Alvlösa

Alvlösa alvar

Fotograf: Charlotta Larsson

Reservatet är beläget i den mellersta delen av Stora alvaret på västra sidan mittmuren.                         

Alvarmarken

Här är alvaret öppet och domineras av tunna jordar. Tjockare jordlager med torrängsvegetation finns dels längst i öster, dels i västra delen. I östra delen finns ett väl utvecklat karstområde. Alvaret saknar i det närmaste träd och är endast svagt buskbevuxet. De tätaste bestånden av en finns vid den sprickrika berggrunden i den östra delen. Området har stort ekologiskt, landskapshistoriskt och geologiskt värde. 

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap

Södra Ölands odlingslandskap är upptaget på UNESCOs världsarvslista. Världsarvet omfattar hela landskapet med byar, åkrar, sjömarker och Stora alvaret.

Stora Alvaret, mångtusenårig betesmark

Stora Alvaret har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Typiska växtarter för just Alvlösa är alvarmalört, stenmalört, den lilla orkidéen krutbrännare och gullborste. Här finns också den ovanliga svampen olivjordtunga och den vackra blåvingade gräshoppan.

Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Framföra motordrivet fordon
 2. tälta mer än en natt på samma plats 
 3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 4. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 5. skada eller ta bort växande eller döda träd, buskar, mossar och lavar
 6. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av berggrunden
 7. anordna orienteringstävling eller träning därför
 8. skada hägnader
 9. använda området för militärövningar.

 

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1992
Areal: 146,3 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län