Degerrörsbacken

Fornlämningar i Degerrörsbacken

Fotograf: Anna Lindberg

I Degerrörsbackens öppna betesmarker finns ett rikt växt- och djurliv. Området har betats i generationer vilket gynnat såväl orkidéer som vildbin. För att bevara områdets naturvärden krävs att markerna hålls öppna även i framtiden.

Artrikt tack vare bete

I Degerrörsbackens öppna marker finns en artrik, betespräglad flora. Om betet upphör ersätts mångfalden av växter snart av några få, högväxta arter. Områdets kalkrika jord bidrar ytterligare till artrikedomen, till exempel gynnas många orkidéer av kalken.

Värdefulla sandmiljöer

Reservatets betade torrängar är utmärkta miljöer för sandälskande bin och andra gaddsteklar. Här finns blottad, solexponerad sand och gott om mat i form av nektar och pollen från alla örter och blommande buskar. Steklarna gräver gångar i sanden där de lägger sina ägg. Invid äggen samlar de ihop mat som larverna ska äta när de kläckts.

Dyngbaggar

De fascinerande dyngbaggarna är också beroende av öppna och solvarma sandiga betesmarker. Liksom vildbina gör de i ordning en matsäck till sina larver, i form av kulor gjorda av dynga. Äggen lägger honan i gångar som hon gräver ut under en hög med spillning. Den sällsynta månhornsbaggen är en av områdets dyngbaggar.

Vacker parasit

I askarna runt parkeringen kan man med lite tur träffa på spansk fluga, en exklusiv art som namnet till trots är en skalbagge. Spansk fluga lever bara i miljöer där det finns vildbin. Detta eftersom skalbaggens larv äter såväl biägg som bilarvers mat. Den vackert grönglänsande skalbaggen var förr i tiden mycket eftertraktad, eftersom den användes för att tillverka kärlekselixir!

Fornlämningar

I reservatet finns ett gravfält från järnåldern. Fältet utgörs av tjugo runda och fyra rektangulära stensättningar, fem oregelbundna stensättningar och en stensträng. Tack vare betet är lämningarna väl synliga!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Skada eller ta bort fasta naturföremål eller ytbildningar.
 • Skada eller ta bort växande träd, buskar eller växter.
 • Du får inte plocka blommor.
 • Jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, fåglar eller deras ungar.
 • Ta bort eller skada ägg eller bon.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund som inte är kopplad.
 • Skada eller ta bort hägnadsanordningar (till exempel staket eller stängsel).
 • Köra motordrivet fordon.
 • Tälta, ställa upp husvagn eller liknande.
 • Göra upp eld.
 • Lämna kvar sopor eller skräpa ner.
 • Störa miljön med höga ljud som till exempel musik, video eller radio.

Det är förbjudet att

 1. skada eller borttaga fasta naturföremål eller ytbildningar;
 2. skada eller borttaga växande träd, buskar eller växter, blomplockning härunder inbegripen;
 3. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur eller fåglar eller deras ungar eller tillägna sig fåglars bon och ägg eller annorledes störa djurlivet;
 4. medföra okopplad hund;
 5. skada eller borttaga befintliga hägnadsanordningar;
 6. framföra motordrivet fordon eller annat transportmedel;
 7. tälta eller uppställa husvagn;
 8. uppgöra eld;
 9. skräpa ned med plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat samt
 10. på störande sätt utnyttja radio, grammofon eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 1970
Areal: 4,5 hektar
Kommun: Mörbylånga
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Vid Torslunda kyrka följ skyltarna mot Degerrörsbacken och Kåtorp. Efter 1,3 km sväng mot norr och följ blå skylt mot Degerrörsbacken.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss