Furön

Gravrösen på Furön

Fotograf: Anna Lindberg

Denna ö mitt ute i havet är unik på många sätt. Ön är uppbyggd av sandsten och har en mycket lång kulturhistoria. Här finns spår efter människan ända från bronsåldern och fram till våra dagar.

Geologi

Furön ligger utslängd i havet, 1 mil rakt österut från Oskarshamn. Ön är uppbyggd av 500 miljoner år gammal sandsten från Kambriumtiden. Denna berggrund är yngre än urbergsskärgården kring Västervik i norr men äldre än moränskärgården som finns ner mot Kalmar.

Fristad för långflyttare

Östra delen av ön är avsatt som fågelskyddsområde med tillträdesförbud under tiden 1/4 - 31/7. Skälet till detta är att  Furön har en speciell och skyddsvärd häckfågelfauna. Här finns bland annat en koloni med skräntärna, världens största tärna, en art som är starkt hotad både i Sverige och i hela det övriga Östersjöområdet. Skräntärnan är, liksom övriga tärnor, en riktig långflyttare och övervintrar i Nigerdeltat i tropiska Västafrika. Den känns bäst igen på sin storlek (något större än en fiskmås) och sin kraftiga, blodröda näbb. Inte sällan röjer den sin närvaro genom sitt hesa, högljudda läte. Andra arter som häckar på Furön är ejder, svärta, silvertärna och skärpiplärka.

Spännande natur

Naturen på ön är pinad av havet. Här växer ingen sammanhängande skog, bara enstaka tallar och någon gran, oxel och rönn. Kring gloet växer några dungar med al. Markerna domineras annars av enbuskar, slån och nypon men på sina ställen breder stora klapperstensfält ut sig. De är rester från landhöjningen och havets svallande verkan.

Kulturmiljö

På Furön finns lämningar från bronsåldern, järnåldern och medeltiden. Spåren fortsätter ända in i vår tid med resterna efter ett stenbrott från 1900-talets första hälft. Fornlämningarna består av gravar, husgrunder efter säsongsfiskelägen, en grävd kanal och båtlänningar. En båtlänning är en skyddad båtplats mellan två stenrader.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildningar
 2. skada fasta fornlämningar
 3. göra upp eld
 4. skada eller borttaga träd eller buskar, bryta kvistar, plocka eller gräva upp växter; gäller även mossor, lavar och svampar
 5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar,
 6. ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet
 7. medföra okopplad hund
 8. tälta, ställa upp gömsle eller liknande
 9. på fastmarken framföra alla slag av fordon eller farkoster
 10. anordna tävlingar eller träning därför
 11. framföra vattenskoter eller hydrokopter, åka vattenskidor eller framföra motorbåt med högre hastighet än 5 knop
 12. under tiden 1 april – 31 juli färdas eller uppehålla sig inom det område som är markerat på bifogad beslutskarta.

  Naturvetenskapliga eller andra studier skall utföras i samråd med länsstyrelsen.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1995
Areal: 94 hektar varav 36 hektar land
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län