Talldungen

Tallticka på gammal tall

Fotograf: Martin Hägerås

I naturreservatet Talldungen vid byn Misterhult står uråldriga tallar som trivs bra uppe på grusåsen.                        

Gamla tallar

Tallarna i Talldungen är i genomsnitt omkring 200 år, de äldsta nästan 250 år. Så här gamla hinner tallar sällan bli numera eftersom de normalt avverkas när de är omkring 80 år. Det är mycket ovanligt att så gammal skog som den i Talldungen blir kvar alldeles intill ett samhälle, som här vid Misterhult.

Växtlighet

Växtligheten i naturreservatet är karakteristisk för torra åsar. Det gäller inte minst tallen. Här finns också rönn, björk och ek. Marken täcks framför allt av ljung, blåbär, mjölon och den ståtliga ormbunken örnbräken. Det vanligaste gräset är kruståteln, ett halvmeterhögt gräs med en dekorativ vippa i toppen. Arten är typisk för torra skogsmarker.

Misterhultsåsen

Tallarna växer på en grusås som kallas Misterhultsåsen. Den är en del av Hjortedsåsen som sträcker sig från trakten av Mörtfors mot Hjorted och fortsätter till Misterhults kyrka. Åsen bildades när den senaste inlandsisen smälte och drog sig tillbaka från sydöstra Sverige för cirka 12 000 år sedan. Åsen består av söndermalt berg, morän, som isen tidigare skrapat loss från berggrunden. Denna morän spolades iväg av de stora smältvattenfloderna från isen och bildade de åsar som går från nordväst till sydost längs Smålandskusten. Havet har senare, vid enstaka tillfällen, sköljt över åsarna och rundat av dem.

Åsen och människan

Det är ingen tillfällighet att vägen genom Misterhults samhälle går på åsen. Åsarna är torra och bra att vandra på och har i alla tider använts som vägar och begravningsplatser. Här finns också ett litet gravfält med tre stensättningar och ett par resta stenar. Misterhultsbygden är för övrigt rik på fornlämningar från brons- och järnåldern.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet:

  1. att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
  2. att med nedan angiven inskränkning fälla eller skada växande träd och buskar eller borttaga växter eller växtdelar,
  3. att jaga, fånga eller avsiktligt döda djur eller bortföra ägg eller bo,
  4. att uppföra byggnad av något slag, uppsätta tält eller uppgöra eld
  5. att verkställa odling
  6. att uppsätta eller anbringa tavla – nödiga fridlysningstavlor undantagna – plakat, inskrift eller annan störande anordning samt
  7. att genom kvarlämnande av avfall eller i övrigt på vad sätt det vara må nedskräpa området.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1955
Areal: 5 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län