Stjälkhammar

Utsikt över Uknadalen från Stjälkhammars naturreservat

Fotograf: Anna Lindberg

Uknadalen bjuder på dramatisk och vacker natur och naturreservatet Stjälkhammar speglar en stor del av de många vackra och viktiga miljöer som finns här. Allt från gammelskog till lodräta bergsbranter och öppna betesmarker med blomsterprakt.

Vegetation

Det som är mest utmärkande för reservatet är den gamla, på många platser naturskogsliknande barrskogen. Framförallt uppe på toppen av berget är den torra tallskogen grov och knotig med tjocka mattor av renlavar som täcker det stora hällarna. I sänkorna växer istället frodig granskog men den är ofta ljus och full av gläntor då det är gott om lövträd i skogen. Naturligt öppna platser bildas då gamla träd faller och ger plats för en ny generation att växa upp.

Kulturmark

På många ställen kan ett tränat öga se att skogen trots allt varit använd av människan under lång tid. Hasselbuskar, grova björkar och tynande enbuskar vittnar om en inte alltför avlägsen tid då djuren fick hålla till i skogen och beta och på så sätt höll skogen tillräckligt öppen för ljusälskande arter som hassel och en. Här och var i skogen finns också spår efter små åkerlappar från den tid då man brände i skogen för att få en bit mark att odla på.

Skoglig kontinuitet

Skogar av den här typen är viktiga på många sätt men kanske framför allt för att den har fått vara just skog under så lång tid, det brukar kallas för skoglig kontinuitet. Detta är räddningen för en mängd arter som behöver gamla skogar för att hinna utvecklas och fortplanta sig innan miljön förändras. Den tiden finns inte i en vanlig brukad skog som oftast tas ner efter 80-90 år. I den här skogen finns gamla träd blandat med unga, trasiga och döda – alla viktiga element för en mängd arter. Därför är det kanske inte förvånande att så många hotade och sällsynta arter av framför allt lavar mossor och svampar finns just här.

Livet på branten

De mäktiga rasbranterna ner mot sjön är också spännande miljöer, inte heller här har det skett något större skogsbruk pga det svåra läget! Här växer mycket gammal ek. Den här typen av ekar blir aldrig grova och vidkroniga som de träd man kan möta i betesmarkerna nedanför men kan vara precis lika gamla! De blir knotiga och förvridna och är ofta täckta av lavar och mossor. Man brukar kalla dem för ”senvuxna”. I skogarna och branterna finns också fåglar som behöver stora orörda skogar, t ex tjäder, berguv och spillkråka.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  2. Göra upp eld.
  3. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.
  4. Medvetet störa djurlivet.
  5. Gräva upp, plocka, samla in eller på annat sätt skada hotade växt- och djurarter.
  6. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2008
Areal: 183 hektar varav 137,2 hektar land
Kommun: Västervik
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län