Risk för skogsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vinökalv

Vinö kalvs vackra landskap

Vinökalv reser sig ur havet med flera toppar som är uppemot 30 meter höga. De barrskogsklädda bergen omsluter öns ljusöppna ängar och hagar och skyddar dem från väder och vind. Allt sedan forntiden har människor levt och verkat här.      

Gammalt skärgårdshemman

Vinökalv har sannolikt varit bebodd sedan 1400 och 1500-talen. Under dessa århundraden ökade Sveriges befolkning snabbt. Många sökte sig därför ut till skärgården som erbjöd bra fiskevatten och rika betes- och ängsmarker. Skärgårdsbefolkningen levde länge av fiske, jakt och boskapsskötel. Först under 1800-talet började större åkrar odlas upp.

Blommande betesmarker

På Vinökalv finns inte längre något levande jordbruk, men ön betas ännu av boskap från en intilliggande ö. Kreaturen håller markerna öppna till glädje för växter och djur som vill ha det ljust och soligt. Exempel på några av de växter som gynnas av betet är bockrot, darrgräs och jungfrulin.

Gammeltallar och småkryp

Tall är det vanligaste trädet på reservatets magra hällmarker, även om här också finns ovanligt gott om lövträd. Solbelysta gamla tallar är värdefulla för många värmeälskande skalbaggar, bland annat blompraktbagge och den sällsynta reliktbocken.

Forntida grav

Öster om Vinökalvs by finns en skeppssättning, en bronsåldersgrav formad som ett skepp. Under bronsåldern levde människor säsongsvis i skärgården för att jaga och fiska. Graven är troligtvis 3 000 år gammal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Fiska.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Göra upp eld.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

2. Allmänheten har att inom naturreservatet iakttaga följande.

Det är förbjudet att

 1. att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. att skada eller borttaga träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. att jaga, döda, fånga eller skada vilda djur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars ägg eller bon eller vidtaga annan åtgärd, som kan verka störande på djurlivet;
 4. att fiska;
 5. att medföra okopplad hund;
 6. att skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 7. att tälta eller uppställa husvagn;
 8. att uppgöra eld;
 9. att skärpa ned med plåt, plast, papper, avfall eller dylikt samt
 10. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare och dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Beslutsår: 1971
Areal: 139 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vinökalv ligger i Gudingefjärdens inre del, cirka 11 km nordväst om Västervik. Ön skiljs från fastlandet av ett cirka 100 meter brett sund. Det finns ingen reguljär båttrafik till ön.

Nära Oxhagelyckan på reservatets västra sida, och vid Hampskogen på den östra sidan, liksom på flera ställen runt ön, finns fina badplatser.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss