Djursnäs kase

Utsikt från Djursnäs kase

Fotograf: Daniel Cluer

Djursnäs kase utgörs av ett geologiskt intressant bergsparti med storslagen utsikt över havsviken Syrsan.

Vegetation

Naturreservatet karaktäriseras av en växling mellan höga bergspartier med hällmarkstallskog som övergår till lövblandad barrskog och lundartad lövblandskog i sluttningar och i de lägre delarna.

Fantastisk utsikt

Reservatets västra sida är delvis mycket brant. Den högsta delen av naturreservatet når en höjd av hela cirka 65 meter. Från denna topp (kase) är utsikten vidsträckt över havsvikarna Syrsan och Porsviken.

Fornlämningar

Längre in på bergsplatån finns fyra fornlämningar i form av stenrösen uppbyggda av mindre kantiga block och stenar samt mer rundslipade stenar. Mycket av materialet har sannolikt hämtats från ett i området beläget stort klapperstensfält.

Djurliv

Med lite tur kan man få se hasselsnok i området. Den tycker om att ligga och sola sig bland stenarna. En annan fin gäst i reservatet är apollofjärilen. Den har man bäst chans att se under juli månad.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:
  1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
  2. skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
  3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller borttaga eller skada ägg eller bon eller annorledes störa djurlivet;
  4. medföra okopplad hund;
  5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
  6. uppgöra eld;
  7. tälta, uppställa husvagn eller dylikt samt
  8. på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1974
Areal: 20 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län