förnämsta fågellokaler. Fåglarna uppskattar de betade strandängarna, de långgrunda vikarna, skogen, skären och holmarna. För dig som besökare finns det fina möjligheter att njuta av alla fåglar från fågeltornet, skådarplattformen och strövstigarna.

Hamnen som blev fågelparadis

Historien om Beijershamn rymmer såväl ett storskaligt misslyckande som en succé. Den hamn som byggdes här på mitten av 1800-talet visade sig vara felkonstruerad. Bottnarna slammade igen och sjöfarten uteblev. Efter 15 år togs Beijershamn helt ur bruk. Men när hamnarbetarna checkade ut flyttade fåglarna in. För med naturen som arkitekt skapades en formidabel fågelmiljö med strandängar, vassar och öppna vattenytor.

En av Ölands finaste

Idag är Beijershamn en mycket värdefull fågellokal, både för häckande och rastande fåglar. I mitten av 1900-talet var bilden en annan. Då hade området vuxit igen till den grad att många fåglar inte längre trivdes. Tack vare omfattande röjningsarbeten på 1980-talet, initierade av Ölands Ornitologiska Förening, och årligt kreatursbetande är Beijershamn återigen ett fågelparadis. Från stigen som leder ut mot piren och fågeltornen får man en bra överblick av området och dess fågelliv. Totalt har långt över 200 olika fågelarter observerats vid Beijershamn. Karaktärsarter under våren är skärfläcka, silvertärna och gulärla.

Inte bara fåglar

Vill du se många olika fjärilar har du kommit rätt. Inte mindre än 650 av cirka 1000 svenska arter av storfjärilar har observerats här. En av dem är fönstervingespinnare. Beijershamn är den enda kända platsen i Norden för denna akut hotade art. Storfjärilar betyder dagfjärilar och stora nattfjärilar. Fjärilarna trivs i den gamla lövskogen, där temperaturen är hög och stabil, och i de öppna markerna. Fjärilarna plus alla andra småkryp i området erbjuder ett välfyllt skafferi för fladdermöss. Tolv av Sveriges arton fladdermusarter har hittats i reservatet hittills.

Samarbete med surfare

Vattenmiljöerna söder om Beijershamnspiren är också mycket bra för vind- och kitesurfing. Därför samarbetar Länsstyrelsen med Ölands Windsurfing Club och Svenska Kiteförbundet för att nå ut med informationen att det är viktigt att fåglarna i området inte störs av surfare under tider då många fåglar häckar eller söker mat i området. Tillsammans har vi tagit fram information som finns tillgänglig på surfingstränderna söder om Beijershamn. Du kan läsa mer i fliken här under.

I dagsläget är dessa leder inte markerade i fält men det är enkelt att se de upptrampade stigarna och följa träspången.

Stora Beijershamnsrundan

Cirka 2,5 km, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ut på piren. En bit ut svänger leden och spången av mot norr och vandringen går över våtmarkerna med fantastisk utsikt över Kalmar sund och strandängarna innanför. Spången tar slut vid alskogens början och en kort stigning tar vid upp på den gamla strandvallen. Här går sträckningen längs en del av Mörbylångaleden tillbaka mot parkeringen. Vandringen går uppe på strandvallen kantad av gamla ekar, alskog och gläntor med torrängar. Delar av leden går genom marker som betas av nötboskap under stora delar av året. Underlaget är spång, naturmark (ibland blöt och lerig) samt grus. Självstängande grindar.

Lilla Beijershamnsrundan

Cirka 500 meter, börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Första sträckan går västerut och därefter norrut på led hårdgjord med stenmjöl ut till södra tornet och den rastplats som finns där. Därefter tar man av österut tillbaka på naturmark till parkeringen. Denna lilla slinga passar dig som inte orkar gå så långt och behöver sitta ner ibland men ändå vill uppleva naturen i Beijershamn. Passar bra för rullator. Underlag är led hårdgjord med stenmjöl och grusad brukningsväg, naturmark samt träspång. Självstängande grindar.

Pirpromenaden

Den självklara vandringen om våren för att uppleva ejdersträcket! Från parkeringen ut till pirspetsen och tillbaka är det ca 5 km. Börjar och slutar vid parkeringsplatsen i söder. Med start åt väster går första etappen på led med hårdgjord stenmjöl förbi södra tornet, längs stranden och ungefär halva vägen ut ut på piren. Underlaget på de yttre delarna av piren varierar beroende på högt eller lågt vattenstånd men räkna med ojämnt underlag och naturmark, ibland blött.

