Norra Tjust skärgård

Vy över Städsholmen

Fotograf: Josefine Östangård

I naturreservatet Norra Tjust skärgård finns över 200 öar, holmar och skär. Skärgårdens natur skiftar från karga, kalspolade skär i öster till skogsklädda, lummiga öar i väster och inbjuder till båtliv, paddling, fiske och bad.

Skärgårdshistoria

Norra Tjust skärgård befolkades redan under medeltiden. Öborna levde i huvudsak av fiske, i kombination med boskapsskötsel. På öarna Gamla Städsholmen, Lindö och Fårholmen gick det får ända in på 1980-talet.

Fåglar högt och lågt

Skärgården har ett rikt fågelliv. Från Städsholmen hörs högljudda skrik, där skärgårdens största koloni med fiskmås, skrattmås och silvertärna finns. Änder och doppingar drar nytta av de vaksamma måsarna och placerar gärna sina bon mitt i kolonin. På kalspolade små öar och skär häckar t ex ejder, gravand och strandskata. Den mäktiga havsörnen är återigen en av skärgårdens karaktärsfåglar efter decennier av framgångsrikt naturvårdsarbete.

Ovan och under ytan

Skärgårdens växtlighet är omväxlande. På mindre öar och skär i yttre havsbandets växer främst lavar medan gräs, örter och buskar är förpassade till skrevor och sänkor. På de större öarna, i kuperad och blockrik terräng, växer hällmarkstallskog med ett inslag av ek, klibbal och asp. Till karaktärsarterna hör kärleksört, styvmorsviol, gul fetknopp och tjärblomster. En stor del av naturreservatet består av grunda havsområden. Över bottnarna breder bälten med blåstång och kransalger ut sig. Vegetationen tjänar som uppväxtområde för fisk, då den erbjuder såväl skydd som mat.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Under tiden 1 april till 10 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade beslutskartan.
 2. Under tiden 1 april till 31 juli uppehålla sig eller färdas på närmare avstånd än 100 meter från öar och skär inom de områden som är markerade på beslutskartan.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost eller åka
  vattenskidor, annat än i mittlinjen av markerad farledssträckning för allmän farled.
 4. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost.
 7. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 8. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 9. Göra upp eld annat än i medhavd grill eller friluftskök.
 10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 11. Gräva upp, plocka eller skada kärlväxter eller delar därav med undantag av bär för husbehov.
 12. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch, konstföremål eller liknande anordning eller
göra inskrift.
Använda området för tävlings- eller övningsändamål.

Det är dessutom förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
Utföra undersökning eller forskning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Toalett Toalett

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2009
Areal: 2389 hektar varav 242 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län