Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dyestad

Avenbokskog

Foto: Daniel Cluer

Dyestad är en svamplokal av rang. I den frodiga myllan har mykologer, svampkännare, hittat flera ovanliga svampar. I reservatet finns också många exempel på ovanliga lavar. De växer främst på ädellövträdens stammar.

Ädla träd

Du befinner dig nu i utkanten av Mittlandsskogen, Nordeuropas största sammanhängande lövskogsområde nedanför fjällkedjan. Här i Dyestad dominerar ädellövträden, som på många andra håll i Mittlandsskogen. Ädellövskogen är cirka hundra år gammal och de vanligaste trädslagen är avenbok och ek. I söder övergår skogen i en hagmark. Hela reservatsområdet betas av nötkreatur.

Exklusiva svampar

Hela 50 olika svamparter finns registrerade för området i Ölands Botaniska Förenings floraregister. En riktig raritet är liten rävspindling, som bara hittats på ett fåtal platser i hela landet. Andra exempel på Dyestads rika svampflora är saffransspindling, sadelmurkla och rödflammig tråding.

Spår i markerna

Många av Mittlandets ädellövskogar växer idag på marker som fram till början av 1900-talet varit lövängar och betesmarker. I Dyestad finns det spår som vittnar om tiden innan lövträden tog över. På flera platser kan du se enkla rader av stenar, delvis nedsjunkna i marken och överväxta av mossa och gräs. Dessa så kallade stensträngar är rester av hägnadsmurar. Murarnas funktion var att stänga ute betesdjuren från skördemarkerna eller helt enkelt att markera en gräns. Stensträngarna är troligen från järnåldern.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Rida utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande anordning eller göra inskrifter.
 • Göra upp eld.
 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Gräva, dra upp eller plocka växter eller växtdelar. Du får plocka bär och matsvamp.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Bedriva kommersiell verksamhet.

Efter samråd med Länsstyrelsen får du:

 • Göra undersökning eller forskning.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att,

 1. framföra alla slag av fordon eller farkoster annat än på befintlig väg,
 2. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 3. rida annat än på befintlig väg,
 4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
 5. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 6. göra upp eld,
 7. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 8. gräva upp eller plocka växter eller växtdelar med undantag av bär och matsvamp,
 9. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris,
 10. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 11. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 12. bedriva kommersiell verksamhet.

Undersökningar eller forskning skall utföras i samråd med Länsstyrelsen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1998
Areal: 6,2 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Naturvårdverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Reservatet ligger i omedelbar anslutning till Dyestads by, 14 km nordost Färjestaden. Området kan nås via en mindre enskild väg från allmänna vägen till Dyestad-Björkerum.

Parkeringsplats finns i reservatets södra del.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss