Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Virbo med Ekö skärgård

Ekö skärgård

Foto: Daniel Cluer

Öarna och fastlandet i det här reservatet präglas av mjuka berghällar och en varierad skärgårdsnatur.                         

Fastland, hav och öar

Reservatet består av en större huvudö, Ekö, ett antal mindre öar och en fastlandsdel vid Virbo. Området präglas av några parallella, branta bergsryggar som löper ut i uddar på Ekös östra sida. Vegetationen på ryggarna är sparsam med tallar och enbuskar. Mellan ryggarna består skogen mest av ek, men här växer även en del gran. Många granar har nått en ansenlig ålder och en hel del har fallit omkull, vilket ger urskogskaraktär åt delar av ön. I väster finns en artfattig ekskog, där kruståteln dominerar bland gräsen.

Fågelskyddsområde

Området öster om Måsskär är fågelskyddsområde med tillträdesförbud mellan 1/4 - 10/7 för att häckande fåglar ska slippa störningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Klättra i träd med bon.
 • Vara nära rovfågelbo, lya eller gryt.
 • Samla in insekter.
 • Köra motorbåt eller annan motordriven farkost i vattenområdet i högre hastighet än 5 knop.
 • Fiska.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Köra något fordon, cykel eller farkost utanför utpekade vägar.
 • Göra upp eld.
 • Under 1 april - 10 juli får du inte vara (landa med farkost eller båt) på de områden som är markerade på kartan som du kan se längre ner på sidan, eller på plats i reservatet.
 • Tälta eller ställa upp husvagn.
 • Förtöja eller ankra båt, husbåt eller liknande mer än ett dygn på samma ställe.
 • Använda området för tävling eller övningar.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Om du har fått tillstånd av Länsstyrelsen får du:

 • Göra vetenskapliga undersökningar.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet.

Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att

 1. förstöra, ta bort eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 2. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, buskar eller ris,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa nyssnämnda djurliv t ex genom klättring i boträd eller närgången fotografering av fågel-bo, lya, gryt eller motsvarande,
 4. samla in insekter,
 5. inom vattenområdet framföra båt eller annat transportmedel med högre hastighet än 5 knop, med undantag för utprickad farled,
 6. fiska,
 7. medföra ej kopplad hund,
 8. framföra motordrivet fordon, cykel eller annat transportmedel annat än på befintliga vägar,
 9. göra upp eld,
 10. under tiden 1.4 - 10.7 årligen färdas, uppehålla sig eller landa med båt eller annan farkost inom det område som med tunn heldragen linje inlagts på ärendekartan,
 11. tälta, ställa upp husvagn eller liknande
 12. ankra eller lägga till båt, husbåt eller liknande mer än ett dygn,
 13. utnyttja området för tävlings- eller övningsändamål,
 14. utan länsstyrelsens tillstånd företa vetenskapliga undersökningar samt
 15. på störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare eller dylikt,

Ovan nämnda föreskrifter under C gäller ej åtgärder som erfordras för genomförande av undersökning eller forskning som länsstyrelsen givit tillstånd till.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1988
Areal: 584 hektar
Kommun: Oskarshamn
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Området ligger cirka 10 km nordöst om Oskarshamn och nås enklast med egen båt. En mindre parkering finns på vägens vänstra sida strax innan Draget, söder om reservatet. För att hitta dit sväng österut från E22 vid Virkvarn och kör cirka 5 km. En mindre parkering finns på vägens västra sida en bit ifrån Draget.

Det är inte tillåtet att fiska inom reservatet utan tillstånd. Fredningen syftar till att skydda vattenområden i skärgården som är viktiga för fiskbestånden och dess fortplantning.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss