Gryssebo

Torpruin i Gryssebo

Fotograf: Per Lindegård

En fjärilseldorado med spännande markhistoria hittar man om man beger sig till Gryssebo utanför Högsby.                         

Kulturmark

Reservatet omfattar till största delen marker som traditionellt varit utmark till byn Gryssebo. Byn är ett medeltida nybygge och omtalas första gången 1498. Ännu på 1940-talet brukades flera av dessa steniga åkrar, trots den stora förekomsten av odlingsrösen och andra brukningshinder i markerna. Gården Stora Gryssebo lades ner och försvann i slutet av 1960-talet. Omfattande lämningar finns dock ännu kvar efter gården i form av hus- och källargrunder, vilka utgör ett intressant besöksmål.

Fauna

De örtrika vägkanterna och igenväxande odlingsmarker ger en rik fjärilsfauna med t ex flera av de arter bastardsvämare som finns i Sverige och mängd andra, både vanliga och ovanliga fjärilar och skalbaggar. Att reservatet är så rikt på arter är ingen slump. Det är ett relativt stort område med stor variation i miljöerna – en riktig mosaik av ädellövskogar med stora och gamla träd, betesmarker, barrskogar, kärr och mossar. Den höga delen lövträd i skogarna har gjort området till ett omtyckt tillhåll också för flera fågelarter. Här finns till exempel järpe, bivråk och fyra arter hackspettar.

Att besöka Gryssebo

Naturreservatet ligger bara ca en mil väster om Högsby. Området är lättillgängligt då en grusväg sträcker sig genom de centrala delarna av naturreservatet. Här finns bra parkeringsmöjligheter. Naturreservatet bjuder framför allt på en intressant markhistorik med en tidigare omfattande sjösänkning och spår av odlings- och betesmarker och är ett viktigt pedagogiskt område för att förstå tidigare markanvändning.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

  1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
  2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
  3. Störa djurlivet.
  4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
  5. Göra upp eld.
  6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
  7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
  8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 100 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län