Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lämmedal

Blomskägglav på gren

Foto: Magnus Andersson

I Lämmedal vandrar du genom granskog med ett stort inslag av asp och ädellövträd. Här finns många gamla träd och mycket död ved. Artrikedomen av svampar, lavar och mossor är därför stor. På våren och försommaren kan du få se flera ovanliga växter, som trivs i naturreservatets bördiga marker.

Brukat förr i tiden

Reservatet är en del av byn Lämmedals gamla utmarker. Här släppte bönderna ut kreaturen på sommarbete. I söder finns lind, alm, lönn och ask som bär spår efter lövtäkt (hamling). Från dessa träd skördade bönderna kvistar och löv för att dryga ut kreaturens vinterfoder. En och annan stubbe vittnar om att bönderna också plockade ut ved och virke från skogen.

Luckig skog

Reservatets skog är gles och rik på gläntor. Det är delvis ett arv från eran då skogen användes för skogsbete. Nya luckor har också skapats på senare år. Fallna stammar ligger likt ett plockepinn till följd av de stormar som rasade i området 2005 och 2007. Angrepp av granbarkborre har också dödat många träd. I skogsgläntorna har ljusälskande lövträd fått chans att spira.

Rika marker

I området finns grönsten, ett samlingsnamn på mörka basiska bergarter. När grönsten vittrar frigörs ämnen som gör marken bördig. Det är därför floran är så rik i skogen. Myskmadra, vårärt, vippärt, blåsippa, vätteros, lungört och tandrot är några av de växter du kan få se.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 4. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 5. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 6. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 7. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 8. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 10 eller 11 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2012
Areal: 72,4 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

För att komma till naturreservatet Lämmedal tar du väg 711 mellan Oskarshamn och Kristdala. Ungefär halvvägs svänger du vid väghänvisningsskylt Lämmedal. När du kommer fram till byn Lämmedal tar du först höger och sedan vänster. Fortsätt på den vägen som efter ett tag övergår i en mindre skogsväg. Reservatet ligger på höger sida efter ca 400 meter. Reservatet saknar i nuläget parkeringsplats och informationsskylt.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss