Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vinökalv

Vinö kalvs vackra landskap

Naturreservatet på ön Vinökalv i Tjusts skärgård har en särpräglad miljö och skyddsvärda växt- och djurarter. Reservatet består till största delen av karg tallskog, barrblandskog och jordbruksmark med inslag av våtmarker, lövområden och strandängar.                         

Kulturmark

Vinökalv har sedan lång tid tillbaka förmodligen främst nyttjats för fiske, jakt, foder, bete och virkesuttag. Att ön haft betydelse för traktens befolkning under lång tid märks i reservatets östra del där en skeppsformad stensättning från sen bronsålder finns.

Sällsynta skalbaggar

Intill den gamla hemmansgården står en 180-årig tall med gnagspår efter den sällsynta skalbaggen reliktbock. Baggen har påträffats också i tallbestånd i norra och nordvästra delen där även svart praktbagge och barrpraktbagge noterats.

Sällsynta växter

Nordväst om odlingslyckan finns, i anslutning till stranden, en lövlund med bland annat ek och aplar. På ett par av ekarnas solbelysta bark växer den sällsynta kryptogamen rosa skärelav. En annan, likaledes sällsynt växt är kärlväxten paddfot som återfinns i en fuktig del av åkermarken närmast gården.

Öppet landskap

Öppna och ogödslade marker ger en specifik flora. Omfattningen av de öppna markerna är nu ungefär så som de var under slutet av 1800-talet. De ogödslade betesmarkerna är viktiga för bevarandet av den flora och fauna som är knuten till sådana miljöer. Exempel på kärlväxter som gynnas av bete och slåtter är darrgräs, blåsuga, jungfrulin och nattviol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Fiska.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

2. Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande.

Det är förbjudet att

 1. att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. att skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. att jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd, som kan verka störande på djurlivet;
 4. att fiska;
 5. att medföra okopplad hund;
 6. att skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 7. att tälta eller uppställa husvagn;
 8. att uppgöra eld;
 9. att skärpa ned med plåt, plast, papper, avfall eller dylikt samt
 10. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1971
Areal: 139 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vinökalv ligger i Gudingefjärdens inre del, cirka 11 km nordväst om Västervik. Ön skiljs från fastlandet av ett cirka 100 meter brett sund. Det finns ingen reguljär båttrafik till ön.

Nära Oxhagelyckan på reservatets västra sida, och vid Hampskogen på den östra sidan, liksom på flera ställen runt ön, finns fina badplatser.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet





Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss