Vinö kalv

Vinö kalvs vackra landskap

Naturreservatet på ön Vinökalv i Tjusts skärgård har en särpräglad miljö och skyddsvärda växt- och djurarter. Reservatet består till största delen av karg tallskog, barrblandskog och jordbruksmark med inslag av våtmarker, lövområden och strandängar.                         

Kulturmark

Vinökalv har sedan lång tid tillbaka förmodligen främst nyttjats för fiske, jakt, foder, bete och virkesuttag. Att ön haft betydelse för traktens befolkning under lång tid märks i reservatets östra del där en skeppsformad stensättning från sen bronsålder finns.

Sällsynta skalbaggar

Intill den gamla hemmansgården står en 180-årig tall med gnagspår efter den sällsynta skalbaggen reliktbock. Baggen har påträffats också i tallbestånd i norra och nordvästra delen där även svart praktbagge och barrpraktbagge noterats.

Sällsynta växter

Nordväst om odlingslyckan finns, i anslutning till stranden, en lövlund med bland annat ek och aplar. På ett par av ekarnas solbelysta bark växer den sällsynta kryptogamen rosa skärelav. En annan, likaledes sällsynt växt är kärlväxten paddfot som återfinns i en fuktig del av åkermarken närmast gården.

Öppet landskap

Öppna och ogödslade marker ger en specifik flora. Omfattningen av de öppna markerna är nu ungefär så som de var under slutet av 1800-talet. De ogödslade betesmarkerna är viktiga för bevarandet av den flora och fauna som är knuten till sådana miljöer. Exempel på kärlväxter som gynnas av bete och slåtter är darrgräs, blåsuga, jungfrulin och nattviol.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. att skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. att jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd, som kan verka störande på djurlivet;
 4. att fiska;
 5. att medföra okopplad hund;
 6. att skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 7. att tälta eller uppställa husvagn;
 8. att uppgöra eld;
 9. att skärpa ned med plåt, plast, papper, avfall eller dylikt samt
 10. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1971
Areal: 139 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län