Östra Vässby sjömarker

Välbetade strandängar i Östra Vässby

Fotograf: Anita Heimdahl

Reservatet ligger i Föra socken på nordöstra Öland och ger en representativ bild av östra Ölands sjömarker med en väl bevarad kontinuitet i brukandet av markerna.

Området består förutom av sjömarkerna också av halvön Själgrund och flera mindre holmar i den grunda och flikiga Vässby fjärd, samt vattenområdet i själva fjärden. Reservatet ingår i det komplex av skyddade sjömarker som sträcker sig från Södvik i norr till Östra Vässby i söder.

Betesmarker och fågelliv

Liksom på övriga sjömarker på Öland har områdets långa historia som betesmark givit upphov till en rik biologisk mångfald. Här trivs fågelarter som kräver öppna marker för att kunna häcka och söka föda, till exempel gravand, tofsvipa och ejder. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området. 

Växtlighet

I området växer många kärlväxter som gynnas av de välbetade, ogödslade markerna. Exempel på arter som förekommer är krissla, gulkämpar och rödklint.

Fornlämningar

I området ligger ett järnåldersgravfält med olika gravtyper, bland annat rösen, skeppssättningar och resta stenar. Här finns också flera vällagda och väl underhållna stenmurar uppförda under 1800-talet.

Föreskrifter

Inom naturreservatet är det inte tillåtet att:

 1. beträda eller vistas inom det område som är markerat på beslutskarta, under tiden 1.4 – 31.7,
 2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets ändamål,
 3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, med högre hastighet än 5 knop,
 4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller liknande farkost,
 5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser,
 6. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon eller på annat sätt störa djurlivet,
 7. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,
 8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande anordning eller göra inskrift,
 9. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser),
 10. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna,
 11. utan samråd med länsstyrelsen företa vetenskapliga undersökningar,
 12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell verksamhet. Detta gäller även kommersiell jakt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)

Fakta

Beslutsår: 2000
Areal: 222 hektar
Kommun: Borgholm
Markägare: Enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen Kalmar län