Fårhagsberget

Berget i Fårhagsberget

Foto: Daniel Cluer

Fårhagsberget omges av gamla barrskogar som söderut övergår i blomsterrika hagmarker. Skogarna är i det närmaste opåverkade av skogsbruk och kallas därför för naturskog. Naturskogar är ovanliga i denna trakt och i länet som helhet.

Gammal skog

Skogar som stått orörda under en längre tid kallas för naturskog. Typiskt för naturskogar är att det finns både unga och gamla träd. Det finns också döda träd, såväl stående som liggande. Naturskogar är artrika miljöer jämfört med brukade skogar, bland annat för att förekomsten av död ved är en viktig förutsättning för många mossor, svampar och insekter.

Skogens växtlighet

Uppe på Fårhagsberget växer gles hällmarkstallskog med gamla, lågvuxna och krokiga tallar. Berget omges av granrika barrskogar med lövträd här och var. På marken dominerar olika ris, som breder ut sig över täta mossmattor men här växer också skogsstjärna, harsyra, grönpyrola och orkidén knärot.

Ut i naturen!

Från parkeringen går en markerad led som följer Hammarsboån österut. Går du leden kommer du snart till en liten hagmark där du vår och sommar kan få se många olika växter, bland annat fjärilslockande ängsvädd och det skira darrgräset. Fortsätter du österut kommer du till en grillplats, vackert belägen med utsikt över Hammarsjön. För den som vill utforska Fårhagsberget finns ytterligare en stig som slingrar sig fram genom skog och över hällmarker.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon.
 • Rida.
 • Tälta.
 • Göra upp eld.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada fasta fornlämningar (till exempel stenmurar, odlingsrösen med mera).
 • Använda området för tävling eller övningar.

Efter samråd med Länsstyrelsen kan du få:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon,
 2. rida,
 3. tälta,
 4. elda,
 5. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon,
 7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 11. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 12. skada fasta fornlämningar,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 52 hektar varav 40 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Sväng av från riksväg 47 i höjd med Smältebro mot Möckhult och Hammarsebo. Parkering finns vid vägskälet vid Ekudden. Härifrån utgår även Mönsteråsleden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss