Kvarntorpet

Ekbacke i Kvarntorpets naturreservat

Fotograf: Anna Lindberg

Kvarntorpet är ett fint exempel på det typiska Tjustlandet – ett mosaiklandskap med barrskogsklädda höjder åtskilda av hagar och åkrar med ekholmar. I den omväxlande naturen finns ett rikt växt- och djurliv.

Karga hällmarker

Uppe på bergsryggarna i norr breder hällmarkstallskog ut sig. En del av tallarna som växer här är över 200 år gamla. Det finns också gott om döda träd. I delar av hällmarken är naturvårdsbränning en del av reservatsskötseln. Bränning skapar solexponerade tallmiljöer med branddödade träd som drar till sig många insekter, som i sin tur blir till mat för olika fågelarter.

Hagmarker

Marker nedanför bergsryggarna har på senare år restaurerats från skog till trädklädda hagmarker. I de betade hagarna finns en rik växtlighet, i synnerhet öster om gården. Här växer till exempel liten blåklocka, korskovall, jungfrulin, nattviol, vit skogslilja och darrgräs.

Betad skog

Även gamla betesmarker, där det idag växer skog, betas. I den betade skogen står träden glesare och det finns gott om gläntor. Här är floran något rikare jämfört med den mer slutna skogen. Exempel på växter i den betade skogen är gullviva och vårbrodd.

Spår efter forna hav

I reservatets norra del reser sig en 55 meter hög kupolliknande höjd. När havsnivån stod högre än idag nådde vågornas svall kupolens topp och spolade bort småsten, grus, sand och lera. Kvar blev större stenar av ungefär samma storlek, ett så kallat stentorg.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. skada eller bortta fasta naturföremål eller ytbildningar eller växande träd, buskar eller andra växter, blomplockning härunder inbegripen
  2. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglars ägg eller bon eller genom ringmärkning, fotografering eller på annat sätt störa djurlivet,
  3. medföra okopplad hund,
  4. uppföra eld annorstädes än på anvisad plats,
  5. framföra motordrivet fordon annorstädes än på därför avsedda vägar,
  6. parkera motordrivet fordon annorstädes än på för ändamålet avsedda platser, samt
  7. tälta eller uppställa husvagn.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1991
Areal: 148,9 hektar varav 114,7 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län