Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Misterhults skärgård

Klippor i skärgården

Foto: Anna Lindberg

I naturreservatet Misterhults norra skärgård möts du av ett stycke otämjd skärgårdsnatur när det är som bäst. Området är idealiskt för friluftsliv men här finns också mycket att ta hänsyn till.

Variationsrik vegetation

Reservatet är stort - ett av länets största, med hav och cirka 2000 öar, holmar, skär, hällar och bådor. Reservatet har en variationsrik vegetation, från de yttersta skären där nästan enbart lavar kan växa, via gräs- och örtbevuxna öar till olika typer av skog på de större öarna.

Kultur

Tidigare var stora delar av skärgården jordbruksmark på ett eller annat sätt, och de flesta öarna betades. Idag finns nästan inga levande skärgårdsbruk kvar men flera öar har kvar sin genuina bystruktur. Slåtter och betesdjur finns på några av öarna igen.

Djurlivet

Skärgården har, tack vare sin storlek ett intressant, art- och individrikt fågelliv. Här finns alla fåglar som är typiska för skärgården, som ejder, vigg, grågås och skäggdopping. Men här finns också lite sällsyntare arter som labb och tordmule.

Havsörn och berguv

Havsörnen och berguven har hittat tillbaka till skärgården efter de svåra åren under 70- och 80-talet. För att skydda fåglarna från störning under den känsliga häckningstiden finns det flera fågelskyddsområden i Misterhults skärgård. Du kan se var dessa ligger och vilken tid på året det går att besöka områdena dels på reservatskartan men också i den folder om djurskyddsområden som finns för naturreservatet.

Gråsäl

Gråsälarna har ökat de senaste åren och i norra delen av reservatet ligger sälskyddsområdet Örö sankor där sälarna uppehåller sig stor del av året och också föder sina ungar.

Fiskar och fiske

En skyddad skärgård som Misterhult är också viktig som lekplatser för strömming, sik, abborre, gädda och många andra fiskarter. Handredskapsfisket är fritt men du får inte fiska med fasta redskap som nät eller bottengarn.

De fyra bebyggda öarna i reservatet

Örö

Örö i nordöstra delen av skärgården är särpräglad. Den domineras av ekskogar i en i övrigt talldominerad skärgård. Förutom ek finns också asp, björk, klibbal, rönn och oxel i lövskogarna. Örö är den ö i Misterhults skärgård som har det högsta antalet kärlväxter - över 400 arter. I byn finns slåtterängar som slås traditionellt av byalaget. De är blomsterrika med tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört. På öns västra del uppträder hartmansstarr sparsamt i lövbryn. Den har här sin enda växtplats i kommunen.

Strupö

Strupö kan ståta med en ovanligt skyddad naturhamn som säkert var mycket eftertraktad i äldre tider. Här i hamnen har också byn haft sin naturliga plats ända sedan ön blev bebodd. Bebyggelsen är väl samlad och de flesta av gårdarna är från sent 1800-tal. Öns historia ligger framförallt i sin ställning som lotsutkik, mellan 1666 och 1933 fanns här en lotsstation uppförd. Idag kan man vandra en naturstig runt ön, bland annat upp mot den plats där den gamla lotsutkiken var placerad.

Älö

Älö är en starkt kuperad ö, den högsta punkten når 24 meter över havet och även om merparten av ön är betydligt lägre dominerar de branta, vasst skurna bergknallarna synintrycket. På den sydöstra delen av Snuggö finns lundartad vegetation. Sådana partier är ganska ovanliga i skärgården och här finner man myska, rödblära, spenört, vispstarr, vippärt, lundslok och tandrot.

Marsö

Marsö ligger i den sydligaste delen av naturreservatet Misterhults norra skärgård. I centrum för områden ligger huvudön Marsö med sitt fiskeläge, gamla slåttermarker och spår efter gamla tiders skärgårdsbruk. På Kuggen, mittemot Marsö finns ingen bebyggelse. Här finns istället lavklädda hällar, kärr och näckrosprydda gölar som ger besökaren ett trolskt och vilt intryck.

Strupö är en populär ö för kanotister - det finns dock inget färskvatten på denna ö.

Vandringsleder finns på Örö och Strupö. Strövstigar finns på flera andra öar, bl a Marsö och Älö.

Även på de bebodda öarna är du som besökare välkommen att landstiga med egen båt. Fråga alltid var det är lämpligt att lägga till så att du inte stör övrig trafik.

Torrdass finns på Brändö, Älö, Stora Vippholmen, Örö och Istergås.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet. Du får inte uppehålla dig närmare än 100 meter från öar och skär.
 • Köra motordrivet vattenfordon innanför landområden.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 10 knop.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter eller åka vattenskidor.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Släppa ut toalettavfall från båt.
 • Köra eller landa lågflygande luftfarkost.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli inom områden markerade med röd raster på bifogad beslutskarta, bilaga 1, uppehålla sig på eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär.
 2. Framföra motordrivet fordon inom landområden.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 10 knop utanför allmän farled.
 4. Framföra svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än längs markerade farledssträckningar.
 5. Framföra vattenskoter eller liknande farkost annat än utmed mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled nr 304.
 6. Åka vattenskidor.
 7. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 9. Släppa ut toalettavfall från fritidsbåt.
 10. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 11. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 12. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 13. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 14. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 15. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 16. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Sätta ut fällor för insamling av insekter.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. I fält utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt av mark- eller vattenförhållanden.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för yrkesutövning av personal vid räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakning, sjukvårdspersonal eller veterinär eller i andra jämförliga, trängande fall.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för åtgärder som krävs för den försvarsanknutna verksamheten.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för farledshållning samt drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för underhåll av befintliga ledningar samt underhållsröjning av befintliga ledningsgator.

Föreskriften C 1 gäller inte markägaren eller dennes anställda i samband med yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten eller i samband med husbehovsfiske. Förbudet gäller inte heller statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteärende samt yrkesfiskare under yrkesutövning. Förbudet utgör inte heller hinder för åretruntboende i skärgården att färdas längs leder som använts av hävd.

Föreskrifterna under C 2-4 gäller inte vid nyttotrafik för boende inom reservatet.

Föreskrifterna under C 2-4, C 7-8 samt C 11-17 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet. Inom föreskriftsområde A gäller dock föreskrifterna C 13-17 även ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskriften C 7 gäller inte inom tomtmark eller annan mark i direkt anslutning till bebyggelsen efter inhämtat tillstånd från markägare eller innehavare av särskild rätt till aktuell fastighet.

Föreskriften C 8 gäller inte när väderförhållandena ej medger fortsatt färd. Föreskriften

C 8 gäller inte heller befintliga bryggor eller vattenområde i anslutning till bebyggelse efter inhämtat tillstånd från fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till aktuell fastighet.

Föreskriften C 11 gäller inte vid fiske eller vid utövande av jakt enligt gällande jaktvårdslagstiftning.

Artobservationer av rödlistade arter från sådan verksamhet som bedrivs enligt C 17-18 ska dokumenteras och rapporteras via www.artportalen.se alternativt till Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8450,5 hektar varav 1559,2 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från strax söder om Blankaholm till strax norr om Oskarshamns kärnkraftverk i Simpevarp. De mest tillgängliga hamnarna finns i Misterhult, Klintemåla och Kråkemåla. Det finns i dagsläget ingen reguljär båttrafik i Misterhults norra skärgård.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss