Misterhults skärgård

Klippor i skärgården

Fotograf: Anna Lindberg

I naturreservatet Misterhults norra skärgård möts du av ett stycke otämjd skärgårdsnatur när det är som bäst. Området är idealiskt för friluftsliv men här finns också mycket att ta hänsyn till.

Variationsrik vegetation

Reservatet är stort - ett av länets största, med hav och cirka 2000 öar, holmar, skär, hällar och bådor. Reservatet har en naturligt nog en rik variation i vegetation, från de yttersta skären där nästan enbart lavar kan växa, via gräs- och örtbevuxna öar till olika typer av skog på de större öarna.

Kultur

Tidigare var stora delar av skärgården jordbruksmark på ett eller annat sätt, och de flesta öarna betades. Idag finns nästan inga levande skärgårdsbruk kvar men flera öar har kvar sin genuina bystruktur. Slåtter och betesdjur finns på några av öarna igen.

Djurlivet

Skärgården har, tack vare sin storlek ett intressant, art- och individrikt fågelliv. Här finns alla fåglar som är typiska för skärgården, som ejder, vigg, grågås och skäggdopping. Men här finns också lite sällsyntare arter som labb och tordmule.

Havsörn och berguv

Havsörnen och berguven har hittat tillbaka till skärgården efter de svåra åren under 70- och 80-talet. För att skydda fåglarna från störning under den känsliga häckningstiden finns det flera fågelskyddsområden i Misterhults skärgård. Du kan se var dessa ligger och vilken tid på året det går att besöka områdena dels på reservatskartan men också i den folder om djurskyddsområden som finns för naturreservatet.

Gråsäl

Gråsälarna har ökat de senaste åren och i norra delen av reservatet ligger sälskyddsområdet Örö sankor där sälarna uppehåller sig stor del av året och också föder sina ungar.

Fiskar och fiske

En skyddad skärgård som Misterhult är också viktig som lekplatser för strömming, sik, abborre, gädda och många andra fiskarter. Handredskapsfisket är fritt men du får inte fiska med fasta redskap som nät eller bottengarn.

De fyra bebyggda öarna i reservatet

Örö

Örö i nordöstra delen av skärgården är särpräglad. Den domineras av ekskogar i en i övrigt talldominerad skärgård. Förutom ek finns också asp, björk, klibbal, rönn och oxel i lövskogarna. Örö är den ö i Misterhults skärgård som har det högsta antalet kärlväxter - över 400 arter. I byn finns slåtterängar som slås traditionellt av byalaget. De är blomsterrika med tjärblomster, gullviva, ljus solvända, blodnäva och tulkört. På öns västra del uppträder hartmansstarr sparsamt i lövbryn. Den har här sin enda växtplats i kommunen.

Strupö

Strupö kan ståta med en ovanligt skyddad naturhamn som säkert var mycket eftertraktad i äldre tider. Här i hamnen har också byn haft sin naturliga plats ända sedan ön blev bebodd. Bebyggelsen är väl samlad och de flesta av gårdarna är från sent 1800-tal. Öns historia ligger framförallt i sin ställning som lotsutkik, mellan 1666 och 1933 fanns här en lotsstation uppförd. Idag kan man vandra en naturstig runt ön, bland annat upp mot den plats där den gamla lotsutkiken var placerad.

Älö

Älö är en starkt kuperad ö, den högsta punkten når 24 meter över havet och även om merparten av ön är betydligt lägre dominerar de branta, vasst skurna bergknallarna synintrycket. På den sydöstra delen av Snuggö finns lundartad vegetation. Sådana partier är ganska ovanliga i skärgården och här finner man myska, rödblära, spenört, vispstarr, vippärt, lundslok och tandrot.

Marsö

Marsö ligger i den sydligaste delen av naturreservatet Misterhults norra skärgård. I centrum för områden ligger huvudön Marsö med sitt fiskeläge, gamla slåttermarker och spår efter gamla tiders skärgårdsbruk. På Kuggen, mittemot Marsö finns ingen bebyggelse. Här finns istället lavklädda hällar, kärr och näckrosprydda gölar som ger besökaren ett trolskt och vilt intryck.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli inom områden markerade med röd raster på bifogad beslutskarta, bilaga 1, uppehålla sig på eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär.
 2. Framföra motordrivet fordon inom landområden.
 3. Framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än 10 knop utanför allmän farled.
 4. Framföra svävare, hydrokopter eller liknande farkost annat än längs markerade farledssträckningar.
 5. Framföra vattenskoter eller liknande farkost annat än utmed mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled nr 304.
 6. Åka vattenskidor.
 7. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 8. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 9. Släppa ut toalettavfall från fritidsbåt.
 10. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 11. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 12. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 13. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 14. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 15. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 16. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Sätta ut fällor för insamling av insekter.

Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
I fält utföra undersökning av eller forskning om djur- och växtarter samt av mark- eller vattenförhållanden.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 8450,5 hektar varav 1559,2 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län