Ölvedal

Höstfärger i reservatet

Foto: Roland Persson

Här skyddas skogar och betesmark med gamla träd, strömmande vattendrag och sjöar. Ovanliga växter och djur lever såväl i vattnet som på land. Några av dem kanske du kommer att träffa på under ditt besök!

​Gammal lövskog

Ölvedals trädklädda betesmarker och lövskogar domineras av ek, men här finns också gott om andra ädellövträd som lind, lönn och ask. Några av träden är flera hundra år gamla. I skogen finns också gott om döda lövträd. På den murkna veden växer sällsyntheter som korallticka, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Barkens doldisar

När du vandrar genom Ölvedal stöter du då och då på gamla vidkroniga lövträd. Om du noga synar den skrovliga barken framträder en mosaik av lavar. Här och var växer knappt millimeterhöga knappnålslavar. Det är lätt att förstå att luppen är lavexpertens främsta hjälpmedel! I naturreservatet lever flera lavar som bara trivs på gamla lövträd, som växer i en miljö där det varit lövskog i generationer.

Skyddat vattensystem

Vattenmiljöerna i reservatet ingår i Natura 2000-området Stora Ramm och Marströmmen. I området lever många olika arter av småkryp knutna till bottenmiljöer. Det finns också 15 olika fiskarter. En av dessa är nissöga. Den lever undanskymt, vilket gör att arten sällan ses. Men med speciella inventeringsmetoder går den att finna!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Köra eller landa svävare, hydrokopter, lågflygande luftfarkost eller liknande farkost.
 • Köra vattenskoter.
 • Förtöja eller ankra båt mer än ett dygn på samma ställe.
 • Tälta mer än ett dygn på samma plats.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Sätta ut fällor för att samla in insekter som sen avlivas.

C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Inom landområdet framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 1. Samla in insekter med fällor som dödar.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rättighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 91 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda samt Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

​Från E22 sväng mot Ölvedal. Kör till Ölvedal och ställ er bredvid vägen, eller sväng höger mot Manketorp där parkeringsplats finns iordningställd. Reservatet nås även till fots längs Ostkustleden.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss