Huvudhultakvarn

Ängen i Huvudhultakvarn

I reservatet skyddas en del av Lyckebyåns dalgång. Här har traktens bönder skördat hö i hundratals år. Längs dalgångens sluttningar finns ovanliga terrängformer som den senaste inlandsisen lämnat efter sig.

Historiska slåttermarker

Förr i tiden skördade traktens bönder hö från fuktängarna invid Lyckebyån. Ängarna gav bra skördar eftersom ån regelbundet svämmade över och dränkte växtligheten med näringsrikt vatten. Slåtter under hundratals år har präglat växtligheten på ängarna. Än idag skördas hö från en mindre del av reservatet närmast gården och utmed bäcken. Där slåttern upphört har däremot videbuskage och björkar vandrat in.

Inlandsisens lämningar

I reservatet finns flera spännande och för den här landsänden unika spår från istiden. Utmed dalgången ringlar flera långsmala höjdryggar – åsar. Åsarna löper i nordvästligsydostlig riktning och är uppbyggda av block, sten och grus som inlandsisen lämnat efter sig. Spåren efter isen är värdefulla, inte minst för geologer och forskare. Genom att studera landskapets former får de en inblick i hur det gick till när den senaste inlandsisen smälte bort från vårt land.

Upptäck spåren från förr

På den lilla grusvägen genom reservatet passerar Stampeleden. Från den kan du göra avstickare till de områden som brukats förr i tiden. Här finns några gamla lador där bönder förvarade sitt hö. Du kan också stöta på odlingsrösen – högar med sten som bönder rensat bort från sina åkermarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld.
 • Köra motordrivet fordon eller annat transportmedel utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud att

 1. skada eller avlägsna fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller avlägsna träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller avlägsna eller skada ägg- eller bon eller på annat sätt störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada befintliga hägnadsanordningar;
 6. tälta eller uppställa husvagn eller dylikt;
 7. uppgöra eld;
 8. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel annorstädes än på för fordonstrafik avsedda vägar;
 9. parkera annorstädes än på för ändamålet iordningsställd plats samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Föreskrifterna skall ej gälla markägare eller annan sakägare

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1975
Areal: 32,2 hektar
Kommun: Emmaboda
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 km norr om Broakulla samhälle. Närmaste busshållplats ligger vid landsvägen mellan Broakulla och Eriksmåla.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss