Gryssebo

Torpruin i Gryssebo

Foto: Per Lindegård

En fjärilseldorado med spännande markhistoria hittar man om man beger sig till Gryssebo utanför Högsby.                         

Kulturmark

Reservatet omfattar till största delen marker som traditionellt varit utmark till byn Gryssebo. Byn är ett medeltida nybygge och omtalas första gången 1498. Ännu på 1940-talet brukades flera av dessa steniga åkrar, trots den stora förekomsten av odlingsrösen och andra brukningshinder i markerna. Gården Stora Gryssebo lades ner och försvann i slutet av 1960-talet. Fortfarande finns rester av gården med grunder av bland annat bostadshus, ladugård och jordkällare. Vid husgrunderna växer buskar av snöbär, syren och krusbär samt gott om skogslök och akleja. Denna del av reservatet är ett intressant besöksmål.

Fauna

De örtrika vägkanterna och igenväxande odlingsmarker ger en rik fjärilsfauna med till exempel flera av de arter bastardsvärmare som finns i Sverige och mängd andra, både vanliga och ovanliga fjärilar och skalbaggar. Att reservatet är så rikt på arter är ingen slump. Det är ett relativt stort område med stor variation i miljöerna – en riktig mosaik av ädellövskogar med stora och gamla träd, betesmarker, barrskogar, kärr och mossar. Den höga delen lövträd i skogarna har gjort området till ett omtyckt tillhåll också för flera fågelarter. Här finns till exempel järpe, bivråk och fyra arter hackspettar.

Att besöka Gryssebo

Naturreservatet ligger bara ca en mil väster om Högsby. Området är lättillgängligt då en grusväg sträcker sig genom de centrala delarna av naturreservatet. Här finns bra parkeringsmöjligheter. Naturreservatet bjuder framför allt på en intressant markhistorik med en tidigare omfattande sjösänkning och spår av odlings- och betesmarker och är ett viktigt pedagogiskt område för att förstå tidigare markanvändning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 100 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 23 mellan Fagerhult och Högsby, sväng av norrut vid hänvisningsskylt mot Gryssebo. Efter ett par hundra meter håll till höger i vägskäl. Denna väg går fram till och genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet