Dyestad

Avenbokskog

Fotograf: Daniel Cluer

Detta reservat är avsatt för att skydda en äldre ädellövskog dominerad av ek och avenbok, samt de växter och djur som hör till skogstypen.

Växtlighet

Trots reservatets begränsade areal finns här tre distinkt skilda ädellövområden. I nordöst står hundraåriga ekar och avenbokar och andra lövträd i en sluten skog. I buskskiktet hittas inte minst hagtorn och hassel. I sydöst och väst däremot har området lite mer av hagmarkskaraktär, med vidkroniga ekar. Här röjs och betas för att underhålla denna struktur.

Skyddsvärda kryptogamer

Det finns gott om ovanliga svampar och lavar i området. Särskilt intressant är kanske rävspindling där Dyestad var första fyndlokalen i Sverige utanför Skåne. Den har senare återfunnits även i andra öländska avenbokskogar. Även vintrådskivlingen är bara känd från ett fåtal platser på Öland. Lavarna är svåra att identifiera utan lupp, men det kan vara av intresse att bokvårtlaven har en av sina starkaste populationer på Öland här.

Fornlämningar

Inom reservatet finns såväl en husgrund som stensträngar med en sammanlagd längd av 750 meter. Stensträngarna återfinns framför allt i området öster om vägen, och härrör sannolikt från järnåldern.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintlig väg,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida annat än på befintlig väg,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 10. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet.

  Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 6,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län