Mörbylångaleden

Vid parkeringsplatsen går en stig österut. Detta är en del av Mörbylångaleden. Stigen leder upp på strandvallen in i lövskogsmiljöer och förbi slåtterängar. Stigen är enbart hårdgjord med stenmjöl till den första slåtterängen. Leden fortsätter norrut ut ur reservatet där Mörbylånga kommun har en rastplats.

Parkering och toalett

I naturreservatets södra del finns en parkeringsplats. Vid parkeringsplatsen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass och flera rastbord varav ett är tillgänglighetsanpassat.

Information och tillträdestider

Information om reservatet och tider för tillträdesförbud finns vid entrén till leden från parkeringen och vid två andra ingångar till naturreservatet. Naturreservatet är tillgängligt hela året runt så länge man rör sig på områdets leder. Skyltar i markerna visar gränsen för tillträdesförbud.

Utkiksplatser

I naturreservatet finns två fågeltorn och två skådarplattformar. Skådarplattformen på piren är tillgänglighetsanpassad. Från piren och spången som är tillgänglighetsanpassade får man bra överblick över stora delar av reservatet. Övriga utsiktsplatser är inte tillgänglighetsanpassade

Rastplatser

Vid södra tornet finns det rastbord. Ett av dessa är tillgänglighetsanpassat på hårdgjord yta. Här finns också utförligare information om reservatet. Denna plats är avhägnad från betesdjuren och kan nås via led hårdgjord med stenmjöl och självstängande grindar. Denna plats är lättillgänglig även för dig med rörelsesvårigheter.

Intill norra tornet och utmed piren finns det vilbänkar.

Skådarplattformen i vassen i norra delen av reservatet har bord och bänkar samt träspång ut genom vassen. Nivåskillnader och trappa gör platsen sämre ur tillgänglighetssynpunkt.

Fåglar och fjärilar

Fågeltornen och skådarplattformen på piren har informativa skyltar om de fågelarter du kan se från dessa platser.

Vid slåtterängen uppe på strandvallen finns skyltinformation i form av en ”fjärilsbok” som visar några av de arter fjärilar du har chans att se vid ett besök där.

Beijershamnsviken norr om Haga park är ett av Sveriges viktigaste områden för fåglar som lever vid sandrevlar, öppna strandängar och i grunda vikar. Flera av dessa fågelarter är utrotningshotade och känsliga för störning under våren och sommaren då de lägger ägg och föder upp sina fågelungar och under hösten då de letar mat i området inför en krävande flytt. I Beijershamnsviken är det inte tillåtet att störa fågellivet under tiden 1 april till 31 oktober* i de områden som är markerade på kartan. Det är av stor betydelse att du tänker på det när du surfar eller kitar. Tack för att du visar hänsyn!

Surf- och kitekarta

Kontaktuppgifter och mer information

Om du har frågor, kontakta Länsstyrelsen Kalmar län, kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Mer information om det värdefulla fågellivet i Beijershamnsviken finns på nätet, sök efter Beijerhamns naturreservat.

Du kan även prata med någon i styrelsen för Ölands Windsurfing Club eller Svenska Kiteförbundet.

Ölands Windsurfing Club Länk till annan webbplats.

Svenska Kiteförbundet Länk till annan webbplats.

*Det finns fridlysningsregler som förbjuder avsiktlig störning av vilda fåglar, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder (4 § artskyddsförordningen (2007:845).

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 1. Köra motordrivet fordon någon annanstans än tillfartsvägen till parkeringsplats.
 2. Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 3. Ställa upp husbil, husvagn eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Cykla utanför utpekade vägar eller stigar.
 7. Rida, köra häst och vagn eller liknande utanför utpekade vägar eller stigar utanför betesmark.
 8. Avsiktligt störa djurlivet.
 9. Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på tillfartsväg till parkeringsplats.
 2. Parkera annat än på särskilt iordningställd parkeringsplats.
 3. Ställa upp husvagn, husbil eller liknande.
 4. Tälta.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra cykel annat än på anvisad väg eller stig.
 7. Rida eller framföra hästfordon annat än på anvisad väg eller stig utanför be­tesmark.
 8. Störa djurlivet.
 9. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 10. Göra upp eld.
 11. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 12. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 13. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar el­ler ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastig­het.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 358 hektar varav 162 hektar land
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Reservatet ligger inom Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Hitta hit

Naturreservatet Beijershamn ligger längs kusten cirka 7 kilometer söder om Färjestaden. Det är lätt att nå med bil, buss och cykel. Det är skyltat till Beijershamn från väg 943.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss