Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huvudhultakvarn

Ängen i Huvudhultakvarn

Reservatet ligger i Lyckebyåns dalgång och erbjuder, förutom slåttermader och vacker vegetation, på en intressant geologi. Flera åsryggar bildar ett nät jämte odlingsmarkerna och skogen. Åsarna löper i nordvästlig-sydostlig riktning i allt lägre nivåer ner mot dalbotten, där en biå till Lyckebyån flyter fram.

Baggaryggen, i reservatets sydvästra del, är en så kallad lateralterass. Den består av blockigt och stenigt isälvsgrus som inlandsisen lämnade efter sig när den drog sig tillbaka för cirka 12 000 år sedan.

Översvämning ger mångfald

Dalgången kring ån har odlats och brukats för slåtter under lång tid. Det har tillsammans med de geologiska förutsättningarna bidragit till den biologiska mångfalden i området. En annan viktig anledning till den rika floran är att Lyckebyån under vårfloden svämmar över sina bredder. Maderna och de gamla sjöarna blir vattenfyllda och bildar fina växtplatser. Dessutom blir de här områdena attraktiva rastplatser för flyttfåglar.

Varierad skog

Bland översvämningsområdenas rika flora kan till exempel den sällsynta ormbunken safsa nämnas. Det dominerande gräset i reservatet är blåtåtel. Tack vare slåttern är örtinslaget stort; till exempel kärrviol och vattenmåra. I reservatets sydöstra del finns ett stort barrskogsområde. Gran dominerar med visst inslag av tall. På de mer fuktiga markerna tar lövskogen över. Skogen är ofta gles och domineras av björk med viss inblandning av al och ask. I de norra delarna av reservatet finns en liten hagmarksrest.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller avlägsna fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller avlägsna träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller avlägsna eller skada ägg- eller bon eller på annat sätt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller dylikt;
 7. uppgöra eld;
 8. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på för fordonstrafik avsedda vägar;
 9. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningsställd plats samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Föreskrifterna skall ej gälla markägare eller annan sakägare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1975
Areal: 32,2 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 km norr om Broakulla samhälle. Närmaste busshållplats ligger vid landsvägen mellan Broakulla och Eriksmåla.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss