Kvill

Hage med odlingsrösen i Kvills naturreservat

Fotograf: Anna Lindberg

Hela reservatet har tidigare varit ett öppet odlingslandskap, brukat genom odling, slåtter och bete. Området är typiskt för hur odlingsbygder på höglandet och över högsta kustlinjen har brukats. Åkerbruket i dessa trakter innebar problem på grund av den rika förekomsten av sten. Det fick till följd att skiftena blev små och stenrösena många. Boskapsskötsel har därför varit den främsta näringen i bygden. Områdets historiska markanvändning har lämnat tydliga spår i reservatet i form av odlingsrösena och de stora, friväxande och i vissa fall hamlade lövträden.

Vegetation

Den skarpa kontrasten mot det omgivande barrskogslandskapet ger reservatet karaktär. De biologiskt sett viktiga miljöerna i området utgörs av öppna och träd- och buskbeklädda betesmarker. Flera ovanliga och hotade insekter, lavar och mossor är knutna till gamla, fritt växande ädellövträd. Detta tillsammans med blommande och bärande träd som körsbär och rönn, torrträd och lågor (liggande döda träd), solvarma brynmiljöer, gläntor, stenmurar och stenrösen gör reservatet till boplats för många djur och växter.

Flora och fauna

Några av de sällsynta lavarna som växer på de gamla ädellövträden har verkligt fantasieggande namn; dvärgbägarlav och gul dropplav t ex. I de öppna betesmarkerna växer blommor man förknippar med gamla tiders betes- och slåttermarker; nattviol, backnejlika, höskallra och slåttergubbe. Här trivs mängder av fjärilar bland annat mindre bastardsvärmare. Alla de gamla träden med naturliga håligheter nyttjas som häckningsplatser av bland annat stare, kattuggla och skogsduva och de öppna och insektsrika betes­markerna utgör viktiga födosöksplatser för många andra fågelarter.

Kvilleken

För tusen år sedan befolkades Sverige av vikingar, och det var över femhundra år till Gustav Vasa skulle bli kung. För tusen år sedan var också Kvilleken en liten planta. Nu utgör den ett ståtligt monument över det gamla odlingslandskapet, och vår historia. Eken är med sina över 1000 år, sannolikt Sveriges äldsta och har en omkrets på 13 meter. Den är numera helt ihålig och hålls ihop av ett metallband för att kunna överleva och upplevas av besökande även i framtiden.

Storlek och ålder

Omkretsen i brösthöjd är 13 meter. I slutet av 1930-talet gjordes en noggrann utredning om Kvillekens ålder och man kom då fram till att den var 950 år. Det innebär att den vid det här laget har passerat 1000 år och sannolikt är landets enda tusenårsek.

Hitta till eken

Eken ingår numera i naturreservatet Kvill och ligger ungefär två mil NV Vimmerby. Kör mot Rumskulla från Vimmerby eller Mariannelund och sväng mot Norra Kvills nationalpark. Härifrån är vägen skyltad fram till eken. Parkering med toalett finns intill reservatet och gångstigen fram till eken är tillgänglighetsanpassad. Det finns rastbord intill eken.

Var aktsam

Eftersom många besökare klättrade i trädet, vilket ledde till skador, är det  inte tillåtet att komma närmare eken än det kättingstaket som omgärdar eken. Det spännband som sitter runt eken är ett sätt att hindra trädet från att fläkas sönder. Det byttes under 2013 mot ett som är mera elastiskt vilket ska göra att eken mår lite bättre.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. Beträda det inhägnade området där Kvilleken står.
 2. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 3. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 4. Tälta.
 5. Rida eller framföra hästfordon annat än på befintlig väg.
 6. Störa djurlivet.
 7. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 8. Göra upp eld.
 9. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 10. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 11. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Naturskötselenheten, Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 29,4 hektar
Kommun: Vimmerby
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län