Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Virbo med Ekö skärgård

Ekö skärgård

Foto: Daniel Cluer

Reservatets omväxlande natur, från lummig innerskärgård till kalspolade kobbar och skär, är hem för många växter och djur. I Virbofjärdens bräckta vatten leker gäddor och abborrar. Gamla ekar och tallar är bostad åt insekter och svampar. Och på de karga ytterskären häckar vadare, måsar och tärnor.                

Skogsbete

Naturen på Ekö är präglad av hundratals år av bete. Enligt gamla skrifter fanns det ollonskog till tre svin på 1500-talet. Får och nötboskap har säkert också gått på sommarbete på ön. Även skogen kring de gamla gårdarna Grytmaren och Österdal har betats under flera hundra år. Djurens bete och tramp bidrog till att skogen blev luckig och ljus. Det är den till viss del även idag, även om betesdjuren sedan länge är borta.

Trädens kräsna invånare

Reservatets gamla tallar och ekar är mycket värdefulla bostäder åt svampar, lavar och insekter. Ett exempel är den ovanliga reliktbocken, en värmeälskande skalbagge vars larver lever i solbelyst, tjock bark på tallar. Talltickan dyker upp på tallar först när träden är över 150 år gamla. På grova ekar växer bland annat oxtungssvamp och ekticka. Är ekarna ihåliga kan det hända att de är hem för den ovanliga läderbaggen.

Fågelskyddsområde

Området öster om Måsskär är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1/4 - 10/7 för att häckande fåglar ska slippa störningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Samla in insekter.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Fiska.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Göra upp eld.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara (landa med farkost eller båt) på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Förtöja eller ankra båt, husbåt eller liknande mer än ett dygn på samma ställe.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa nyssnämnda djurliv t ex genom klättring i boträd eller närgången fotografering av fågel-bo, lya, gryt eller motsvarande,
 4. samla in insekter,
 5. inom vattenområdet framföra båt eller annat transportmedel med högre hastighet än 5 knop, med undantag för utprickad farled,
 6. fiska,
 7. medföra ej kopplad hund,
 8. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annat än på befintliga vägar,
 9. göra upp eld,
 10. under tiden 1.4 - 10.7 årligen färdas, uppehålla sig eller landa med båt eller annan farkost inom det område som med tunn heldragen linje inlagts på ärendekartan,
 11. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
 12. ankra eller lägga till båt, husbåt eller liknande mer än ett dygn,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar samt
 15. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

Ovan nämnda föreskrifter under C gäller ej åtgärder som erfordras för genomförande av undersökning eller forskning som länsstyrelsen givit tillstånd till.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1988
Areal: 584 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordöst om Oskarshamn och nås enklast med egen båt. En mindre parkering finns på vägens vänstra sida strax innan Draget, söder om reservatet. För att hitta dit sväng österut från E22 vid Virkvarn och kör cirka 5 km. En mindre parkering finns på vägens västra sida en bit ifrån Draget.

Det är inte tillåtet att fiska inom reservatet utan tillstånd. Fredningen syftar till att skydda vattenområden i skärgården som är viktiga för fiskbestånden och dess fortplantning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss