Marsjö sjömarker

Stilla dag över sjömarkerna

Fotograf: Anita Heimdahl

Reservatet utgör en representativ del av östra Ölands sjömarker med en väl bevarad kontinuitet i brukandet av markerna.

Biologisk mångfald

Reservatet ingår i det komplex av skyddade sjömarker som sträcker sig från Södvik i norr till Östra Vässby i söder. Liksom på övriga öländska sjömarker har områdets långa historia som betesmark givit upphov till en rik biologisk mångfald. Bland häckfåglarna märks tofsvipa och rödbena. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området, till exempel kärrsnäppa, spovsnäppa och prutgås. I området växer många kärlväxter som gynnas av välbetade marker: dvärgarun, krissla och honungsblomster. 

Ramsar

Reservatet är ett så kallat Ramsar-område, ett våtmarksområde med höga naturvärden som Sverige har ett internationellt ansvar att bevara enligt Ramsar-konventionen från 1971. Syftet med reservatet är dels att bevara en god livsmiljö för de växter och djur som är knutna till sjömarkerna, dels att låta den traditionella betesdriften leva vidare. Dessutom ska öppna och välbetade sjömarker, karakteristiska för det öländska odlingslandskapet, bevaras och återställas.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. under tiden 1.4 – 31.7 beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. tälta mer än ett dygn,
 7. fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 8. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 9. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 10. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 11. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 12. utan samråd med länsstyrelsen samla in växter eller djur eller företa vetenskapliga undersökningar,
 13. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2001
Areal: 140 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län