Ljungåsen

Mäkta stentorg i Ljungåsens narurreservat

Fotograf: Pierre Stjernfeldt

Den säregna stenvallen är en ombildad rullstensås.

Format av is och hav

Ljungåsens klapperstensfält uppmärksammades redan 1907 av Sveriges Geologiska Undersökning. Fältet beskrevs då bestå av stenar "af omkring ett barnhufvuds storlek eller större". Stenarna kommer från den senaste inlandsisen, som när den smälte för ca 12 000 år sedan avsatte alltifrån stora stenar till fint grus. Efter isen hade smält bildades Ancylussjön, ett förstadium till Östersjön. Sjöns vågor spolade bort allt fint material och lämnade kvar de grövre stenarna. De vallar och halvmånformade gropar som man idag kan se på fältet har sannolikt bildats av vågor och bränningar.

Naturreservatets växtlighet

I de torra, magra markerna är växtligheten sparsam. Tall dominerar trädskiktet och under trädkronorna breder högvuxen ljung och mattbildande mjölon ut sig. Tätt intill marken växer husmossa, kvastmossa och väggmossa. Där det är mycket torrt dominerar olika renlavar.

Föreskrifter

Inom fridlysningsområdet får sten, grus eller jord ej rubbas till sitt läge. Växtlighet eller humustäcke för ej avlägsnas i annan mån än vad som framgår av skötselplanen sägs. Marken får ej täckas. Inom området får ej uppföras byggnader eller andra anläggningar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1960
Areal: 5 hektar
Kommun: Västervik
Markägare: Västerviks kommun
Förvaltare: Västerviks kommun i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län