Gryssebo

Torpruin i Gryssebo

Foto: Per Lindegård

Ända sedan medeltiden har bönder från Lilla och Stora Gryssebo brukat dessa marker. Gården Stora Gryssebo lades ner på 1960-talet, men hus- och källargrunder går att se än idag. Idag är området en fristad för många ovanliga arter, som trivs i den variationsrika naturen.

By från medeltiden

I slutet av 1400-talet bosatte sig de första bönderna här vid Gryssebo. Under flera århundraden omgavs byarna Lilla och Stora Gryssebo av åkrar, ängar och betesmarker. Kanske odlade man också på dränerade marker vid den utdikade Grytsjön. På gården Stora Gryssebo tog odlingsepoken slut på 1960-talet. Men spår i form av välbevarade odlingsrösen och stenmurar finns ännu kvar och påminner om markernas historia.

Plats för många

Naturreservatet är en mosaik av gamla löv- och barrskogar, våtmarker och öppna gräsmarker. Det bäddar för ett rikt växt- och djurliv. I skogen trivs hackspettar, vedsvampar och lavar knutna till gamla lövträd. De blomrika vägkanterna och gamla odlingsmarkerna lockar till sig färggranna fjärilar och andra insekter.

Färggrann kvartett

Exempel på fjärilar du kan få se i reservatet på sommaren är ängsmetallvinge, sexfläckig bastardsvärmare, bredbrämad bastardsvärmare och mindre bastardsvärmare. De tillhör alla bastardsvärmarna, en fjärilsgrupp där samtliga sju svenska arter minskat i takt med att ängs- och hagmarker försvunnit.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet får du inte:

 • Köra motordrivet fordon utanför utpekade vägar eller stigar.
 • Parkera fordon, husvagn eller släpvagn på annan plats än iordningställda parkeringsplatser.
 • Avsiktligt störa djurlivet.
 • Ta med hund, eller annat djur, som inte är kopplad.
 • Göra upp eld.
 • Plocka eller skada mossor, lavar eller vedsvampar.
 • Gräva eller dra upp kärlväxter.
 • Skada eller ta bort träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris som växer eller är döda.

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet och om ordningen i övrigt.

Det är förbjudet att inom reservatet:

 1. Framföra motorfordon annat än på befintliga vägar.
 2. Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på särskilt anvisade vägar och platser.
 3. Störa djurlivet.
 4. Medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur.
 5. Göra upp eld.
 6. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar.
 7. Gräva eller dra upp kärlväxter.
 8. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, bark, grenar, buskar eller ris.

Föreskrifterna under C gäller inte ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Beslutsår: 2007
Areal: 100 hektar
Kommun: Högsby
Markägare: Naturvårdsverket och enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län

Hitta hit

Från väg 23 mellan Fagerhult och Högsby, sväng av norrut vid hänvisningsskylt mot Gryssebo. Efter ett par hundra meter håll till höger i vägskäl. Denna väg går fram till och genom reservatet.

Hur sköts naturreservat?

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss