Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Talldungen

Tallticka på gammal tall

Foto: Martin Hägerås

I naturreservatet Talldungen vid byn Misterhult står uråldriga tallar som trivs bra uppe på grusåsen.                        

Gamla tallar

Tallarna i Talldungen är i genomsnitt omkring 200 år, de äldsta nästan 250 år. Så här gamla hinner tallar sällan bli numera eftersom de normalt avverkas när de är omkring 80 år. Det är mycket ovanligt att så gammal skog som den i Talldungen blir kvar alldeles intill ett samhälle, som här vid Misterhult.

Växtlighet

Växtligheten i naturreservatet är karakteristisk för torra åsar. Det gäller inte minst tallen. Här finns också rönn, björk och ek. Marken täcks framför allt av ljung, blåbär, mjölon och den ståtliga ormbunken örnbräken. Det vanligaste gräset är kruståteln, ett halvmeterhögt gräs med en dekorativ vippa i toppen. Arten är typisk för torra skogsmarker.

Misterhultsåsen

Tallarna växer på en grusås som kallas Misterhultsåsen. Den är en del av Hjortedsåsen som sträcker sig från trakten av Mörtfors mot Hjorted och fortsätter till Misterhults kyrka. Åsen bildades när den senaste inlandsisen smälte och drog sig tillbaka från sydöstra Sverige för cirka 12 000 år sedan. Åsen består av söndermalt berg, morän, som isen tidigare skrapat loss från berggrunden. Denna morän spolades iväg av de stora smältvattenfloderna från isen och bildade de åsar som går från nordväst till sydost längs Smålandskusten. Havet har senare, vid enstaka tillfällen, sköljt över åsarna och rundat av dem.

Åsen och människan

Det är ingen tillfällighet att vägen genom Misterhults samhälle går på åsen. Åsarna är torra och bra att vandra på och har i alla tider använts som vägar och begravningsplatser. Här finns också ett litet gravfält med tre stensättningar och ett par resta stenar. Misterhultsbygden är för övrigt rik på fornlämningar från brons- och järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd eller buskar.
 • Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Bygga en byggnad.
 • Tälta
 • Göra upp eld.
 • Odla.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.

Det är förbjudet att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar, att med nedan angiven inskränkning fälla eller skada växande träd och buskar eller borttaga växter eller växtdelar, att jaga, fånga eller avsiktligt döda djur eller bortföra ägg eller bo, att uppföra byggnad av något slag, uppsätta tält eller uppgöra eld, att verkställa odling, att uppsätta eller anbringa tavla - nödiga fridlysningstavlor undantagna - plakat, inskrift eller annan störande anordning samt att genom kvarlämnande av avfall eller i övrigt på vad sätt det vara må nedskräpa området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1955
Areal: 5 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger direkt norr om Misterhults samhälle

Parkeringsplats finns vid skolan, söder om reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss