Djursnäs kase

Utsikt från Djursnäs kase

Fotograf: Daniel Cluer

Djursnäs kase utgörs av ett geologiskt intressant bergsparti med storslagen utsikt över havsviken Syrsan.

Vegetation

Naturreservatet karaktäriseras av en växling mellan höga bergspartier med hällmarkstallskog som övergår till lövblandad barrskog och lundartad lövblandskog i sluttningar och i de lägre delarna.

Fantastisk utsikt

Reservatets västra sida är delvis mycket brant. Den högsta delen av naturreservatet når en höjd av hela cirka 65 meter. Från denna topp är utsikten vidsträckt över havsvikarna Syrsan och Porsviken.

Fornlämningar

Längre in på bergsplatån finns fyra fornlämningar i form av stenrösen uppbyggda av mindre kantiga block och stenar samt mer rundslipade stenar. Mycket av materialet har sannolikt hämtats från ett i området beläget stort klapperstensfält.

Djurliv

Med lite tur kan man få se hasselsnok i området. Den tycker om att ligga och sola sig bland stenarna. En annan fin gäst i reservatet är apollofjärilen. Den har man bäst chans att se under juli månad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Göra upp eld.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet,
 4. medföra okopplad hund,
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar,
 6. uppgöra eld,
 7. tälta, uppställa husvagn eller dylikt,
 8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Föreskrifterna enligt C. skall ej gälla markägaren eller annan sakägare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 20 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Längs E22, i höjd med Edsbruk svänger du av mot Helgenäs och Djursnäs. Reservatet ligger cirka 3 km sydost om Helgenäs.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet