Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Tjust skärgård

Vy över Städsholmen

Foto: Josefine Östangård

Norra Tjust skärgård är ett stort naturreservat med över 200 öar, holmar och skär. Här skiftar naturen från skogsklädda, lummiga öar i väster till det yttre havsbandets kalspolade skär. Skärgården inbjuder till båtliv, paddling, fiske och bad.

Skärgårdshistoria

Under lång tid fanns bofast befolkning i Norra Tjust skärgård. Fiskebyarna Grindö, Städsholmen och Jutö etablerades troligen redan under medeltiden. Boskapsskötseln var ett viktigt komplement till fisket och djurens bete har präglat naturen på många av öarna.

Fåglar högt och lågt

Skärgårdens omväxlande miljöer från skogsmark till hällmarker, skyddade vikar och grunda sund skapar goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. På kalspolade små öar och skär häckar ejder, gravand och strandskata. Från Städsholmen hörs högljudda skrik. Det är reservatets största koloni med fiskmås, skrattmås och silvertärna som ger sig till känna. Änder och doppingar drar nytta av de vaksamma måsfåglarna och placerar gärna sina bon i kolonin. Den mäktiga havsörnen glider fram mellan öarna på sina breda vingar. Mindre hackspett, stenskvätta och hämpling är andra fåglar du kan se på öarna.

Skärgårdens färgklickar

I hällmarkernas skrevor är det torrt, det finns inte mycket jord att tala om och vinden ligger på. Kärva förhållanden med andra ord. Det stoppar inte kärleksört, styvmorsviol, gul fetknopp, trift och tjärblomster, som sätter färg på skärgårdsholmarna. Kärleksörten är basföda åt apollofjärilens larv. Besöker du reservatet på sommaren kanske du får se denna Europas största dagfjäril!

Området är välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Norra Tjust skärgård är en sammanslagning av tre tidigare naturreservat; Stora Grindö, Städsholmen och Jutskär.

På Städsholmen finns en brygga för allmänheten. Naturhamnar finns bland annat på Lindö, Storkläppen, Lotsskackelsholmen och Viggskär. Beträdnadsförbud råder dock på Viggskär och flera andra områden under tiden 1 april till 10 juli, se reservatskartan.

Toaletter och sopkärl finns på Lotsskackelsholmen, Lindö och på Städsholmen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med röd färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med blå färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Åka vattenskidor.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade med röd raster på bifogad beslutskarta, bilaga 2.
 2. Under tiden 1 april till 31 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade med blå raster på bifogad beslutskarta, bilaga 2.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor, annat än i mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 2. Använda området för tävlings- eller övningsändamål.

Det är dessutom förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C 3-15 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskrifterna under C gäller inte vid brådskande yrkesutövning av personal vid räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, sjukvårdspersonal eller veterinär eller i andra jämförliga, trängande fall.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för åtgärder som krävs för den försvarsanknutna verksamheten.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för farledshållning samt drift och underhåll av Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 2389 hektar varav 242 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från Stora Grindö i norr nästan ända ner till Hasselö och Sladö i söder.

Naturreservatet kan endast nås sjövägen. Reguljär båttrafik finns inte. Den norra delen av området med Stora Grindö som huvudö nås från land från Båtsviken vid Lerglo, öster om Loftahammar. Mellersta och södra delen av naturreservatet med Städsholmen och Jutskär som större bebyggda öar nås från land från Hallmare sydost om Loftahammar. En farled passerar rakt genom naturreservatet i nordlig riktning. I övrigt är dock stora delar av skärgården grund och förhållandevis svårnavigerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss