Lämmedal

Blomskägglav på gren

Fotograf: Magnus Andersson

Reservatet, som är ungefär 72 ha stort, ligger drygt en mil nordväst om Oskarshamn i ett flackt landskap med blockiga, grandominerade skogar som innehåller en stor del lövträd, särskilt asp men även ädla lövträd som ek.

Vegetation

Området består till stor del av äldre granskog som innehåller stora mängder död ved i form av liggande stammar, stående torrträd och en del granhögstubbar. Äldre asp finns i hela området i olika mängd men även ek utgör ett viktigt inslag i trädskiktet. Skogen är ofta gles och luckig, både till följd av stormfällning och som resultat av angrepp av granbarkborre i spåren efter stormarna 2005 och 2007.

Grönsten ger marken näring

Reservatet ligger i en trakt där berggrunden innehåller inslag av bergarter som populärt brukas kallas grönsten. Grönstenar vittrar ganska lätt och frigör ämnen som är gynnsamma för markens bördighet och ger förutsättning för krävande växter. Påverkan av grönsten märks särskilt tydligt i områdets södra del där det växer lövskog med inslag av ädla lövträd som ek, lind, alm, lönn och ask. I denna del finns en rik markflora med lundväxter som myska, vårärt, vippärt, blåsippa och tandrot.

Hotade arter trivs

I området lever många hotade och skyddsvärda arter. Dessa är antingen beroende av äldre lövträd och eller av död ved av gran, men även till gamla levande granar i fuktig miljö. Bland de arter som är knutna till granlågor kan nämnas kötticka, ullticka och blödticka. På grova lövträdslågor och levande äldre lövträd påträffas svampar som exempelvis veckticka och skumticka samt lavar som almlav, lunglav och blomskägglav.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2012
Areal: 72,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län