Höga flöden i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Marsjö sjömarker

Stilla dag över sjömarkerna

Foto: Anita Heimdahl

Marsjö sjömarker är ett av flera naturreservat invid Södviken och Vässby fjärd. Här finns några av Ölands vackraste och mest värdefulla havsstrandängar. Fågellivet är rikt och uppmärksammat långt utanför Ölands gränser.

Fågellokal av internationell rang

Sjömarkerna här i området ingår i Ramsar, ett globalt nätverk av värdefulla våtmarker. Här rastar stora mängder vadare och gäss under vår och höst. Bland häckande fåglar kan nämnas tofsvipa, strandskata, rödbena och större strandpipare.

Präglat av bete

På de öländska sjömarkerna har ölänningar haft kor, får och hästar på bete sedan järnåldern. Betet har präglat naturen och tuktat växtligheten. Utan betande djur skulle strandängarna växa igen med högväxt gräs, sly och buskar. En sådan utveckling vore förödande för områdets rika fågel- och växtliv.

Plats för många blommor

I sjömarkerna hittar vi många växter som bara finns på marker som betats under lång tid. Till exempel sådana som behöver mycket ljus eller vars frö helst gror i upptrampad, blottad mark. De omväxlande markförhållandena – från kalkrikt till kalkfattigt, från blött till torrt – bidrar också till blomsterrikedomen. På strandängarna växer kustarun och majviva. I kalkfuktängar en bit in mot land trivs orkidén honungsblomster. Backtimjan och backklöver vill däremot har det torrt!

Kulturspår

I naturreservatets västra delar finns gott om stenmurar och fägator. De är byggda under 1800-talet då betesmarken delades upp mellan byborna. Murarna markerade de nya fastighetsgränserna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten under jaktsäsong utan inskränkningar av föreskrifterna under D7 och D8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 140 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 km sydöst om Södvik. Sväng österut, åt motsatt håll dit skylt mot Marsjö pekar, vid väg 136. Efter cirka 500 m sväng vänster.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss