• Eldningsförbud utfärdat i Kalmar län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Kalmar län från och med klockan 12.00 den 26 maj. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kalmar County from 12 pm on May 26th 2023 and is valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norra Tjust skärgård

Vy över Städsholmen

Foto: Josefine Östangård

I naturreservatet Norra Tjust skärgård finns över 200 öar, holmar och skär. Skärgårdens natur skiftar från karga, kalspolade skär i öster till skogsklädda, lummiga öar i väster och inbjuder till båtliv, paddling, fiske och bad.

Skärgårdshistoria

Norra Tjust skärgård befolkades redan under medeltiden. Öborna levde i huvudsak av fiske, i kombination med boskapsskötsel. På öarna Gamla Städsholmen, Lindö och Fårholmen gick det får ända in på 1980-talet.

Fåglar högt och lågt

Skärgården har ett rikt fågelliv. Från Städsholmen hörs högljudda skrik, där skärgårdens största koloni med fiskmås, skrattmås och silvertärna finns. Änder och doppingar drar nytta av de vaksamma måsarna och placerar gärna sina bon mitt i kolonin. På kalspolade små öar och skär häckar t ex ejder, gravand och strandskata. Den mäktiga havsörnen är återigen en av skärgårdens karaktärsfåglar efter decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete.

Ovan och under ytan

Skärgårdens växtlighet är omväxlande. På mindre öar och skär i yttre havsbandets växer främst lavar medan gräs, örter och buskar är förpassade till skrevor och sänkor. På de större öarna, i kuperad och blockrik terräng, växer hällmarkstallskog med ett inslag av ek, klibbal och asp. Till karaktärsarterna hör kärleksört, styvmorsviol, gul fetknopp och tjärblomster. En stor del av naturreservatet består av grunda havsområden. Över bottnarna breder bälten med blåstång och kransalger ut sig. Vegetationen tjänar som uppväxtområde för fisk, då den erbjuder såväl skydd som mat.

Området är välbesökt av fritidsbåtar under sommaren. Norra Tjust skärgård är en sammanslagning av tre tidigare naturreservat; Stora Grindö, Städsholmen och Jutskär.

På Städsholmen finns en brygga för allmänheten. Naturhamnar finns bland annat på Lindö, Storkläppen, Lotsskackelsholmen och Viggskär. Beträdnadsförbud råder dock på Viggskär och flera andra områden under tiden 1 april till 10 juli, se reservatskartan.

Toaletter och sopkärl finns på Lotsskackelsholmen, Lindö och på Städsholmen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med röd färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara närmare än 100 meter från öar och skär på de områden som är markerade med blå färg på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Åka vattenskidor.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på anvisade platser, i en grill som du har tagit med eller i friluftskök.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade med röd raster på bifogad beslutskarta, bilaga 2.
 2. Under tiden 1 april till 31 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade med blå raster på bifogad beslutskarta, bilaga 2.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka vattenskidor, annat än i mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller göra inskrift.
 2. Använda området för tävlings- eller övningsändamål.

Det är dessutom förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:

 1. Utföra undersökning eller forskning.

Föreskrifterna under C 3-15 gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Föreskrifterna under C gäller inte vid brådskande yrkesutövning av personal vid räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, sjukvårdspersonal eller veterinär eller i andra jämförliga, trängande fall.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för åtgärder som krävs för den försvarsanknutna verksamheten.

Föreskrifterna under C utgör inte hinder för farledshållning samt drift och underhåll av Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanordningar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 2389 hektar varav 242 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet sträcker sig från Stora Grindö i norr nästan ända ner till Hasselö och Sladö i söder.

Naturreservatet kan endast nås sjövägen. Reguljär båttrafik finns inte. Den norra delen av området med Stora Grindö som huvudö nås från land från Båtsviken vid Lerglo, öster om Loftahammar. Mellersta och södra delen av naturreservatet med Städsholmen och Jutskär som större bebyggda öar nås från land från Hallmare sydost om Loftahammar. En farled passerar rakt genom naturreservatet i nordlig riktning. I övrigt är dock stora delar av skärgården grund och förhållandevis svårnavigerad.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet