Lämmedal

Blomskägglav på gren

Foto: Magnus Andersson

Reservatet, som är ungefär 72 ha stort, ligger drygt en mil nordväst om Oskarshamn i ett flackt landskap med blockiga, grandominerade skogar som innehåller en stor del lövträd, särskilt asp men även ädla lövträd som ek.

Vegetation

Området består till stor del av äldre granskog som innehåller stora mängder död ved i form av liggande stammar, stående torrträd och en del granhögstubbar. Äldre asp finns i hela området i olika mängd men även ek utgör ett viktigt inslag i trädskiktet. Skogen är ofta gles och luckig, både till följd av stormfällning och som resultat av att angrepp av granbarkborre dödat en stor del av granarna. Granbarkborreangreppen har varit mycket omfattande i följderna av den mycket varma och torra sommaren 2018.

Grönsten ger marken näring

Reservatet ligger i en trakt där berggrunden innehåller inslag av bergarter som populärt brukas kallas grönsten. Grönstenar vittrar ganska lätt och frigör ämnen som är gynnsamma för markens bördighet och ger förutsättning för krävande växter. Påverkan av grönsten märks särskilt tydligt i områdets södra del där det växer lövskog med inslag av ädla lövträd som ek, lind, alm, lönn och ask. I denna del finns en rik markflora med lundväxter som myska, vårärt, vippärt, blåsippa och tandrot.

Hotade arter trivs

I området lever många hotade och skyddsvärda arter. Dessa är antingen beroende av äldre lövträd och eller av död ved av gran, men även till gamla levande granar i fuktig miljö. Bland de arter som är knutna till granlågor kan nämnas kötticka, ullticka och blödticka. På grova lövträdslågor och levande äldre lövträd påträffas svampar som exempelvis veckticka och skumticka samt lavar som almlav, lunglav och blomskägglav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2012
Areal: 72,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till naturreservatet Lämmedal tar du väg 711 mellan Oskarshamn och Kristdala. Ungefär halvvägs svänger du vid väghänvisningsskylt Lämmedal. När du kommer fram till byn Lämmedal tar du först höger och sedan vänster. Fortsätt på den vägen som efter ett tag övergår i en mindre skogsväg. Reservatet ligger på höger sida efter ca 400 meter. Reservatet saknar i nuläget parkeringsplats och informationsskylt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet