Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fårhagsberget

Berget i Fårhagsberget

Foto: Daniel Cluer

Berget med raviner och blockrika miljöer. Skogen med såväl tät barrskog som lummig lövskog. Vid vattnet trivs lövträden allra bäst och utgör en kontrast till bergets vassa, hårda yta.

Reservatområde med många skiftningar

Fårhagsbergets naturreservat ligger precis i anslutning till Hammarsjön, som är en del av kronoparken Hammarsebo. Reservatet omfattar dels själva Fårhagsberget som är ett kuperat, uppstigande urbergsparti med smärre branter och raviner, dels skogsmarken i omedelbar anslutning till berget och dels lövskog och hagmark vid Hammarsboåns mynning i Hammarsjön.

Berget – raviner och blockhögar

Fårhagsberget höjer sig 30-40 meter över omgivningarna. Berget är starkt sönderklyftat med en mängd små raviner, blockhögar och skarpt profilerade lodytor. På berget topp finns vågiga, mjukt formade, sänkor och plan som ofta är helt övertäckta med lavar. Kring bergfoten finns på några sidor stora blockras. Flertalet av tallarna är månghundraåriga.

Skogen – barrdominerad med lövinslag

Skogen som omger berget består av barrblandskog med ett visst lövträdsinslag. Åldern uppgår till mellan 120 och 160 år, men vissa tallar är uppemot 250 år gamla. Skogen är endast obetydligt påverkad av skogsbruk under de senaste 100 åren. I samband med granbarkborrehärjningar i början av 2000-talet gjordes dock åtgärder för att begränsa spridningen av insekterna.  I övrigt består trädskiktet av björk, asp, klibbal, ek och rönn.

Vattnet – här trivs lövskogen

Området söder om Hammarsjön och Hammarsboån utgörs av yngre lövskog och betesmark. Den centrala delen är öppen hagmark med ett glest trädskikt av äldre björk och öppna betade gräsytor omväxlande med enbuskbevuxna partier. Hagmarken är starkt kuperad och markfuktigheten varierar från torrt uppe på den centrala höjdryggen till fuktigt och vått nere vid sjökanten. Växter som gynnas av bete är bland annat vårbrodd, vårbrodd, darrgräs och liten blåklocka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 52 hektar varav 40 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av från riksväg 47 i höjd med Smältebro mot Möckhult och Hammarsebo. Parkering finns vid vägskälet vid Ekudden. Härifrån utgår även Mönsteråsleden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss