Kvarntorpet

Ekbacke i Kvarntorpets naturreservat

Foto: Anna Lindberg

Kvarntorpet är ett fint exempel på det typiska Tjustlandet – ett mosaiklandskap med barrskogsklädda höjder åtskilda av hagar och åkrar med ekholmar. I den omväxlande naturen finns ett rikt växt- och djurliv.

Karga hällmarker

Uppe på bergsryggarna i norr breder hällmarkstallskog ut sig. En del av tallarna som växer här är över 200 år gamla. Det finns också gott om döda träd. I delar av hällmarken är naturvårdsbränning en del av reservatsskötseln. Bränning skapar solexponerade tallmiljöer med branddödade träd som drar till sig många insekter, som i sin tur blir till mat för olika fågelarter.

Hagmarker

Marker nedanför bergsryggarna har på senare år restaurerats från skog till trädklädda hagmarker. I de betade hagarna finns en rik växtlighet, i synnerhet öster om gården. Här växer till exempel liten blåklocka, korskovall, jungfrulin, nattviol, vit skogslilja och darrgräs.

Betad skog

Även gamla betesmarker, där det idag växer skog, betas. I den betade skogen står träden glesare och det finns gott om gläntor. Här är floran något rikare jämfört med den mer slutna skogen. Exempel på växter i den betade skogen är gullviva och vårbrodd.

Spår efter forna hav

I reservatets norra del reser sig en 55 meter hög kupolliknande höjd. När havsnivån stod högre än idag nådde vågornas svall kupolens topp och spolade bort småsten, grus, sand och lera. Kvar blev större stenar av ungefär samma storlek, ett så kallat stentorg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Göra upp eld någon annanstans än på särskilt anvisade platser.
 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera på annan plats än på iordningställda parkeringsplatser.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.

B. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservat.

Utöver vad i lag och författning är föreskrivet skall gälla förbud för allmänheten att

 1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar eller växande träd, buskar eller andra växter, blomplockning härunder inbegripen
 2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglars ägg eller bon eller genom ringmärkning, fotografering eller på annat sätt störa djurlivet,
 3. medföra okopplad hund,
 4. uppföra eld annorstädes än på anvisad plats,
 5. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför avsedda vägar,
 6. parkera motordrivet fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser, samt
 7. tälta eller uppställa husvagn.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 1991
Areal: 148,9 hektar varav 114,7 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Mellan Västervik och Gamleby via Norrlandet. Skyltat från Norrlandsvägen. Efter man svängt av Norrlandsvägen följ vägen cirka 1 km för att komma till parkeringen.

Från parkeringen går det en markerad vandringsled i en slinga genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss