Degerrörsbacken

Fornlämningar i Degerrörsbacken

Fotograf: Anna Lindberg

I Degerrörsbackens naturreservat hålls marken öppen med hjälp av bete. Precis som den har gjorts i årtionden. Här dominerar enen och pryder landskapsbilden. Har du tur möter du på din vandring såväl Adam och Eva som en och annan krutbrännare.

Vegetation

Degerrörsbacken har under många decennier hävdats genom bete. Det glesa trädskiktet består av yngre träd, framförallt ek. Enstaka exemplar av alm, oxel, björk finns också. I buskskiktet dominerar enbuskar. I den sydöstra delen av området består buskskiktet till största del av hassel med inslag av slån och äppelros.

Ängsväxter

I fältskiktet finner du en riklig mängd torrängsväxter; bland annat brudbröd, solvända, fårsvingel, backsmultron, småfingerört och gul fetknopp. Arter som gynnas av att området hävdas genom bland annat bete är till exempel knölsmörblomma, vildlin, axveronica och darrgräs. Det finns dessutom ett stort inslag av orkidéer i reservatet. Du kan bland annat hitta grönvit nattviol, S:t Pers Nycklar, Adam och Eva samt krutbrännare.

Beteshävd

Degerörsbacken hävdas varje år genom bete av hästar från maj till oktober. Torra år får betestrycket hållas lägre än under nederbördsrika år. Målet är att skapa en väl betad grässvål. En väl avpassad beteshävd är grunden för att bibehålla områdets botaniska värden. Kalkstenen som på vissa ställen går genom jordtäcket bidrar starkt till de gynnsamma förutsättningarna för den artrika vegetationen.

Fornlämningar

Inom reservatet finns ett järnåldersgravfält bestående av cirka 30 fornlämningar. Dessa utgörs av 20 runda stensättningar, fyra rektangulära stensättningar, fem oregelbundna stensättningar och en stensträng.

Föreskrifter

inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar,
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen,
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglarnas bon eller ägg eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund,
 5. skada eller borttaga befintlig hägnadsanordning,
 6. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel,
 7. tälta eller uppställa husvagn,
 8. uppgöra eld,
 9. skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat samt,
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 1970
Areal: 4,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län