Getterum

Stranden mot Grankullaviken

Fotograf: Charlotta Larsson

Getterums naturreservat är litet men är en del av ett större område med höga upplevelsevärden - Ölands norra udde.

Flora

Norra delen av naturreservatet utgörs av gammal åkermark som numera nyttjas som betesmark. Floran är i huvudsak trivial, men arter som backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, harmynta, harstarr och prästkrage förekommer. Norr om åkermarken finns ett välutvecklat bryn bestående av oxel, rosor, slån, en och måbär. En liten dunge med tall, oxel, vildapel, rönn, slån, rosor, en och måbär finns också i reservatets nordöstra del. Dungens markflora består av bland annat gullviva, tvåblad, murgröna och sårläka.

Strandäng

Södra delen av reservatet utgörs av nyligen restaurerad naturbetesmark med tall, björk, rönn och ofta grövre oxel samt av en liten öppen strandäng. Tidigare starkt igenvuxna delar uppvisar i dagsläget en hyggespräglad vegetation, medan floran i övrigt utgörs av bland annat brudbröd, gullviva, darrgräs och knägräs. Mot den öppna strandängen förekommer även blåtåtel, slankstarr, slåtterblomma och älväxing. Vegetationen i den öppna strandängen domineras av strandtåg, men även arter som salttåg, gulkämpar och lågvuxen bladvass förekommer.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  3. störa djurlivet
  4. medföra okopplad hund;
  5. tälta eller uppställa husvagn
  6. uppgöra eld samt
  7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 6,5 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län