Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marsjö sjömarker

Stilla dag över sjömarkerna

Foto: Anita Heimdahl

Reservatet utgör en representativ del av östra Ölands sjömarker med en väl bevarad kontinuitet i brukandet av markerna.

Biologisk mångfald

Reservatets östra del ingår i det komplex av skyddade sjömarker som sträcker sig från Södvik i norr till Östra Vässby i söder. Liksom på övriga öländska sjömarker har områdets långa historia som betesmark givit upphov till en rik biologisk mångfald. Bland häckfåglarna märks tofsvipa och rödbena. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området, till exempel kärrsnäppa, spovsnäppa och prutgås. I området växer många kärlväxter som gynnas av välbetade marker: dvärgarun, krissla och honungsblomster.

Ramsar

Reservatet är ett så kallat Ramsar-område, ett våtmarksområde med höga naturvärden som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara enligt Ramsar-konventionen från 1971. Syftet med reservatet är dels att bevara en god livsmiljö för de växter och djur som är knutna till sjömarkerna, dels att låta den traditionella betesdriften leva vidare. Dessutom ska öppna och välbetade sjömarker, karakteristiska för det öländska odlingslandskapet, bevaras och återställas.

Svårtillgängligt och historiskt

 • Tänk på att det under vår och sommar råder beträdnadsförbud på strandängarna, för att skydda de häckande fåglarna. Området är svårtillgängligt för allmänheten. Inga vägar når det strandnära området, endast stigar och traktorvägar genom mer eller mindre igenvuxna marker. I den västra delen finns kulturspår i form av stenmurar och fägator från 1800-talet. Här finns också en kanal med slussanordning. Kanalen ingick i den så kallade Föralinjen, en försvarsanläggning uppförd under andra världskriget.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra motordrivet fordon.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Förtöja eller ankra båt på annan plats än utpekade platser.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Bedriva kommersiell verksamhet.

D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller förbjudet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Jakträttsinnehavaren disponerar jakten under jaktsäsong utan inskränkningar av föreskrifterna under D7 och D8.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 140 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 3 km sydöst om Södvik. Sväng österut, åt motsatt håll dit skylt mot Marsjö pekar, vid väg 136. Efter cirka 500 m sväng vänster.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss