Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degerrörsbacken

Fornlämningar i Degerrörsbacken

Fotograf: Anna Lindberg

I Degerrörsbackens naturreservat hålls marken öppen med hjälp av bete. Precis som den har gjorts i årtionden. Här dominerar enen och pryder landskapsbilden. Har du tur möter du på din vandring såväl Adam och Eva som en och annan krutbrännare.

Vegetation

Degerrörsbacken har under många decennier hävdats genom bete. Det glesa trädskiktet består av yngre träd, framförallt ek. Enstaka exemplar av alm, oxel, björk finns också. I buskskiktet dominerar enbuskar. I den sydöstra delen av området består buskskiktet till största del av hassel med inslag av slån och äppelros.

Ängsväxter

I fältskiktet finner du en riklig mängd torrängsväxter; bland annat brudbröd, solvända, fårsvingel, backsmultron, småfingerört och gul fetknopp. Arter som gynnas av att området hävdas genom bland annat bete är till exempel knölsmörblomma, vildlin, axveronica och darrgräs. Det finns dessutom ett stort inslag av orkidéer i reservatet. Du kan bland annat hitta grönvit nattviol, S:t Pers Nycklar, Adam och Eva samt krutbrännare.

Beteshävd

Degerörsbacken hävdas varje år genom bete av hästar från maj till oktober. Torra år får betestrycket hållas lägre än under nederbördsrika år. Målet är att skapa en väl betad grässvål. En väl avpassad beteshävd är grunden för att bibehålla områdets botaniska värden. Kalkstenen som på vissa ställen går genom jordtäcket bidrar starkt till de gynnsamma förutsättningarna för den artrika vegetationen.

Fornlämningar

Inom reservatet finns ett järnåldersgravfält bestående av cirka 30 fornlämningar. Dessa utgörs av 20 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, fem oregelbundna stensättningar och en stensträng.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars bon och ägg eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel;
 7. tälta eller uppställa husvagn;
 8. uppgöra eld;
 9. skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1970
Areal: 4,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid Torslunda kyrka följ skyltarna mot Degerrörsbacken och Kåtorp. Efter 1,3 km sväng mot norr och följ blå skylt mot Degerrörsbacken.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss