Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dyestad

Avenbokskog

Foto: Daniel Cluer

Detta reservat är avsatt för att skydda en äldre ädellövskog dominerad av ek och avenbok, samt de växter och djur som hör till skogstypen.

Växtlighet

Trots reservatets begränsade areal finns här tre distinkt skilda ädellövområden. I nordöst står hundraåriga ekar och avenbokar och andra lövträd i en sluten skog. I buskskiktet hittas inte minst hagtorn och hassel. I sydöst och väst däremot har området lite mer av hagmarkskaraktär, med vidkroniga ekar. Här röjs och betas för att underhålla denna struktur.

Skyddsvärda kryptogamer

Det finns gott om ovanliga svampar och lavar i området. Särskilt intressant är kanske rävspindling där Dyestad var första fyndlokalen i Sverige utanför Skåne. Den har senare återfunnits även i andra öländska avenbokskogar. Även vintrådskivlingen är bara känd från ett fåtal platser på Öland. Lavarna är svåra att identifiera utan lupp, men det kan vara av intresse att bokvårtlaven har en av sina starkaste populationer på Öland här.

Fornlämningar

Inom reservatet finns såväl en husgrund som stensträngar med en sammanlagd längd av 750 meter. Stensträngarna återfinns framför allt i området öster om vägen, och härrör sannolikt från järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att,

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintlig väg,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida annat än på befintlig väg,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 10. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 6,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i omedelbar anslutning till Dyestads by, 14 km nordost Färjestaden. Området kan nås via en mindre enskild väg från allmänna vägen till Dyestad-Björkerum.

Parkeringsplats finns i reservatets södra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss