Storö

Storös vackra kustlandskap

Fotograf: Per-Markus Jönsson

I naturreservatet kan du uppleva vindpinad tallskog, urgamla granitklippor och fågelrika havsvikar och skär. Naturen är som gjord för bad, strandnära picknick och rogivande strövtåg genom bärrika gammelskogar.

Öarnas natur

Blåbärsrika hällmarkstallskogar breder ut sig på reservatets större öar. De äldsta furorna är cirka 200 år gamla. I utsatta lägen är träden krokiga, tuktade av väder och vind. En rad organismer bor i de gamla tallarna, alltifrån fiskgjuse och spillkråka till reliktbock och andra skalbaggar. Mellan hällmarkerna finns svackor med små myrar prydda med skvattram, tuvull och tranbär.

Fågelskär

Långa grund och Skomakareskär är två låga skär som gästas av måsar, trutar och tärnor.
Bland häckfåglarna finns ejder, gråtrut, fiskmås, fisktärna och silvertärna. Med lite tur får
du syn på någon skräntärna, som regelbundet uppehåller sig i området.

Intressant geologi

På reservatets öar vandrar du på 1,8 miljarder år gammal smålandsgranit. På flera platser går det att se fina isräfflor i de kala granithällarna. Räfflorna har bildats när stenar, som satt fastfrusna i inlandsisen, skrapat mot hällarna. Landhöjningen som följde när land befriades från isens enorma tyngd är också tydlig i området. Många forna havsvikar är idag avsnörda sjöar eller till och med myrmark.

Laguner och grunda vikar

Mer än hälften av reservatets yta består av vatten. I grunda vikar, flador och glon breder vattenväxter ut sig i täta ängar. I dessa undervattensängar lever snäckor, kräftdjur och
insekter. Smådjuren blir till mat åt fisk, fiskyngel och sjöfågel. Vattnen kring öarna är också värdefulla lekmiljöer för fisk som gädda, abborre och mört.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. under tiden 1 april-31 juli beträda Skomakareskär eller vistas närmare än 100 m från dess strandlinje (område markerat med streckad linje på beslutskarta),
 2. inom landområdet framföra alla slag av fordon eller farkoster,
 3. framföra vattenskoter eller hydrokopter, åka vattenskidor eller framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop,
 4. förtöja husbåt,
 5. tälta,
 6. rida,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 8. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,
 9. göra upp eld,
 10. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 11. samla in lösa stenar eller ta loss bitar från berggrunden,
 12. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp,
 13. skada fasta fornlämningar,
 14. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 15. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 16. snitsla spår eller anordna orienteringskontroll,
 17. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 18. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2016 (1996)
Areal: 452 hektar varav 125,6 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län