Fårhagsberget

Berget i Fårhagsberget

Fotograf: Daniel Cluer

Berget med raviner och blockrika miljöer. Skogen med såväl tät barrskog som lummig lövskog. Vid vattnet trivs lövträden allra bäst och utgör en kontrast till bergets vassa, hårda yta.

Reservatområde med många skiftningar

Fårhagsbergets naturreservat ligger precis i anslutning till Hammarsjön, som är en del av kronoparken Hammarsebo. Reservatet omfattar dels själva Fårhagsberget som är ett kuperat, uppstigande urbergsparti med smärre branter och raviner, dels skogsmarken i omedelbar anslutning till berget och dels lövskog och hagmark vid Hammarsboåns mynning i Hammarsjön.

Berget – raviner och blockhögar

Fårhagsberget höjer sig 30-40 meter över omgivningarna. Berget är starkt sönderklyftat med en mängd små raviner, blockhögar och skarpt profilerade lodytor. På berget topp finns vågiga, mjukt formade, sänkor och plan som ofta är helt övertäckta med lavar. Kring bergfoten finns på några sidor stora blockras. Flertalet av tallarna är månghundraåriga.

Skogen – barrdominerad med lövinslag

Skogen som omger berget består av barrblandskog med ett visst lövträdsinslag. Åldern uppgår till mellan 120 och 160 år, men vissa tallar är uppemot 250 år gamla. Skogen är endast obetydligt påverkad av skogsbruk under de senaste 100 åren. I samband med granbarkborrehärjningar i början av 2000-talet gjordes dock åtgärder för att begränsa spridningen av insekterna.  I övrigt består trädskiktet av björk, asp, klibbal, ek och rönn.

Vattnet – här trivs lövskogen

Området söder om Hammarsjön och Hammarsboån utgörs av yngre lövskog och betesmark. Den centrala delen är öppen hagmark med ett glest trädskikt av äldre björk och öppna betade gräsytor omväxlande med enbuskbevuxna partier. Hagmarken är starkt kuperad och markfuktigheten varierar från torrt uppe på den centrala höjdryggen till fuktigt och vått nere vid sjökanten. Växter som gynnas av bete är bland annat vårbrodd, vårbrodd, darrgräs och liten blåklocka.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida, 
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 52 hektar varav 40 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län