Huvudhultakvarn

Ängen i Huvudhultakvarn

Reservatet ligger i Lyckebyåns dalgång och erbjuder, förutom slåttermader och vacker vegetation, på en intressant geologi. Flera åsryggar bildar ett nät jämte odlingsmarkerna och skogen. Åsarna löper i nordvästlig-sydostlig riktning i allt lägre nivåer ner mot dalbotten, där en biå till Lyckebyån flyter fram. Baggaryggen, i reservatets sydvästra del, är en så kallad lateralterass. Den består av blockigt och stenigt isälvsgrus som inlandsisen lämnade efter sig när den drog sig tillbaka för cirka 12 000 år sedan.

Översvämning ger mångfald

Dalgången kring ån har odlats och brukats för slåtter under lång tid. Det har tillsammans med de geologiska förutsättningarna bidragit till den biologiska mångfalden i området. En annan viktig anledning till den rika floran är att Lyckebyån under vårfloden svämmar över sina bredder. Maderna och de gamla sjöarna blir vattenfyllda och bildar fina växtplatser. Dessutom blir de här områdena attraktiva rastplatser för flyttfåglar.

Varierad skog

Bland översvämningsområdenas rika flora kan till exempel den sällsynta ormbunken safsa nämnas. Det dominerande gräset i reservatet är blåtåtel. Tack vare slåttern är örtinslaget stort; till exempel kärrviol och vattenmåra. I reservatets sydöstra del finns ett stort barrskogsområde. Gran dominerar med visst inslag av tall. På de mer fuktiga markerna tar lövskogen över. Skogen är ofta gles och domineras av björk med viss inblandning av al och ask. I de norra delarna av reservatet finns en liten hagmarksrest.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller avlägsna träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller avlägsna eller skada ägg eller bon eller annat sätt störa djurlivet;
 3. medföra okopplad hund;
 4. skada befintlig hägnadsanordning;
 5. tälta eller uppställa husvagn eller dylikt;
 6. uppgöra eld;
 7. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på för fordonstrafik avsedda vägar;
 8. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningställd plats samt
 9. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1975
Areal: 32,2 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län