Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storö

Storös vackra kustlandskap

Foto: Per-Markus Jönsson

I naturreservatet kan du uppleva vindpinad tallskog, urgamla granitklippor och fågelrika havsvikar och skär. Naturen är som gjord för bad, strandnära picknick och rogivande strövtåg genom bärrika gammelskogar.

Öarnas natur

Blåbärsrika hällmarkstallskogar breder ut sig på reservatets större öar. De äldsta furorna är cirka 200 år gamla. I utsatta lägen är träden krokiga, tuktade av väder och vind. En rad organismer bor i de gamla tallarna, alltifrån fiskgjuse och spillkråka till reliktbock och andra skalbaggar. Mellan hällmarkerna finns svackor med små myrar prydda med skvattram, tuvull och tranbär.

Fågelskär

Långa grund och Skomakareskär är två låga skär som gästas av måsar, trutar och tärnor. Bland häckfåglarna finns ejder, gråtrut, fiskmås, fisktärna och silvertärna. Med lite tur får du syn på någon skräntärna, som regelbundet uppehåller sig i området.

Intressant geologi

På reservatets öar vandrar du på 1,8 miljarder år gammal smålandsgranit. På flera platser går det att se fina isräfflor i de kala granithällarna. Räfflorna har bildats när stenar, som satt fastfrusna i inlandsisen, skrapat mot hällarna. Landhöjningen som följde när land befriades från isens enorma tyngd är också tydlig i området. Många forna havsvikar är idag avsnörda sjöar eller till och med myrmark.

Laguner och grunda vikar

Mer än hälften av reservatets yta består av vatten. I grunda vikar, flador och glon breder vattenväxter ut sig i täta ängar. I dessa undervattensängar lever snäckor, kräftdjur och
insekter. Smådjuren blir till mat åt fisk, fiskyngel och sjöfågel. Vattnen kring öarna är också värdefulla lekmiljöer för fisk som gädda, abborre och mört.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 31 juli får du inte gå i land på eller vara närmare än 100 meter från strandlinjen. Detta gäller för de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra något fordon eller farkost.
 • Köra hydrokopter.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Förtöja husbåt eller liknande.
 • Tälta.
 • Rida.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Samla in lösa stenar eller ta loss bitar av berggrunden.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroll.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. under tiden 1 april-31 juli beträda Skomakareskär eller vistas närmare än 100 m från dess strandlinje (område markerat med streckad linje på beslutskarta),
 2. inom landområdet framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 3. framföra vattenskoter eller hydrokopter, åka vattenskidor eller framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop,
 4. förtöja husbåt,
 5. tälta,
 6. rida,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 9. göra upp eld,
 10. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 11. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 12. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 13. skada fasta fornlämningar,
 14. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 15. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 16. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 17. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 18. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 2016 (1996)
Areal: 452 hektar varav 125,6 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ön ligger cirka 6 km S Oskarshamn och cirka 3 km N Påskallavik. Den kan bara nås med egen båt. Lämpliga tilläggsplatser finns på flera platser. Vid Flundregatan längs öns nordvästra strand finns en bra naturhamn med iordningställda förtöjningsanordningar.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss