Getterum

Stranden mot Grankullaviken

Foto: Charlotta Larsson

I det här lilla reservatet ryms öppna gräsmarker, strandängar, täta bryn och träddungar. Den omväxlande naturen är hem för en rad olika växter och djur. Färggranna blomster, fladdrande fjärilar, sträckande fåglar – här finns mycket att upptäcka!

Florarikt

I Getterum kan du få se många olika växter. I den öppna betesmarken växer backnejlika, brudbröd, grönvit nattviol, klöverärt och många andra. Dungen längst i norr är växtplats för gullviva, tvåblad och sårläka och kring trädstammarna slingar sig murgröna. På fuktig mark vid Grankullaviken trivs slåtterblomma, majviva, älväxing och gulkämpar.

Spännande fjärilar

De solvarma, blomsterrika markerna är en perfekt miljö för fjärilar. Vissa av
fjärilsarterna är kräsna när det gäller val av äggläggningsplats, eftersom deras
larver endast äter av en specifik växtart. Ett exempel är svartfläckig blåvinge, en
ovanlig art som noterats i reservatet.

Utpost för fågel

Från tidig vår till försommar sträcker mängder av fåglar förbi reservatet. De är på väg till sina häckningsplatser i norr. Ölands norra udde är den sista utposten
innan fåglarna ger sig ut över det öppna havet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. störa djurlivet
 4. medföra okopplad hund;
 5. tälta eller uppställa husvagn
 6. uppgöra eld samt
 7. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1973
Areal: 6,5 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Ölands norra udde, SV om fyren Långe Erik. Följ skyltar mot Ölands norra udde. Närmaste busshållplats finns vid väg 136. Parkering finns ca 50 m norr om stättan in till reservatet eller så kan man ställa sig vid grindhålet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss