Getterum

Stranden mot Grankullaviken

Fotograf: Charlotta Larsson

I det här lilla reservatet ryms öppna gräsmarker, strandängar, täta bryn och träddungar. Den omväxlande naturen är hem för en rad olika växter och djur. Färggranna blomster, fladdrande fjärilar, sträckande fåglar – här finns mycket att upptäcka!

Florarikt

I Getterum kan du få se många olika växter. I den öppna betesmarken växer backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, klöverärt och många andra. Dungen längst i norr är växtplats för gullviva, tvåblad och sårläka och kring trädstammarna slingar sig murgröna. På fuktig mark vid Grankullaviken trivs slåtterblomma, majviva, älväxing och gulkämpar.

Spännande fjärilar

De solvarma, blomsterrika markerna är en perfekt miljö för fjärilar. Vissa av
fjärilsarterna är kräsna när det gäller val av äggläggningsplats, eftersom deras
larver endast äter av en specifik växtart. Ett exempel är svartfläckig blåvinge, en
ovanlig art som noterats i reservatet.

Utpost för fågel

Från tidig vår till försommar sträcker mängder av fåglar förbi reservatet. De är på väg till sina häckningsplatser i norr. Ölands norra udde är den sista utposten
innan fåglarna ger sig ut över det öppna havet.

Föreskrifter

 Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  3. störa djurlivet
  4. medföra okopplad hund;
  5. tälta eller uppställa husvagn
  6. uppgöra eld samt
  7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 6,5 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län