Ölvedal

Höstfärger i reservatet

Fotograf: Roland Persson

I naturreservatet skyddas skog och betesmark med gamla träd, strömmande vattendrag och sjöar för framtiden. Ovanliga växter och djur lever såväl i vattnet som på land.

​Gammal lövskog

Ölvedals lövskogar domineras av ek, men här finns också andra ädellövträd som lind, lönn och ask. Några träd är flera hundra år gamla. I skogen finns också gott om döda lövträd. På den murkna veden växer sällsyntheter som korallticka, kandelabersvamp och koralltaggsvamp.

Gamla träd och ovanliga lavar

När du vandrar genom Ölvedal stöter du då och då på gamla vidkroniga lövträd. Om du noga synar den skrovliga barken framträder en mosaik av lavar. Här och var växer knappt millimeterhöga knappnålslavar. Det är lätt att förstå att luppen är lavexpertens främsta hjälpmedel! I naturreservatet lever flera lavar som bara trivs på gamla lövträd, som står i en miljö där det varit lövskog i generationer.

Marströmmen – ett Natura 2000-område

Sjöarna och vattendragen ingår i Natura 2000 – EU:s ekologiska nätverk av värdefull natur. Fisken nissöga, som lever i Marströmmarnas klara vatten, är en av de arter som nätverket ska skydda. Nissöga har höga krav på sin livsmiljö och har drabbats hårt av de förändringar människan orsakat då stenar röjts bort och åar rätats ut.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Inom landområdet framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost.
 4. Förtöja eller ankra båt mer än högst ett dygn på samma ställe.
 5. Tälta mer än högst ett dygn på samma ställe.
 6. Klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, eller på annat sätt medvetet skada eller störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 9. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 10. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.


Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
Samla in insekter med fällor som dödar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2013
Areal: 91 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda samt Staten genom Sveaskog
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län