Virbo med Ekö skärgård

Ekö skärgård

Fotograf: Daniel Cluer

Öarna och fastlandet i det här reservatet präglas av mjuka berghällar och en varierad skärgårdsnatur.                         

Fastland, hav och öar

Reservatet består av en större huvudö, Ekö, ett antal mindre öar och en fastlandsdel vid Virbo. Området präglas av några parallella, branta bergsryggar som löper ut i uddar på Ekös östra sida. Vegetationen på ryggarna är sparsam med tallar och enbuskar. Mellan ryggarna består skogen mest av ek, men här växer även en del gran. Många granar har nått en ansenlig ålder och en hel del har fallit omkull, vilket ger urskogskaraktär åt delar av ön. I väster finns en artfattig ekskog, där kruståteln dominerar bland gräsen.

Fågelskyddsområde

Området öster om Måsskär är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1/4 - 10/7 för att häckande fåglar ska slippa störningar.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grad- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa nyssnämnda djurliv t ex genom klättring i boträd eller närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
 4. samla in insekter,
 5. inom vattenområdet framföra båt eller annat transportmedel med högre hastighet än 5 knop, med undantag för utprickad farled,
 6. fiska
 7. medföra ej kopplad hund,
 8. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annat än på befintliga vägar,
 9. göra upp eld,
 10. under tiden 1.4-10.7 årligen färdas, uppehålla sig eller landa med båt eller annan farkost inom det område som med tunn heldragen linje inlagts på ärendekartan,
 11. tälta, ställa upp husvagn eller liknande,
 12. ankra eller lägga till båt, husbåt eller liknande mer än ett dygn,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål, 
 14. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar samt
 15. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1988
Areal: 584 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län